ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΟ 4154 ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ» (ΑΔΑΜ: 23PROC013772642)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ,  και με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομικότερη προσφορά στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του υπό αριθμόν κυκλοφορίας ΚΗΟ 4154 αρθρωτού οχήματος (ελκυστήρας με ημιρυμουλκούμενο) κατηγορίας Ν3, μεταφοράς σύμμεικτων απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ του Δήμου Φυλής, εργοστασίου κατασκευής SCANIA, με αριθμό πλαισίου XLEP6X40004390999, της Υπηρεσίας Καθαριότητας, κατόπιν αιφνίδιας βλάβης. Η εν λόγω βλάβη διαπιστώθηκε στο σύστημα κλιματισμού καμπίνας και έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη εξασφάλισης υγιεινών συνθηκών διαβίωσης μέσα στο φορτηγό, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στις καιρικές συνθήκες, την εξασφάλιση της υγείας των οδηγών, την οδική ασφάλεια, και την βελτιστοποίηση των συνθηκών μέσα στην καμπίνα οδήγησης. Κατά τη διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου στο αρθρωτό όχημα διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις στην ασφαλή κυκλοφορία του οχήματος λόγω βλαβών όπου χρήζουν άμεσης επισκευής.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο Υπ ΄αριθμ. Πρωτ. 16445/ 14.11.2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ: 23REQ013764024).

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΚΗO 4154 (ΑΔΑΜ: 23PROC013772642)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ013764024)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share