ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 40 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ 1100lt, 22 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΜΠΛΕ ΚΑΔΩΝ 1100lt ΚΑΙ 81 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 240lt  ΠΡΑΣΙΝΟΥ» (ΑΔΑΜ: 23PROC013098850)

Ο Δήμος Αίγινας πρόκειται να προβεί με τις διατάξεις του N.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 κατόπιν σχετικής έρευνας αγοράς και με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομική προσφορά στην: 

Ανάθεση της προμήθειας 40 πλαστικών τροχήλατων πράσινων κάδων των 1.100 λίτρων μηχανικής αποκομιδής, 22 πλαστικών τροχήλατων μπλε κάδων των 1.100 λίτρων μηχανικής αποκομιδής και 81 πλαστικών κάδων 240lt πρασίνου, που θα καλύψουν πάγιες ανάγκες προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων των Δημοτών μας.

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 16.045,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% .

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ.9490/12-07-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία  του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:23REQ013066745) καθώς και της υπ. Αριθ. 12/2023 Μελέτης που αναπόσπαστα το συνοδεύει. 

Σχετικά έγγραφα: 

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ: 23PROC013098850)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ:23REQ013066745)
  3. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΔΟΙ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share