Author: cs

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΝ 01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 01η του μηνός Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 11:00 π.μ., στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Παραλαβή της 1ης φάσης των μελετών πυρασφάλειας σχολείων με τίτλο ««Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αίγινας.

2. Έγκριση της αριθ. 104 / 2023 της 17.02.2023 (ΑΔΑ: ΨΜΕΜΩ68-7ΧΨ) απόφασης Δημάρχου Αίγινας για παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου από τον  οικονομικό φορέα για τον ανοικτό διαγωνισμό για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αίγινας».

3. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά  πλοία έτους 2023-2024, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 209.186,68€ πλέον του ΦΠΑ.

4. Αποδοχή της Β’ κατανομής έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους.

5. Αποδοχή κατανομής για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού  καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2022 – 2023 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αίγινας

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Οικονομικής Επιτροπής (20 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.)

Σε Κατεπείγουσα δια Περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, αφενός διότι υφίστανται στενά χρονικά περιθώρια για τη διεκπεραίωση του θέματος που θα συζητηθεί και αφετέρου διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη απόφασης θα αποβεί σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου μας, την 20η του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 19/2023 απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου μας, περί συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: “Ανάπλαση οικιστικού πυρήνα Δήμου Αίγινας & Υπόγεια Δίκτυα Υποδομών”,  προϋπολογισμού 1.209.677,42 πλέον ΦΠΑ ύστερα από το υπ’ αρ. πρωτ. 3131 / 16-2-2023 έγγραφο του ΤΕΕ με θέμα: Ορισμός Εκπροσώπων του ΤΕΕ.

Για το θέμα σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά, από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι και 20 η του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail) την γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Χρήστο Σκαφιδά, e-mail: skafidas.chris@aeginadimos.gr για τη θέση σας επί του θέματος (πχ. υπέρ, κατά, λευκό).

Τα μέλη τα οποία δεν διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς, στο τηλ. 2297320036 με την γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Χρήστο  Σκαφιδά.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΝ Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12.00

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence ( www . epresence . gov . gr ) την 22η του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 12:00΄, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση προσχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2023 Δήμου Αίγινας με σκοπό την ενσωμάτωση του, στον κόμβο Διαλειτουργικότητας και την έκδοση γνώμης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

2. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού, αξιολόγησης, για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας “Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας”, προϋπολογισμού 672.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%. 

3. Αντικατάσταση μελών τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, που αφορούν συγκεκριμένα την προμήθεια υλικών για τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό στην Χλόη Αίγινας για το έτος 2023 (απόφαση Ο.Ε 275.2022).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αίγινας .
Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Σας ενημερώνουμε ότι η επίσκεψη του Κινητού Πράσινου Σημείου στην Αίγινα την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023 ακυρώνεται, καθώς τα ΚΠΣ θα χρησιμοποιηθούν για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Τουρκία.

Share

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Υπογράφηκε η δανειακή σύμβαση για την αγροτική οδοποιία μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»

Ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης κα Δήμητρα Ασημάκη του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων υπέγραψαν σήμερα Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023 σύμβαση για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προκειμένου ο Δήμος Αίγινας να προβεί στην κατασκευή του έργου: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Αίγινας» με προϋπολογισμό 854.000€. Πρόκειται για έργο που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και το δάνειο αυτό θα αποπληρωθεί από Ευρωπαϊκούς και Κρατικούς πόρους.

Το αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση της πρόσβασης σε αγροτικές οδούς με οδοστρωσίες, ασφαλτικά και τσιμεντοστρώσεις προς αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις συνολικής επιφάνειας 14.800m2.

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (14 Φεβρ. 2023 – 12:00μμ)

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δημοτικού κτιρίου (οδός Οινώνης 3) την 14η του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης άδειας απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων επί της οδού Αχιλλέως στην πόλη της Αίγινας με σκοπό την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (Σχετ. το υπ’ αρ. πρωτ. 454/25.01.2023 υπηρεσιακό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας).

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης θέσης στάθμευσης λόγω αναπηρίας (σχετ. η υπ’ αρ. πρωτ. 8082/23.06.2022 αίτηση του κου Σ.Α.)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τοποθέτησης προστατευτικών κιγκλιδωμάτων περιμετρικά του Δημοτικού Σταδίου Αίγινας για την ασφαλή διέλευση των πεζών.

4. Συζήτηση και σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2022 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αίγινας και διαβίβαση αυτής στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

5. Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας επιβατικής ιππήλατης άμαξας για ερασιτεχνική χρήση στην περιοχή της Σουβάλας Αίγινας, στον κ. Α. Α., κατόπιν της με αρ. πρωτ. 14357/25.10.2022 αίτησης του

Ο Δήμαρχος
ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (13 Φεβρ. 2023 – 18:30)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 ορίζεται ότι «Κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα: α) είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε δια ζώσης, δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της περ. γ’, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.. Βάσει των ανωτέρω, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) την 13η του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 18:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

• Ανακοινώσεις, Ενημέρωση του Δημάρχου Συμβούλιο, Ερωτήσεις Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο άσκησης δημοτικού ελέγχου (18:30΄ έως 19:30΄).
 
1. Περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αίγινας έτους 2023. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

2. «Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τις εξελίξεις που αφορούν την σύμβαση της κατασκευής του υποθαλάσσιου αγωγού και την ασφαλή λειτουργία του» Εισάγεται ως θέμα κατόπιν αιτήματος του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αίγινα Μπορείς», κ. Κουκούλη Παν.

3. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 4/2023 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας (ΑΔΑ: 6Ζ07ΟΛΤΠ-ΜΡ4) που αφορά την έγκριση των απολογιστικών στοιχείων εσόδων – εξόδων του, οικονομικού έτους 2022. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ

4. Περί έγκρισης παράτασης χρονικής ισχύος της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Αίγινας για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή και ανακαίνιση παιδικού σταθμού Χλόης». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

5. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «επισκευή -συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

6. Λήψη απόφασης για τον πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού Δήμου Αίγινας, περιόδου 2024 – 2027. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος   

7. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω διαρροής. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντ.

8. Εξέταση αιτήσεως για διόρθωση χρεώσεων σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντ.

9. Περί αντικατάστασης τακτικού μέλους της ΣΕΔΕΔΑ (Σχετ. η υπ’ αριθ. 12/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου). Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΣΕΔΕΔΑ

10. Λήψη απόφασης για καταστροφή-ανακύκλωση αντικειμένων άνευ αξίας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σκαλτσιώτης

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τον Ειδικό Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λορέντζο Αθανάσιο αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σας στη συνεδρίαση, δηλαδή διά ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης, στέλνοντας email στο lorentzosthanasis@gmail.com ή καλώντας στο τηλέφωνο 22973-20019 μέχρι την Δευτέρα 13/2/2023 και ώρα 11:00΄ π.μ.

Στους επιθυμούντες να πάρουν μέρος στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης θα σταλεί εγκαίρως το link σύνδεσης με μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – «Ενημέρωση σχετικά με ψεκασμούς για τα κουνούπια από τo Γραφείο Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αίγινας»

Σας γνωρίζουμε ότι, ολοκληρώθηκε η εφαρμογή ψεκασμών στα πλαίσια του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2022, με την εικοστή εφαρμογή την Δευτέρα 21-11-2022 στην εκβολή του Βιρού στον Μαραθώνα και στη λίμνη της Βαγίας, από την Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν των ενεργειών του Δήμου μας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Δημόσιας Υγείας, τηλέφωνο 22973 20054, κ. Σοφία Χατζίνα, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share