ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΟ 4196 ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ NISSAN, ΤΥΠΟΥ Cabstar, ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ VWASBFTLOY1123364 (ΑΔΑΜ: 23PROC013780735)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του υπό αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 4196 διαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος, κατηγορίας Ν1, της υπηρεσίας καθαριότητας (αποκομιδή και μεταφορά ογκωδών στο ΣΜΑ), εργοστασίου κατασκευής NISSAN τύπου Cabstar, με αριθμό πλαισίου VWASBFTLOY1123364, κατόπιν αιφνίδιας βλάβης που παρουσίασε στο σύστημα του υπερπληρωτή καυσίμου (τουρμπίνα) με συνέπεια την μη εύρυθμη λειτουργία του κινητήρα, την αδυναμία προοδευτικής αύξησης των στροφών του κινητήρα με αποτέλεσμα την δυσκολία κατά την κίνηση του οχήματος. 

Η προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών και η εργασία επισκευής της αιφνίδιας βλάβης θα πρέπει να ανατεθούν σε εξιδεικευμένο συνεργείο επισκευής οχημάτων κατηγορίας Ν1 που διαθέτει την τεχνογνωσία, την εξειδίκευση, την εμπειρία και τον απαιτούμενο μηχανολογικό, εργαλειακό εξοπλισμό (δοκιμαστήριο υδραυλικών συστημάτων υψηλής υδραυλικής πίεσης) καθώς δεν διαθέτει το δημοτικό συνεργείο τον ανάλογο τεχνολογικό εξοπλισμό για την επισκευή της εν θέματι βλάβης.

Προυπολογισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών : 1.504,98 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.
Προυπολογισμού για τις εργασίες επισκευής:690,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.
Συνολικός Προϋπολογισμός:2.194,98 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθμ. Πρωτ. 16196/10-11-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ: 23REQ013746420).

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΗο4196 (ΑΔΑΜ: 23PROC013780735)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ013746420)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Share