ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ ΤΕΤΆΡΤΗ 11 – Ιουλίου – 2018 και ώρα  11.00΄π.μ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ- ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Προς:
κ.  Πτερούδη Νικόλαο.  κ.  Ζορμπά Ιωάννη.  κ.  Μούρτζη Γεώργιο. κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο. κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη. κ.  Παπαδόπουλο Ιωάννη.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος  όροφος  την  Τετάρτη  11 – Ιουλίου – 2018,  και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.  Έγκριση πιστώσεων, δαπανών και τεκμηρίωση αιτημάτων προϋπολογισμού 2018.

2.  Λήψη απόφασης επί των πρακτικών που συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για  τον δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την “Προμήθεια ελαστικών επισώτρων έτους 2018-2019 (από υπογραφής της συμβάσεως και για δώδεκα  ημερολογιακούς μήνες)”, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ Α/Α 59018/2018.

3.  Εξέταση αιτήσεων των α) Καραγιάννη Δημητρίου και β) Σώρρου Ιωάννας με τις οποίες ζητούν την μείωση των μισθωμάτων των δημοτικών καταστημάτων Ιχθυαγοράς που μισθώνουν στην πόλη της Αίγινας και που καταβάλλουν στο Δήμο.

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας