Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (20/12/2022 – 12:00μ.μ.)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 20η του μηνός Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 12:00 μ.μ., στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους της τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης του Ετησίου Προγράμματος δράσης Κ.Ε.Δ.Α, λόγω παραίτησης του Δημοτικού συμβούλου κ. Λ. Σ. (Αποφ. Ο.Ε 19.2022)

2. Έγκριση της υπ’ αρ. 142/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, που αφορά Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Αίγινας για το οικονομικό έτους 2022.

3. Λήψη απόφασης για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Επισκευή και ανακαίνιση παιδικού σταθμού Χλόης του Δήμου Αίγινας” συμβατικού ποσού 116.890,51 € με Φ.Π.Α.  24%, Αναδόχου Εταιρείας Στάθης Σεραφείμ και ΣΙΑ Ε.Ε.

4. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, παροχής υπηρεσιών – εργασιών και αξιολόγησης αυτών έτους 2023 δυνάμει του άρθρου. 221 του Ν.4412/2016.

5. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2023 δυνάμει του άρθρου 221 του Ν.4412/2016

6. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων – προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής έτους 2023 κατά το άρθρο 221 του Νόμου 4412/2016.

7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης για την εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας έτους 2023 Δήμου Αίγινας. (Σχετική η υπ’ αρ. πρωτ. 17007/16-12-2022 εισήγηση  Δημάρχου).

8. Αποδοχή της 10ης, 11ης, και 12ης κατανομής έτους 2022 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους .

9. Αποδοχή επιχορήγησης για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Δ.ΙΕΚ και τα ΣΔΕ της επικράτειας.

10. Αποδοχή της ΙΒ’ κατανομής έτους 2022 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .

11. Αποδοχή ποσού 32.510,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 ( Δ΄ κατανομή ) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και κατανομή του παραπάνω ποσού  στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αίγινας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share