Author: cs

Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (26 Σεπτ. 2023 – 18:30)

Σας καλούμε σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), στις 26/09/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019 και την εγκύκλιο με αρ.375/Α.Π.39167/2- 6-2022 του ΥΠ.ΕΣ και το άρθρο 78 του Ν.4954/2022, του Ν.5013/2023), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

3. Έγκριση προσχώρησης του Δήμου Αίγινας στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης του δεσμευμένου καταπιστευτικού (Escrow Account) υπό-λογαριασμού (ΑΔΑ: 97ΖΓ4653Π8-Ω4Θ), στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού Προγράμματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» για το έργο «(Sub. 1 – 16873) Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

4. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο της άσκησης παρεμβάσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της αιτήσεως ακυρώσεως των Αγγελικής Πετρίτου κ.λπ. κατά της με αριθμό 96933/5276/2017/23-2-2018 αποφάσεως του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα «Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου ¨Περιφερειακή οδός πόλης Αίγινας¨ με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Αίγινας…». (Επαναφορά του θέματος). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

5. Περί έγκρισης πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστή του Δημόσιου ΙΕΚ Αίγινας στο Δήμο μας. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

6. Περί έγκρισης χορήγησης άδειας λειτουργίας σε κατάστημα εκμισθώσεως ποδηλάτων του Στεφανή Μάρκου του Κωνσταντίνου στην Πέρδικα Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

7. Εξέταση αιτήματος του Μούρτζη Κων/νου για την παροχή της καταρχήν σύμφωνης γνώμης για την αδειοδότηση κατασκευής πέργκολας έμπροσθεν του καταστήματός του στην Πέρδικα Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα (έκτακτη) καθώς τα τέσσερα πρώτα θέματα είναι ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, το πέμπτο θέμα συνδέεται με την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σπουδαστή στο Δήμο μας από τις 02/10/2023, ενώ το έκτο και το έβδομο θέμα συνδέονται με την εύρυθμη και νόμιμη λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share

Επιστολή – απάντηση του Δημάρχου Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά στην Ένωση Ξενοδόχων Αίγινας

Κύριε Πρόεδρε,

Κατανοώ τις ανησυχίες σας σχετικά με την εξέλιξη των κρατήσεων στα τουριστικά καταλύματα του νησιού μας και σας διαβεβαιώ ότι τις συμμερίζομαι. Αυτός είναι ο λόγος, άλλωστε, που δράσαμε τόσο άμεσα στην αποκατάσταση των ζημιών.

Οφείλω, όμως, να σας υπενθυμίσω ότι έχουν περάσει περίπου τρεις εβδομάδες από τότε, που με επιστολή σας προβλέπατε μαζικές ακυρώσεις και η πραγματικότητα σας διέψευσε.

Θεωρώ ότι θα διαψευστείτε και πάλι, καθώς η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, την οποία επικαλείστε, αφορά μόνο τις διαδικασίες αποκατάστασης προς διευκόλυνση του Δήμου και των πληγέντων και ουδόλως την επικινδυνότητα παραμονής ή επίσκεψης στην Αίγινα.

Συνεπώς, η κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι η λύση στο πρόβλημα και όχι το πρόβλημα.

Εξάλλου, αυτή η δημοτική αρχή όλα τα χρόνια έχει σταθεί στο πλευρό του τουριστικού κλάδου και έχει φέρει αποτελέσματα.

Να σας υπενθυμίσω ότι τώρα τελειώνει μια σεζόν με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα που βίωσε ποτέ η Αίγινα, χωρίς να προκύψει καμία αξιόλογη δυσλειτουργία στο νησί.

Αυτού του είδους η καλή μαρτυρία, που αναπόφευκτα θα διαδοθεί από τους επισκέπτες μας, θεωρώ ότι θα έπρεπε να σας απαλύνει κάθε σας ανησυχία.

Σε κάθε περίπτωση το ενδιαφέρον μας για την αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής – 26 Σεπτ. 2023 – 13:00

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 26 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 13:00 μ.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας έτους 2023.

2. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, για τον διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια αδρανών υλικών, ασφαλτομίγματος & λοιπών οικοδομικών υλικών για το Δήμο Αίγινας, Προϋπολογισμού: 165.221,20€, πλέον ΦΠΑ 24% 39.653,09€, ήτοι Γενικό Σύνολο 204.874,29.

3. Λήψη απόφασης επί του Έγκριση Πρακτικού ΙΙ δικαιολογητικών κατακύρωσης που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργου με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικόν οδών Νήσου Αίγινας – Οδοποιία» προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με το ΦΠΑ.

4. Αποδοχή της Θ’ κατανομής έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους.

5. Αποδοχή 2ης δόσης έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους , για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.

6. Αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου για την εξόφληση δικαστικών και συναφών υποχρεώσεων.

7. Αποδοχή της 7ης ,8ης και 9ης κατανομής 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους προς κάλυψη δαπανών εκτέλεσής έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019 και την εγκύκλιο με αρ.375/Α.Π.39167/2- 6-2022 του ΥΠ.ΕΣ και το άρθρο 78 του Ν.4954/2022, του Ν.5013/2023)

Σας καλούμε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων, στις 22/09/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30΄ – 13:30΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, με το εξής θέμα:

Περί κατανομής των χώρων προβολής και τον καθορισμό του τρόπου χρήσης αυτών κατά την προεκλογική περίοδο των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023

Για το θέμα σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά (μέσω της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου) σχετικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (μέσω e-mail: lorentzosthanasis@gmail.com) ή τηλεφωνικά (22973-20019 ή 6946-753181) τον ειδικό γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Λορέντζο Αθανάσιο, για την ψήφο σας επί του θέματος.

Το  ανωτέρω θέμα  συζητείται, εκτάκτως, προκειμένου να διατεθούν, άμεσα, χώροι στους συνδυασμούς για τις Δημοτικές εκλογές Δήμου Αίγινας καθώς και στους συνδυασμούς για τις Περιφερειακές εκλογές (Περιφέρειας Αττικής), για την προεκλογική προβολή τους, ενόψει των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013451759)

Ο Δήμος Αίγινας πρόκειται να προβεί με τις διατάξεις του N.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 κατόπιν σχετικής έρευνας αγοράς και με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομική προσφορά στην: 

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας. Η παρούσα προμήθεια κρίνεται απαραίτητη για τον εκσυγχρονισμό των υπολογιστικών συστημάτων του Δήμου αλλά και για να είναι εφικτή η άμεση αντικατάσταση τους σε  περίπτωση ανυπέρβλητης βλάβης σε κάποιον από τους εν ενεργεία σταθμούς, ώστε να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ. 12672/12-9-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:23REQ013440834).

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013451759)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ:23REQ013440834)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΟΧ 2 2023

Σχετικοί πίνακες:

 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΥ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 101
 2. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 101
 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΑ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 102
 4. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 102 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
 5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 102 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
 6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Γ ΚΑΙ Ε Η CE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 103
 7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Γ ΚΑΙ Ε Η CE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
 8. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Γ Η C ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
 9. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ Γ’ (C) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 104
 10. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 105
 11. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 105 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
 12. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 106
 13. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 106 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
 14. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 106 ΚΑΙ 107
 15. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 106 ΚΑΙ 107 ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
 16. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 107
 17. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 107 ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
 18. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
 19. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ – ΠΕΜΠΤΗ 21-09-2023 13:00-15:00

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση δια περιφοράς, την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023, και ώρα 13:00 – 15:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως ισχύει καθώς και την αρ.375/απ/39167/02-06-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα  παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως εξής:

 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΛΑΔΑΣ»

 1. Έγκριση του αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκμίσθωση του διαμερίσματος 1ου ορόφου του Κληροδοτήματος στην οδό Σόλωνος 40 στην Αθήνα και σύνταξη πίνακα υποβολής μηδενικών προσφορών.
 2. Έλεγχος προσφοράς του κ. Νικολάου Μποϊδάνη για επαγγελματική μίσθωση με τιμή μηνιαίου μισθώματος ύψους 960€ και λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση του διαμερίσματος 1ου ορόφου επί της οδού Σόλωνος 40 στην Αθήνα, έπειτα από τρεις συνεχόμενους άγονους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς.
 3. Έγκριση πίστωσης δαπάνης α) ποσού 122€ για για την πληρωμή κοινοχρήστων περιόδου Μαΐου 2022 – Αυγούστου 2023 για το διαμέρισμα 1ου ορόφου που είναι κενό στην οδό Σόλωνος 40 στην Αθήνα και β) ποσού 1,20€ προμήθεια τράπεζας για την πληρωμή της οφειλής.
 4. Έγκριση επείγουσας πληρωμής α) ποσού 181€ ληξιπρόθεσμης οφειλής λογαριασμού της ΕΥΔΑΠ με διακοπή υδροληψίας, για το διαμέρισμα 1ου ορόφου στην οδό Σόλωνος 40 στην Αθήνα, β) ποσού 1,20€ προμήθεια τράπεζας για την πληρωμή της οφειλής.

