ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ. ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 9354 ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013670656)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, κατόπιν έρευνας αγοράς στο διαδίκτυο σε ιστοσελίδες του εξωτερικού, και σύμφωνα με προηγούμενες παρεμφερείς προμήθειες, με τη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών και την άμεση παράδοσή τους στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση του υπ. αρ. Κυκλοφορίας ΚΗΗ 9354 νεότευκτου κλειστού φορτηγού οχήματος, εργοστασίου κατασκευής TOYOTA, τύπου VAN κατηγορίας Ν3 (μικρότερο των 3,5t), σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθμ. Πρωτ. 15097/23.10.2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ: 23REQ013636579).

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΚΗΗ 9354 (ΑΔΑΜ: 23PROC013670656)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ :23REQ013636579)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ_ΚΗΗ 9354
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share