Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΜΕΣΑΓΡΟΥ & ΒΑΘΕΟΣ

Έγινε στο ΚΗΜΔΗΣ η ανάρτηση του σχετικού συνοπτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου Εκτιμώμενης αξίας 56.329,74 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), με ΑΔΑΜ: 20PROC007446654

Σχετικά Αρχεία: 

  1. Προκήρυξη
  2. Διακήρυξη
  3. ΤΕΥΔ
  4. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
Share