 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΚΙΚΑΣ»

 1. Έγκριση πίστωσης δαπάνης ποσού 161,32€ για την πληρωμή κοινοχρήστων καθώς και επισκευή παραθύρου φωταγωγού (έναντι) περιόδου Ιουνίου 2023 – Αυγούστου 2023 για το διαμέρισμα 1ου ορόφου στην οδό Ζωοδόχου Πηγής 37 στην Αθήνα. 

 

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων θα αποβεί σε βάρος των ζωτικών συμφερόντων των Κληροδοτημάτων.

Παρακαλείσθε μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα να ενημερώσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων προς το Γραφείο των Κληροδοτημάτων (στο e-mail: klirodotimata@aeginadimos.gr) για την ψήφο σας επί του θέματος (π.χ. υπέρ, κατά, λευκό) ως και τις τυχόν απόψεις σας επί του θέματος προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης.

Τα μέλη τα οποία δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προκειμένου να ενημερωθούν για την εισήγηση και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη γραμματέα της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων (τηλ. 22973-20066).

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η απόφαση που θα ληφθεί στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής  των Κληροδοτημάτων στην πρώτη διά ζώσης συνεδρίαση.

Ο Δήμαρχος Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής  Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΟΧ 1/2023

Σας ενημερώνουμε ότι οι πίνακες που αναρτήθηκαν στον χώρο ανακοινώσεων του Δήμου μας και στην επίσημη ιστοσελίδα Δήμου μας, οι οποίοι αφορούν την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας 08 μηνών, δεν ισχύουν μέχρι νεωτέρας.

Συγκεκριμένα δεν ισχύουν, μόνο σε ότι αφορά την ημερομηνία ανάρτησης και κατά συνέπεια την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης.

Τούτο, λόγω της αναστολής προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών, κατά το χρονικό διάστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών

Share

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2023 η πενθήμερη δράση του Δήμου Αίγινας – Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής για συλλογή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον πληγέντα Δήμο Παλαμά στην Καρδίτσα.
Μια περιοχή με τεράστιες καταστροφές και σημαντικές συνέπειες, αλλαγές και δυσκολίες στην καθημερινότητα των κατοίκων της.

Η ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας μας ήταν, για ακόμη μία φορά, συγκινητική! Άλλωστε, η Αίγινα έχει αποδείξει επανειλημμένως την ευαισθησία της στον ανθρώπινο πόνο, προσφέροντας με αγάπη και πίστη στο καλό.

Μαζέψαμε και αποστείλαμε εμφιαλωμένο νερό, τρόφιμα μακράς διαρκείας, γάλα εβαπορέ και βρεφικό, είδη προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, κλινοσκεπάσματα και ασβέστη. Όλα απαραίτητα βάσει των σχετικών ανακοινώσεων του Δήμου Παλαμά.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά την ομάδα συντονισμού της δράσης, τα μέλη της οποίας έδωσαν πολύ από τον χρόνο τους καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής. Και είναι (με αλφαβητική σειρά) οι: Φανή Κομηνιάδη, Νίκος Μαρίνος και Γιώργος Πέππας.
Ειδικά ο Γιώργος Πέππας ανέλαβε και τη συνοδεία και παράδοση της αποστολής εις χείρας του Δημάρχου Παλαμά κ. Γιώργου Σακελλαρίου.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της δράσης, αποδεικνύοντας στην πράξη τη συμπαράστασή τους προς τον συνάνθρωπο.

Πιο συγκεκριμένα (και με αλφαβητική σειρά ανά κατηγορία):
1. Τους πολίτες που συμμετείχαν με τις προσφορές τους
2. Τις επιχειρήσεις για τις χορηγίες τους

ΑΙΓΙΝΕΙΟΝ
ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ
ΑΝΕΚΟΝ
ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
BAZΑAR
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΜΗΝΑΣ
WELCOME STORES ΓΟΥΔΗΣ
ΕΠΡΕΠΕ CAFE
ERGODOME ΙΚΕ
EXPRESS MARKET
ΗΛΙΑΧΤΙΝΑ
INN ON THE BEACH
ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ «ΜΕΘΟΔΟΣ»
ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΕΙΟ
ΣΑΒΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΥΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ
ΤΑ ΠΙΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
GENERAL DOORS & WINDOWS
ΤΖΙΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

3. Τον Εξωραϊστικό & Πολιτιστικό Σύλλογο Αιγινήτισσας και τον Μορφωτικό & Εκπολιτιστικό Σύλλογο Βαθέος
4. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αίγινας
5. Τον συνάδελφο και πρόεδρο του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας Μάριο Γκαρή για την ευγενή παραχώρηση της αίθουσας Παύλος Ανδρεόπουλος
6. Τους συναδέλφους Στέλιο Θεριανό, Παναγιώτη Κασιμάκη, Μηνά Γιαννούλη και Ηλία Γρυπαίο για την υποστήριξή τους
7. Τους εθελοντές Γκλαβά Ρούλα, Κορναράκη Διονυσία, Κοσμά Στέλλα, Μακαρατζή Γιώργο, Παπαδοπούλου Ελίζαμπεθ, Ρασιδάκη Μαριλένα, Στρατηγό Βαγγέλη, Τσαρδελίδου Παυλίνα για την όλη βοήθειά τους
8. Τον Δημήτρη Παπανικολόπουλο και την Ομάδα Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Αίγινας επίσης για τη βοήθειά τους.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες:
1. Στη Saronic Ferries για τη δωρεάν διάθεση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
2. Στον Διοικητή του ΑΤ Αίγινας κ. Αθανάσιο Καραγιάννη και τον Διοικητή ΑΤ Τροιζήνας κ. Απόστολο Θυμιόπουλο για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης μετακίνησης του φορτηγού καθ’ όλο το ταξίδι προς Καρδίτσα
3. Στον κ. Τάκη Λαδά για την παραχώρηση φορτηγού της εταιρείας του για τη μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας και την ουσιαστική συμβολή του στο όλο εγχείρημα, καθώς και στους υπαλλήλους της εταιρείας για τη συμβολή τους στο φόρτωμα
4. Την εταιρεία ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΕ για τη δωρεάν διέλευση από τα διόδια
5. Στα τοπικά ΜΜΕ Aegina Portal και Aegina Press για τη δημοσίευση της δράσης
6. Στον ραδιοφωνικό ιστότοπο Μουσικό Λεωφορείο για τη μετάδοση της δράσης.

Τέλος, ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά που μας συνέδραμε σε ό,τι χρειαστήκαμε.

Η Αίγινα πάντα αλληλέγγυα! Όπως ακριβώς της αρμόζει!

Μαίρη Κουκούλη
Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Αίγινας

Share

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επταήμερη δράση συγκέντρωσης σχολικών ειδών την οποία διοργάνωσαν ο Δήμος Αίγινας – Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αίγινας.

Στο ξεκίνημα κάθε νέας εκπαιδευτικής χρονιάς οι ανάγκες των παιδιών – μαθητών των ωφελούμενων οικογενειών παραμένουν σταθερές. Γι’ αυτό φέτος, για πρώτη φορά, οργανώσαμε τη συγκεκριμένη δράση με δική μας πρωτοβουλία, σε χρόνο κατάλληλο. Η ποσότητα που συγκεντρώσαμε ήταν ιδιαιτέρως ικανοποιητική και ικανή να καλύψει όλα τα παιδιά.

Ευχαριστούμε θερμά τους συμπολίτες μας για την ανταπόκριση στο κάλεσμά μας και τις επιχειρήσεις ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ και ΚΟΥΛΟΥΡΑΔΕΣ για τις χορηγίες τους.

Ευχαριστούμε, επίσης, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης Aegina Portal, Saronic Magazine, Aegina Online News και Aegina Press για τη δημοσίευση της δράσης.

Τέλος, ευχαριστώ προσωπικά τις υπαλλήλους του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αίγινας κυρίες Αναστασία Κρομμύδα και Μάρθα Λεούση για την όλη υποστήριξη.

Ευχόμαστε σε εκπαιδευτικούς και μαθητές η νέα σχολική χρονιά να κυλήσει με όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα.

Μαίρη Κουκούλη
Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Αίγινας

Share