ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε  ΤΡΙΤΗ 19 – Δεκεμβρίου – 2017 και ωρα  11.00΄π.μ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                          Αίγινα, 15 – Δεκεμβρίου – 2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                         Αρ. Πρωτ.: 17175
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Προς:
κ.  Πτερούδη Νικόλαο.
κ.  Ζορμπά Ιωάννη.  κ.  Μούρτζη Γεώργιο.
κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο. κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη.  κ.  Παπαδόπουλο Ιωάννη.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος  όροφος  την  ΤΡΙΤΗ  19 – Δεκεμβρίου – 2017,  και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.   Έγκριση πιστώσεων, δαπανών και τεκμηρίωση αιτημάτων προϋπολογισμού 2017 .

2.  “Εγκρίσεις πιστώσεων πολυετών δαπανών προϋπολογισμού 2018” .

3.  Εντολή για την άσκηση ανακοπής ή μη κατά της υπ’ αριθ. ΔΔΠ 2810/2017  διαταγής πληρωμής του κου Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά για την καταβολή ποσού 6.982,57  ευρώ στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε”.

4. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού για την κατακύρωση ως προσωρινού ανάδοχου της προμήθειας “Προμήθεια υδρομέτρων έτους 2017”.

5.  Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης αυτών βάση του άρθρου. 221 του Ν.4412/2016 .

6.  Σύνταξη των όρων Διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια   Ειδών Ατομικής Προστασίας Εργατοτεχνικού Προσωπικού Έτους 2018 Δήμου Αίγινας” προϋπολογισμού 43.642,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

7.  Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δ.Λ.Τ Αίγινας έτους 2018.

8.  Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού  του Δ.Λ.Τ Αίγινας έτους 2018.

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας