Ανακοινώσεις

Ανάδειξη μελών για τη συγκρότηση ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ»

Την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 και ώρα 13:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3) στο Γραφείο του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ δημοτικών υπαλλήλων μηχανικών του Δήμου Αίγινας και υπαλλήλων μηχανικών του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής, για την ανάδειξη αυτών που θα συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στην ανωτέρω επιτροπή.

Ο Δήμαρχος

Ζορμπάς Π. Ιωάννης

Share

Ανάδειξη μελών για τη συγκρότηση Ετήσιας Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών έργων του έτους 2020

Την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3) στο Γραφείο του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ δημοτικών υπαλλήλων μηχανικών του Δήμου Αίγινας και υπαλλήλων μηχανικών του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής , για την ανάδειξη αυτών που θα συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στην ανωτέρω επιτροπή.

Ο Δήμαρχος

Ζορμπάς Π. Ιωάννης

Share

Την ώρα που η Αθήνα τραγουδάει…Jour fixe ..9 νταν!!!

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος “Ανδρέα Καψάλη &Δημητρίου και Φλώρας Καψάλη”  και o Σύλλογος Φίλων του Ιδρύματος σας προσκαλούν σε μουσικοθεατρική παράσταση

“Την ώρα που η Αθήνα τραγουδάει…Jour fixe ..9 νταν!!!”

Μια σταγόνα δροσιάς στον καύσωνα του φόβου για ένα αβέβαιο μέλλον.

Αμφιθέατρο Ιδρύματος Λ. Πετρίτη Λιβάδι, 7 Αυγούστου, ώρα 9:00μ.μ.

Για το Δ.Σ.

Ι.Α.Κ

Η Πρόεδρος Φ.Καψάλη 6973770170

Η Γ.Γραμ/τέας. Λίλη Βογιατζή-Λεούση 

Σ.Φ.Ι.Α.Κ.

Η Πρόεδρος  Ξ.Μαντά

 Η Γ.Γραμ/τέας. Σ.Κουντράρου

Share

Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ 3 του αρθ. 170 & παρ 1 του αρθ 172 του Ν 4412/16
2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
3. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ». Αυτή θα αποτελείται, σύμφωνα με την παρ 3 του άρθρου 170 του Ν Ν 4412/16, από τρεις τεχνικούς υπαλλήλους Μηχανικούς, με τους αναπληρωματικούς τους, (λαμβάνοντας υπόψη το υπ’αρ. πρωτ.849500/ 20-12-2019 έγγραφο του ΤΜ. ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ)

Γνωστοποιούμε ότι την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3) στο Γραφείο του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ δημοτικών υπαλλήλων του Δήμου Αίγινας και υπαλλήλων του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων, της Περιφέρειας Αττικής, για την ανάδειξη αυτών που θα συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στην ανωτέρω επιτροπή.

Ο Δήμαρχος

Ζορμπάς Π. Ιωάννης

Share

Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του έργου: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ 3 του αρθ. 170 & παρ 1 του αρθ 172 του Ν 4412/16
2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
3. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ». Αυτή θα αποτελείται, σύμφωνα με την παρ 3 του άρθρου 170 του Ν Ν 4412/16, από τρεις τεχνικούς υπαλλήλους Μηχανικούς, με τους αναπληρωματικούς τους, (λαμβάνοντας υπόψη το υπ’αρ. πρωτ.368069/4-6-2020 έγγραφο του ΤΜ. ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ)

Γνωστοποιούμε ότι την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 και ώρα 12: 00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3) στο Γραφείο του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ δημοτικών υπαλλήλων του Δήμου Αίγινας και υπαλλήλων του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων, της Περιφέρειας Αττικής, για την ανάδειξη αυτών που θα συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στην ανωτέρω επιτροπή.

