Προκήρυξη διαγωνισμού – προμήθεια υδρομέτρων 2017 –

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αίγινα, 17-11-2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αρ. Πρωτ. 15795

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Αίγινας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «προμήθειας υδρομέτρων έτους 2017»,
προϋπολογισμού 49.962,70 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Οδός: ΟΙΝΩΝΗΣ 3
Ταχ.Κωδ: 180 10
Τηλ.: 22973-20000, 20030, 20032, 20033, 20036, 20019
Telefax: 22970-25099
E-mail: protocol@aeginadimos.gr
Κωδικός NUTS: EL307
Ιστοσελίδα: www. aegina. gr
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας (οδός Οινώνης
3), στις 29/11/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 ́ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής
Διαγωνισμού.
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον Κ.Α 02.25.7131.05 του προϋπολογισμού του Δήμου
οικονομικού έτους 2017.
Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν και θα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από την
ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www. aegina. gr και το κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο
ΚΗΔΜΗΣ ( www. promitheus. gov. gr)
Η προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», θα δημοσιευτεί σε
μία ημερήσια εφημερίδα, στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αίγινας. Τα
έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. Πληροφορίες θα δίνονται από το τμήμα προμηθειών
του Δήμου. Τηλ. επικοινωνίας 22973-20032 (κα Μπήτρου Βαρβάρα).

Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Γ. Μούρτζης

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS MOURTZIS
Ημερομηνία: 2017.11.17 18:05:16 EET
Αιτία: ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

………………………………….
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΥΔ
ΤΕΥΔ-οδηγιες

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας