ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ»

Ο Δήμος Αίγινας ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ενταγμένη στο ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 πράξη με τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ».

Η πράξη προϋπολογισμού 24.304,00€ εντάχθηκε με την υπ’ αριθ’ 916/23.3.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής στο ΕΠ «Αττική» 2014-2020 (ισχύουσα τροποποίηση η υπ’ αριθ. 3782/27.12.2021 απόφαση), με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και ολοκληρώθηκε στις 22/09/2021.

Ως προς το αντικείμενο της, η συγκεκριμένη πράξη αφορούσε στην επικαιροποίηση του ΤΟ.Σ.Δ.Α. ώστε να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις του ενωσιακού και εθνικού θεσμικού πλαισίου, σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη και αειφόρος διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Τέλος, κατόπιν σχετικού αιτήματος γνωμοδότησης από το Δήμο Αίγινας, ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Ν. Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.), με την υπ’ αριθ. 154/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του, παρείχε θετική γνωμοδότηση επί του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Αίγινας.

Share