Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία έτους 2023-2024, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 209.186,68€ πλέον του ΦΠΑ

Σχετικά έγγραφα:

  1. Προκήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC011881922)
  2. Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC011882048)
  3. Μελέτη (.docx)
  4. ESPD (.xml)
Share