Πρακτικό της υπ΄ αριθ. 23/2017 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας – Εκλογή Προέδρου Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Απόσπασμα

από το πρακτικό της υπ΄ αριθ. 23/2017 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Αίγινας.
Στην Αίγινα σήμερα 24 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αίγινας συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται επί των οδών Αγίας
Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.
14181/20.10.2017 έγγραφη πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που
έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κ. Αντώνιου Μούρτζη, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 64 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ Α' 87), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Δημήτριου Μούρτζη, διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα
στη συνεδρίαση παραπάνω αναφερόμενο Δημοτικό Σύμβουλο, πως υπήρχε νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 14 μέλη και
ονομαστικά οι εξής:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μούρτζης Αντώνιος 1. Πάλλης Στυλιανός
2. Σκαλτσιώτης Γεώργιος 2. Πάλλης Ελευθέριος
3. Ζορμπάς Ιωάννης 3. Οικονόμου Νικόλαος
4. Γεννίτσαρης Κων/νος 4. Πτερούδης Νικόλαος
5. Μούρτζης Γεώργιος 5. Πούντος Νικόλαος
6. Βατικιώτης Δημήτριος 6. Λεούσης Νεκτάριος
7. Δέδες Ευάγγελος 7. Πούντος Ιωάννης
8. Λορέντζος Γ. Αθανάσιος 8. Δούκας Σωκράτης
9. Σαλπέα-Στάθη Αικατερίνη 9. Τρίμης Κυριάκος
10. Θεριανός Στυλιανός 10. Παπαδόπουλος Ιωάννης
11. Μαρμαρινός Παναγιώτης 11. Τσατήρης Γεώργιος
12. Μαρμαρινός Σταμάτιος 12. Τζίτζης Φίλιππος
13. Τσούρης Ανάργυρος 13. Ντελής Αντώνιος
14. Λαμπαδάριος Στυλιανός

Θέμα: Εκλογή νέου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου μετά τη διαγραφή του κ.
Οικονόμου Νικόλαου του Τρύφωνα από τη δημοτική παράταξη, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 66 παρ. 6 και 64 του Ν. 3852/2010
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος Μούρτζης
Αντώνιος, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 66 παρ. 6 και 64 του Ν. 3852/2010
Ελληνική

ΑΔΑ: ΩΠΧΝΩ68-2Δ6
καθώς και τη διαγραφή του κ. Οικονόμου Νικόλαου του Τρύφωνα από τη δημοτική
παράταξη της πλειοψηφίας, κάλεσε την δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας να εκλέξει
μεταξύ των μελών της, και με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της, τον
υποψήφιο για το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και αν δεν επιτευχθεί η
εκλογή με την απόλυτη πλειοψηφία, να επαναληφθεί η ψηφοφορία για δεύτερη φορά και αν
πάλι δεν επιτευχθεί η εκλογή με την απόλυτη πλειοψηφία ή υπάρξει ισοψηφία να γίνει τρίτη
ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων, προκειμένου να εκλεγεί ο
υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση
ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση την οποία διενεργεί ο Προεδρεύων Δημοτικός
σύμβουλος.
Κατόπιν διεξαχθείσης ψηφοφορίας μεταξύ των 13 παρισταμένων μελών εκ του συνόλου
των 15 (πλέον) μελών της παράταξης της πλειοψηφίας (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ήδη
διαγραφείς Πρόεδρος του Δ.Σ Οικονόμου Νικόλαος) ανεδείχθη ομόφωνα από την πρώτη
ψηφοφορία ως υποψήφιος για το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ο
Δημοτικός Σύμβουλος Θεριανός Στυλιανός του Νικολάου, ο οποίος συγκέντρωσε την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
λαβών 13 ψήφους.

Με το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας και αφού αναδείχθηκε ο υποψήφιος για το
αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Προεδρεύων κάλεσε όλα τα παρόντα
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να προβούν, με μυστική ψηφοφορία, στην εκλογή νέου
Προέδρου για το εναπομείναν χρονικό διάστημα της δεύτερης περιόδου της τρέχουσας
δημοτικής θητείας, δηλαδή έως 31-8- 2019.
Ειδικότερα ενημέρωσε ότι για το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
υποψήφιος από την δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας αναδείχθηκε ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Θεριανός Στυλιανός του Νικολάου και κάλεσε όλα τα παρόντα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της εκλογής του για το συγκεκριμένο
αξίωμα.
Στην μυστική ψηφοφορία που ακολούθησε διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι ο
υποψήφιος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου συγκέντρωσε 13 ψήφους υπέρ ενώ
υπήρξε και ένα λευκό ψηφοδέλτιο.
Επειδή από την ως ανωτέρω διεξαχθείσα πρώτη ψηφοφορία ο υποψήφιος Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών
του Συμβουλίου, διενεργήθηκε δεύτερη μυστική ψηφοφορία κατά την οποία ο υποψήφιος
Πρόεδρος συγκέντρωσε εκ νέου 13 ψήφους υπέρ ενώ υπήρξε και ένα λευκό ψηφοδέλτιο.
Επειδή από την ως ανωτέρω διεξαχθείσα δεύτερη ψηφοφορία ο υποψήφιος Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών
του Συμβουλίου, διενεργήθηκε τρίτη μυστική ψηφοφορία κατά την οποία ο υποψήφιος
Πρόεδρος συγκέντρωσε 13 ψήφους υπέρ ενώ υπήρξε και ένα λευκό ψηφοδέλτιο.
Συνεπώς, με το πέρας της παραπάνω τρίτης ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο
ότι ο υποψήφιος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεριανός Στυλιανός συγκέντρωσε
την πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, οπότε και εκλέγεται στη
θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας για το εναπομείναν χρονικό
διάστημα της δεύτερης περιόδου της τρέχουσας δημοτικής θητείας, δηλαδή έως 31-8- 2019.

ΑΔΑ: ΩΠΧΝΩ68-2Δ6

Μετά την παραπάνω διαδικασία το Δημοτικό Συμβούλιο
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Εκλέγει νέο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας, μετά τη διαγραφή του κ.
Οικονόμου Νικόλαου του Τρύφωνα από τη δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας, για το
εναπομείναν χρονικό διάστημα της δεύτερης περιόδου της τρέχουσας δημοτικής θητείας,
δηλαδή έως 31-8- 2019, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Θερινό Στυλιανό του Νικολάου.
Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται.
Ακριβές απόσπασμα
Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος

Αντώνιος Μούρτζης

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας