ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΑΔΑΜ: 22PROC011401975)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με το νόμο 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την  ασφάλεια των εργαζομένων» στην:

Απασχόληση ιατρού εργασίας στο Δήμο Αίγινας, ο οποίος θα παρέχει υπηρεσίες ορισμένου χρόνου 12 μηνών στο προσωπικό του Δήμου Αίγινας στους χώρους όπου εργάζονται οι πάσης φύσεως  υπάλληλοι του Δήμου μας , στο σύνολό τους 191 άτομα, κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής  και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομική του προσφορά.

Σχετικά έγγραφα: 

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share