Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως τεσσάρων (04) μηνών για την κάλυψη εποχικών – περιοδικών αναγκών για το έτος 2022

Σχετικά έγγραφα:

  1. Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων
  2. Αίτηση
  3. Υπεύθυνη Δήλωση
Share