ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ TERMINATOR 3400 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ» (ΑΔΑΜ: 23PROC013098774)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, και με κριτήριο τη δυνατότητα της  καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομικότερη προσφορά στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του μηχανοκίνητου ρυμουλκούμενου μηχανήματος εργοστασίου κατασκευής Komptech, τύπου 3400 S, της υπηρεσίας καθαριότητας, για τον λειοτεμαχισμό ογκωδών αντικειμένων τα οποία συλλέγονται με φορτηγά  ανατρεπόμενα αυτοκίνητα της υπηρεσίας από τα σημεία που είναι τοποθετημένοι οι κάδοι συλλογής απορριμμάτων, κατόπιν αιφνίδιας βλάβης στο υδραυλικό σύστημα υψηλής πίεσης. 

Προϋπολογισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών: 1577,74 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθμ. Πρωτ.9425/11.07.2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ :23REQ013054896).

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ: 23PROC013098774)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ013054896)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share