Ανακοινώσεις

Ωράριο Λειτουργίας ΚΕΠ από 23/4/2021 – 7/5/2021

23/04/2021 Παρασκευή 7:30 – 15:00
26/04/2021 Μεγάλη Δευτέρα 7:30 – 15:00
27/04/2021 Μεγάλη Τρίτη 7:30 – 15:00
28/04/2021 Μεγάλη Τετάρτη 7:30 – 15:00
29/04/2021 Μεγάλη Πέμπτη 7:30 – 15:00
30/04/2021 Μεγάλη Παρασκευή ΑΡΓΙΑ
03/05/2021 Δευτέρα του Πάσχα ΑΡΓΙΑ
04/05/2021 Τρίτη του Πάσχα ΑΡΓΙΑ
05/05/2021 Τετάρτη του Πάσχα 7:30 – 15:00
06/05/2021 Πέμπτη του Πάσχα 7:30 – 15:00
07/05/2021 Παρασκευή του Πάσχα 7:30 – 15:00

Προσέλευση μόνο κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 2297320223

Share

Πρόσκληση προς τους αθλητικούς συλλόγους για την υποβολή αίτησης επιχορήγησης για το έτος 2021

Ο Δήμος Αίγινας καλεί κάθε αθλητικό Σύλλογο που έχει την έδρα τους εντός του Δήμου και πληροί τις προϋποθέσεις όπως καταθέσει αίτηση ενδιαφέροντος στο πρωτόκολλο του Δήμου Αίγινας έως και την Παρασκευή 28/05/2021 προκειμένου να διεκδικήσει τακτική χρηματική επιχορήγηση.

Για την ετήσια επιχορήγηση των Συλλόγων θα πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1.  Αίτηση του συλλόγου με την οποία να προσδιορίζονται με σαφήνεια οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις και η ημερομηνία πραγματοποίησης αυτών (μεταγενέστερες της απόφασης επιχορήγησης) για τις οποίες αιτούνται επιχορήγηση.
  Στην αίτηση θα πρέπει να προσδιορίζονται αναλυτικά οι συγκεκριμένες αθλητικές εκδηλώσεις για την πραγματοποίηση των οποίων θα διατεθεί το ποσό της επιχορήγησης, με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό δαπάνης. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί μέριμνα ώστε να υπάρχει πλάνο μετάπτωσης των εκδηλώσεων – δραστηριοτήτων σε δικτυακό περιβάλλον, προκειμένου να διασφαλίζεται η πραγματοποίηση τους εν μέσω της πανδημίας Covid-19 και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους ενδεχόμενους περιορισμούς που επιβάλλονται από την κεντρική διοίκηση και τον ΕΟΔΥ. Η επιχορήγηση δαπανών για έξοδα μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων είναι δυνατή μόνο μέχρι τις 30.06.2021 και αφορά αποκλειστικά σε σωματεία που συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα ολυμπιακών αθλημάτων.(άρθρο 202 του Ν.3463/2006). Στην αίτηση να αναγράφεται οπωσδήποτε τηλέφωνο επικοινωνίας και ένα e-mail ενώ προαιρετικά θα μπορούσε να γίνει μία αναφορά στο έτος ίδρυσης του Συλλόγου, στον αριθμό των μελών, συμμετοχές, διακρίσεις.
 2.  Αναλυτικός προϋπολογισμός των εκδηλώσεων οι οποίες δεν θα καλύπτονται εξ ολοκλήρου από επιχορήγηση του Δήμου. Απαιτείται σχετική απόφαση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και οποιουδήποτε κάθε άλλου οργάνου σύμφωνα με το καταστατικό.
 3. Προϋπολογισμός της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου για το τρέχον έτος (άρθρο 7 παρ. 2 του ΒΔ 17.5/15.6.1959, άρθρο 41 του Ν.4129/2013). Απαιτείται σχετική απόφαση έγκρισης από Διοικητικό Συμβούλιο και οποιουδήποτε κάθε άλλου οργάνου σύμφωνα με το καταστατικό (Εξελεγκτική Επιτροπή- Γενική Συνέλευση).
  Οι προϋπολογισμοί θα πρέπει να είναι ισοσκελισμένοι δηλ. το ποσό των εσόδων να είναι ίσο με αυτό των εξόδων.
 4. Απολογισμός του προηγούμενου έτους της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου. Απαιτείται σχετική απόφαση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο, Γενικής Συνέλευσης και οποιουδήποτε άλλου οργάνου σύμφωνα με το καταστατικό (Εξελεγκτική Επιτροπή)
 5. Ξεχωριστός απολογισμός της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που έλαβε και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίσθηκε (άρθρο 41 παρ.3 και 6 του Ν.4129/2013). Απαιτείται σχετική απόφαση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο, Γενικής Συνέλευσης και οποιουδήποτε κάθε άλλου οργάνου σύμφωνα με το καταστατικό (Εξελεγκτική Επιτροπή)
  Οι σύλλογοι που δεν έλαβαν επιχορήγηση για το έτος 2020 παρακαλούμε να προσκομίσουν βεβαίωση ότι ο σύλλογος δεν έχει λάβει επιχορήγηση από κανένα κρατικό φορέα για το έτος 2020.
 6. Το διαβιβαστικό με το αποδεικτικό ότι έχουν υποβληθεί και παραληφθεί από την Περιφερειακή Ενότητα Αττικής και την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, φορείς από τους οποίους εποπτεύεται (άρθρο 186 περ. ΙΙ υποπερ. Η’ αριθ. 14 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’):
  α) Ο απολογισμός της συνολικής οικονομικής του δραστηριότητας κατά το προηγούμενο έτος
  β) Ο απολογισμός της επιχορήγησης που έλαβε το προηγούμενο έτος από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (Δήμο, Περιφέρεια, Υπουργείο κ.α)
  γ) Ο Προϋπολογισμός τρέχοντος έτους.
 7. Το καταστατικό με βεβαίωση του Γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι έχει εγγραφεί (καταχωρηθεί) στο βιβλίο Σωματείων και τυχόν μεταβολές αυτού.
 8. Το έντυπο της αναφοράς δαπανών του 2020 από το Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων, για όσους συλλόγους και σωματεία έλαβαν ετήσιο ποσό συνολικών επιχορηγήσεων κατά το προηγούμενο έτος από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (Δήμο, Περιφέρεια, Υπουργείο κ.α) πάνω από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Η παράλειψη της δημοσίευσης των στοιχείων δαπανών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 10Β Ν. 3861/2010 και της Απόφασης Διοικ. Μετ. & Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της Γενικής κυβέρνησης στο μέλλον.
 9. Βεβαίωση από την Ομοσπονδία που θα αναγράφεται σαφώς ότι ο Σύλλογος έχει συμμετάσχει σε επίσημους αγώνες και ότι ο Σύλλογος είναι ενεργός .
 10. Εγγραφή στην διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση», στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού «somateia.gga.gov.gr».

 

Μετά την λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την επιχορήγηση των Αθλητικών Σωματείων του Δήμου απαιτείται η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

 1. Γραμμάτιο είσπραξης
 2. Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκε σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου και στο οποίο να φαίνονται τα πρόσωπα που εκπροσωπούν το σύλλογο.
 3. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την αποδοχή του ποσού της επιχορήγησης και την εξουσιοδότηση μέλους για την είσπραξη της επιχορήγησης.
 4. Αριθμός λογαριασμού Τράπεζας στο όνομα του Συλλόγου.
 5. Φορολογική ενημερότητα
 6. Ασφαλιστική ενημερότητα

 

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 2297320047.

Ο Δήμαρχος

ΙΩΑΝΝΗΣ Π.ΖΟΡΜΠΑΣ

Share

Συλλυπητήρια επιστολή του Δημάρχου Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και των μελών της Δημοτικής Αρχής για την απώλεια του Μιχάλη Λαγωνίκα

Ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, τα μέλη της Δημοτικής Αρχής και τα μέλη της παράταξης «Αίγινα Αποφασίζεις» εκφράζουμε τα πιο βαθιά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του συνεργάτη, φίλου και σπουδαίου επιστήμονα Μιχάλη Λαγωνίκα.

Ο Μιχάλης υπήρξε ένας εξαίρετος οικονομολόγος, ο οποίος με αξιοπιστία, ζήλο και ανιδιοτέλεια προσέφερε τις υπηρεσίες και τις γνώσεις του στην παρούσα και προηγούμενη Δημοτική αρχή, συνεργαζόμενος με Δημοτικούς υπαλλήλους με γνώμονα το όφελος και το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας.

Αγωνιζόταν πάντοτε με σθένος και μαχητικότητα για τις αρχές και τις ιδέες του, που συγκεντρώνονταν στο ήθος, τη σοβαρότητα, τη γνώση, την έγνοια στο συνάνθρωπό του και την αλήθεια, στοιχεία που συνθέτουν το χαρακτήρα ενός σπάνιου άνδρα.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα Τρίτη 20 Απριλίου 2021 και ώρα 16:00 στον Ιερό Ναό του Αγίου Θωμά στο Λιβάδι Αίγινας, ακολουθώντας τους περιορισμούς για την διασπορά του κορωνοϊού.

Share

Επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος

Ανακοινώνεται ότι, σε εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος & Ενέργειας με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14-07-2020 (ΦΕΚ 3088/Β΄/24-07-2020) περί εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του ν. 4508/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καλούνται όσοι πληρούν τα παρακάτω αναφερόμενα κριτήρια να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Αίγινας, οποία θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Κριτήρια για την υποβολή αίτησης (άρθρο 2 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14-07-2020)

Υποβολή αίτησης (άρθρο 3 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14-07-2020)

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αίγινας (αρμόδια υπάλληλος κ. Μαλασιώτη Κωνσταντίνα – τηλ. 2297320043).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share

Περίοδος Αντιπυρικής Προστασίας (1/5/2021 – 31/10/2021)

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2021 Πυροσβεστική Διάταξη του Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής με θέμα «Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις», ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η καύση δασικών και αγροτικών εκτάσεων, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας κατά το χρονικό διάστημα από 01-05-2021 έως 31-10-2021 χωρίς την έκδοση άδειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και μόνο αφού ληφθούν τα μέτρα που ορίζονται στην παρ. 1 του αρ. 5. της υπ’ αριθ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β’ 1459/30-11-2000) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 9 Α/ 2005 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ B’ 1554/10-11-2005) και ισχύει.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share

10η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Η δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αίγινας, ενημερώνει τις ωφελούμενες και τους ωφελούμενους ότι από την Τρίτη 13 Απριλίου έως και την Παρασκευή 16 Απριλίου και ώρες 9:30 με 14:30 θα πραγματοποιηθεί η 10η διανομή τροφίμων στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου, στην οδό Βασιλέως Γεωργίου (δίπλα στην ψαραγορά).

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ.

Κατόπιν υποδείξεως του Υπουργείου Υγείας για τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης ενάντια στον COVID-19 και την αποφυγή μετάδοσης του, ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΑ ΤΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟΥΣ ΦΟΡΩΝΤΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΜΑΣΚΑ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε στο 22970 26982.

Share

Μήνυμα Δημάρχου Αίγινας για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

Πως μπορεί ένα μικρό νησί σαν την Αίγινα να γιορτάσει ένα τόσο μεγάλο γεγονός: τα διακόσια χρόνια από την επανάσταση που μας ελευθέρωσε;

Είναι που τα γεγονότα έχουν παλιώσει πολύ. Οι αναπαραστάσεις με τις φουστανέλες και τα καρυοφύλλια μας φαίνονται «κιτς».

Είναι που ακόμα δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε τότε; Διαφωνούμε μεταξύ μας και γι’ αυτό. Είναι εθνικοαπελευθερωτική η επανάσταση; Kοινωνική; Φιλελεύθερη; Θρησκευτική;

Η πανδημία δε μας επιτρέπει να βγούμε στους δρόμους και να γιορτάσουμε μαζί. Ίσως και να είναι καλύτερα. Ίσως αυτό που αξίζει σε αυτή τη μεγαλειώδη, αλλά σιωπηρή επέτειο είναι να κάτσουμε δέκα λεπτά αύριο, ο καθένας με τον
εαυτό του και να σκεφτούμε εκείνα τα γεγονότα, εκείνα τα χρόνια.

Πως άντρες και γυναίκες σκοτώνονταν στις μάχες, τα σπίτια τους καίγονταν και τα παιδιά έμεναν ορφανά. Πως κάποιοι έδωσαν τα πάντα για να έχουμε εμείς σήμερα τα πάντα.

Δέκα λεπτά ο καθένας από εμάς με τον εαυτό του είναι αρκετά. Τόσα θα χρειαστούμε για να ξαναβρούμε την Ελλάδα, έτσι όπως την έχει ο καθένας μέσα του, γιατί είναι σίγουρο ότι αυτό που έχουμε μέσα μας για την Ελλάδα οι περισσότεροι, είναι το πιο όμορφο κομμάτι του εαυτού μας.

Είναι εκείνο που μας κάνει αυτό που είμαστε, η γλώσσα μας, η ιστορία μας, η συνείδησή μας, η ελευθερία μας. Είναι εν τέλει αυτό που μας ενώνει. Ο ελάχιστος κοινός μας παρονομαστής.

Η Ελλάδα θα ανοίξει σύντομα. Η Αίγινα θα ανοίξει. Θα ξαναβρεθούμε στους δρόμους μαζί. Ας είμαστε πιο ενωμένοι. Ας έχουμε αισιοδοξία. Γιατί τι άλλο εκτός από αισιοδοξία μας προσφέρει αυτή η επέτειος για τα διακόσια χρόνια από την επανάσταση.

Ενωμένοι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα.

Η πανδημία, αλλά και η ευλογία αυτής της επετείου, αυτή η ενδοσκόπηση που πρέπει να κάνουμε, ας μας κάνει λίγο πιο διαφορετικούς. Ας κάνει κι εμάς στο Δήμο Αίγινας λίγο διαφορετικούς:

Να έχουμε πίστη στον εαυτό μας, πείσμα για τον σκοπό μας, σεβασμό για όσους αγωνίστηκαν πριν από εμάς, αγάπη για τη μικρή μας πατρίδα και δέος μπροστά στη μεγάλη μας πατρίδα.

Κι αν δε γιορτάσαμε αυτή την επέτειο όπως της πρέπει, ας δούμε το νησί μας, τη ζωή πάνω σε αυτό το νησί, σαν μια γιορτή και μια γονυκλισία καθημερινή μπρος στο μεγαλείο εκείνων των ανθρώπων, μπρος στην Ελλάδα μας.

 

Share

Ανακοίνωση μη λειτουργίας Γρ. ΤΑΠ

Το γραφείο ΤΑΠ του Δήμου μας δεν θα λειτουργήσει το διάστημα 29 – 31 Μαρτίου 2021, λόγω αναγκαίας παραμετροποίησης και εκπαίδευσης των υπαλλήλων πάνω στην εφαρμογή ΤΑΠ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Share

Διενέργεια κλήρωσης συγκρότησης επιτροπής αποτελούμενης από δύο δημοτικούς συμβούλους μετά των αναπληρωτών τους για την διενέργεια κατά το έτος 2021 διαγωνισμών διά την εκποίηση, εκμίσθωση, αγορά ή μίσθωση πραγμάτων από το Δήμο

Γνωστοποιούμε ότι την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:30΄ π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3) στο Γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί δημόσια, κλήρωση μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανάδειξη των δημοτικών συμβούλων που θα συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στην ανωτέρω επιτροπή.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Share

9η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Η δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αίγινας, ενημερώνει τις ωφελούμενες και τους ωφελούμενους ότι από την Τρίτη 9 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 12 Μαρτίου και ώρες 9:30 με 14:30 θα πραγματοποιηθεί η 9η διανομή τροφίμων στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου, στην οδό Βασιλέως Γεωργίου (δίπλα στην ψαραγορά).

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ.

Κατόπιν υποδείξεως του Υπουργείου Υγείας για τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης ενάντια στον COVID-19 και την αποφυγή μετάδοσης του, ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΑ ΤΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟΥΣ ΦΟΡΩΝΤΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΜