Περί προσδιορισμού των ανταποδοτικών τελών της υπηρεσίας ύδρευσης – αποχέτευσης για το έτος 2020

Αναρτήθηκε η σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 150/2019 και ΑΔΑ: 9Ο2ΒΩ68-6ΛΓ (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)