ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΟ 4154 ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ» (ΑΔΑΜ: 23PROC013799663)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ,  και με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομικότερη προσφορά στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών και την ανάθεση εργασίας επισκευής του υπό αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 4154 αρθρωτού οχήματος (ελκυστήρας με ημιρυμουλκούμενο) κατηγορίας Ν3, μεταφοράς σύμμεικτων απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ του Δήμου Φυλής, εργοστασίου κατασκευής SCANIA, με αριθμό πλαισίου XLEP6X40004390999, της Υπηρεσίας Καθαριότητας, κατόπιν αιφνίδιας βλάβης και συγκεκριμένα λόγω έλλειψης πίεσης που διαπιστώθηκε στο σύστημα πεπιεσμένου αέρα. 

Προϋπολογισμός δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών: 140,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 173,60€ με Φ.Π.Α.24%.
Προϋπολογισμός δαπάνης για την εργασία επισκευής: 180,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 223,20€ με Φ.Π.Α. 24%.
Συνολικός Προϋπολογισμός για υλικά και εργασία: 320,00€ πλέον Φ.Π.Α.24%, ήτοι 396,80€ με Φ.Π.Α.24%.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2023 όπου υπάρχει ειδική πίστωση γραμμένη στους Κ.Α.- 20.6671.01 – Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή-συντήρηση μεταφορικών μέσων και Κ.Α.-20.6263.01 – Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων. Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθμ. Πρωτ. 15958/06.11.2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια  υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ: 23REQ013713708).

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΚΗΟ 4154 (ΑΔΑΜ: 23PROC013799663)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ013713708)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share