Ο Δήμαρχος

Ζορμπάς Π. Ιωάννης

Share

Μητρώο Εργοληπτών Περιφέρειας Αττικής

Αγαπητοί συμπολίτες,

Η Περιφέρεια Αττικής με τη με αρ. πρωτ. οικ. 103346/20.05.2015 (ΑΔΑ: 7ΝΚ87Λ7-Ω75) αποφάσισε την κατάρτιση ενός Μητρώου Εργοληπτών και καλούσε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με την ιδιότητα του εργολήπτη να ενταχθούν, αν το επιθυμούν, στο Μητρώο αυτό. Σκοπός ήταν και είναι η αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης της. Οι εν λόγω εργολήπτες, οι οποίοι διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, επεμβαίνουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης παρέχοντας μηχανήματα, υλικό και έμψυχο δυναμικό, όταν αυτό απαιτηθεί.

Εν συνεχεία, με τις υπ. αριθμ. 2641/2018 (ΑΔΑ: ΩΕΔΘ7Λ7-ΘΛΗ), 3329/18 (ΑΔΑ: 632Μ7Λ7-Π7Υ), 893/2019 (ΑΔΑ: ΩΚΔΘ7Λ7-ΜΗ5) και 1742/2019 (ΑΔΑ:6ΟΕΟ7Λ7-ΟΞΘ) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισε τη συμπλήρωση – τροποποίηση του Μητρώου εργοληπτών, με ένταξη νέων εργοληπτών, αντικατάσταση και συμπλήρωση οχημάτων – μηχανημάτων εργοληπτών, καθώς και την παράταση ισχύος του μέχρι 31/12/2020.

Ως εκ τούτου εργολήπτες – νομικά ή φυσικά πρόσωπα – που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Εργοληπτών της Περιφέρειας μπορούν να υποβάλουν, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, δακτυλογραφημένη αίτηση συμμετοχής σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Προμηθειών της ∆/νσης Οικονομικών Περιφέρειας Αττικής κατά τις ώρες 9.00-14.00 – Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.11741, 3ος όροφος, γραφείο 310, τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-2065019, fax: 213-2065015, e-mail: promna@patt.gov.gr.
Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται:
α) η πλήρης επωνυμία,
β) η έδρα,
γ) η ταχυδρομική ∆/νση,
δ) το τηλέφωνο επικοινωνίας,
ε) το fax.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (εφόσον πρόκειται για εργοληπτικές επιχειρήσεις) ή ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα (εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα).
2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ. 1 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται τους όρους της ανωτέρω αναφερόμενης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. Οικ. 103346/20.05.2015 (ΑΔΑ: 7ΝΚ87Λ7-Ω75) για την ένταξή τους στο Μητρώο Εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο 2020 – 2021 και συγκεκριμένα έως 31/12/2021 όπως αυτοί περιγράφονται στην εν λόγω αίτηση (δεν είναι απαραίτητη η αναλυτική αναφορά τους).
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν αναλυτικά τα οχήματα και τα μηχανήματα που μπορούν να διαθέσουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές-τεχνολογικές καταστροφές (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσής τους).
4. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των μηχανημάτων έργων που κατέχουν και των χειριστών αυτών (άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ, άδεια χειριστού μηχανήματος έργου).

Με εκτίμηση,

Ιωάννης Ζορμπάς

Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού δύο (2) ατόμων ειδικότητας Π.Ε ή Δ.Ε ναυαγοσωστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τρίμηνης διάρκειας, για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της Νήσου Αίγινας εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η σχετική προκήρυξη με αρ.πρωτοκ. 8978/2020 και ΑΔΑ: ΨΤΕΟΩ68-ΥΝΜ (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)

Share

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΟΚΤΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Από αύριο Δευτέρα 29 Ιουνίου ξεκινούν οι αιτήσεις υποβολής δια μέσω του ΟΑΕΔ, για την κοινωφελή απασχόληση των 36.500 ανέργων σε Δήμους και Περιφέρειες της Επικράτειας Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 6 Ιουλίου. Ο Δήμος Αίγινας συμμετέχει στο κοινωφελές πρόγραμμα με 39 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ σε επικείμενη ανακοίνωση.

Ο Δήμαρχος Αίγινας
Γιάννης Ζορμπάς

Share

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Η Τεχνική υπηρεσία, η υπηρεσία της Οδοποιίας, με την πλήρη συνεργασία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, εκτέλεσε εν μέσω πανδημίας τις παρακάτω εργασίες:

1. Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης οδού στην Αιγινήτισσα μετά τις καταστροφές της νεροποντής του 2010.

2. Αποκατάσταση παραλιακής οδού πεζών με αντιστήριξη και επισκευή κιγκλιδώματος στη περιοχή από «Κυριακάκης» προς την «δεξαμενή» στην Αγία Μαρίνα.

3. Αποκατάσταση με επισκευή οδοστρώματος, κιγκλίδωμα και επαναφορά στα φυσικά όρια του γεφυριού στη θέση σινεμά Μαρίνα στην Αγία Μαρίνα μετά από θαλασσοταραχές ετών. Αποκατάσταση φωτισμού από το Λιμενικό Ταμείο.

4. Διαπλάτυνση της ανώνυμης οδού από την διακλάδωση «Παντελάρου» και με κατεύθυνση προς «Πανόραμα».

5. Καθαρισμός παραλίας Αγίας Μαρίνας από το Λιμενικό Ταμείο Αίγινας.

6. Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο Σφεντούρι.

7. Κατασκευή πεζοδρομίου στο 2ο Δημοτικό σχολείο για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών.

8. Αποκατάσταση οδοστρώματος και κατασκευή 2 τοιχίων αντιστήριξης στην περιμετρική οδό από την βόρεια πλευρά του κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως.

9. Αποκατάσταση οδού στο Βαθύ.

10. Διαμόρφωση αύλειου χώρου και κατασκευή τοιχίου στο κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Κυψέλης με την εθελοντική εργασία του προέδρου, μελών του τοπικού συμβουλίου και εθελοντών της Κυψέλης.

11. Αποκατάσταση οδού στην Σουβάλα από την διακλάδωση της λεωφόρου Σουβάλας και προς το ξενοδοχείο «Έλα Μέσα».

12. Καθαρισμός παραλίας Αύρας και ευρύτερης περιοχής από το Λιμενικό Ταμειο Αίγινας.

13. Καθαρισμός της παραλίας Πευκάκια έναντι γηπέδου με προγραμματισμό τον περιοδικό καθαρισμό της όλο το καλοκαίρι.

14.Επισκευή μικρού φορτηγού της υπηρεσίας Ύδρευσης μετά από την ακινησία του το 2012.

15. Καθαρισμός σε περιοχές Βαγίας, Λαζάρου πλάκες, από Ακρογιάλι έως το Φάρο και κλάδευση της βλάστησης σε κύριες οδικές αρτηρίες του νησιού για την εξασφάλιση της οδικής ασφάλειας οχημάτων και πεζών.

16.Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνες με νέου τύπου σωλήνες πολυεθυλενίου μήκους περίπου 800 μέτρων.

Οι αναφερόμενες εργασίες πραγματοποιήθηκαν με την εποπτεία των Αντιδημάρχων κ Δημήτρη Καραγιάννη, κ Νίκου Πτερούδη, κ Αντώνη Μούρτζη κ Γιώργου Σκαλτσιώτη πρόεδρο ΔΛΤ, στους τομείς ευθύνης τους, με αξιοποίηση της εμπειρίας και των ικανοτήτων των υπαλλήλων Οδοποιίας του Δήμου μας και του προσωπικού της υπηρεσίας ύδρευσης.

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Ζορμπάς

 

Share

Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Αίγινας με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η σχετική απόφαση με Αρ. Πρωτ: 6779/2020 και ΑΔΑ: Ω5Α6Ω68-ΠΣ9  (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)

Share