ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘ.  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ76708 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013675781)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί
Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των
ορίων ΕΕ, στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών και ανάθεση εργασιών για την επισκευή του υπό αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 76708 ελαστικοφόρου τηλεσκοπικού εκσκαφέα φορτωτή-περονοφόρο, εργοστασίου κατασκευής JCB τύπου 530-70 με αριθμό πλαισίου 1036001 της υπηρεσίας καθαριότητας, κατόπιν αιφνίδιας βλάβης που παρουσίασε στην υδραυλική αντλία πέδησης όπου χρήζει αντικατάστασης, καθώς είναι αδύνατη η επισκευή της λόγω της συμπαγούς (compact)  κατασκευής της. Επίσης χρήζουν άμεσης αντικατάστασης οι μεταλλικοί δίσκοι πέδησης λόγω στρέβλωσης, τα ημίμπαρα του συστήματος διεύθυνσης λόγω κάμψης στον κορμό, και ο ελαστικός σωλήνας (μαρκούτσι) του συστήματος  πέδησης λόγω διαρροής. Θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση των υδραυλικών ελαίων στο σύστημα πέδησης και διαφορικού λόγω των ενδεχομένων ρύπων που περιέχονται στο κλειστό κύκλωμα υδραυλικού ελαίου στο σύστημα  πέδησης και στο σύστημα μετάδοσης της κίνησης αντίστοιχα.

Η προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών και η εργασία επισκευής της αιφνίδιας βλάβης θα πρέπει να ανατεθούν σε εξειδικευμένο συνεργείο επισκευής μηχανημάτων έργου που διαθέτει την τεχνογνωσία, την εξειδίκευση, την εμπειρία και τον απαιτούμενο μηχανολογικό, εργαλειακό εξοπλισμό (εξοπλισμός μέτρησης συστήματος πέδησης,φρενόμετρο) καθώς δεν διαθέτει το δημοτικό συνεργείο τον ανάλογο τεχνολογικό εξοπλισμό για την επισκευή  της εν θέματι βλάβης.

Λόγω της άμεσης ανάγκης λειτουργίας του μηχανήματος λειοτεμαχισμού Komptech 3400S καθώς επεξεργάζεται κλαδιά, πράσινη βλάστηση, έπιπλα, μπάζα, όπου μεταφορτώνονται από τον εν θέματι τηλεσκοπικό φορτωτή που εκτελεί  το συγκεκριμένο όχημα, καλείται η υπηρεσία Προμηθειών να εξασφαλίσει με την ανάθεση σε εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργείο, την άμεση επισκευή του μηχανήματος έργου στο συντομότερο δυνατό χρόνο. 

Επίσης, ο εξωτερικός συνεργάτης θα πρέπει να εξασφαλίσει την άριστη ποιότητα των ανταλλακτικών, την άρτια διαδικασία επισκευής των ανωτέρω περιγραφόμενων βλαβών, την ρύθμιση λειτουργίας με μετρήσεις ανά τροχό και τέλος την άρτια λειτουργία του συστήματος πέδησης. Επίσης ο εξωτερικός συνεργάτης θα πρέπει να εξασφαλίσει την συντομότερη χρονικά εκτέλεση των εργασιών κατασκευής, επισκευής, σε χρονικό διάστημα εντός πέντε (5) ημερών. 

Προϋπολογισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών : 929,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.
Προϋπολογισμός για τ ην εργασία επισκευής: 1.200,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο υπ΄αριθμ.Πρωτ.14709/16-10-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ: 23REQ013591061).

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ: 23PROC013675781)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ013591061)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share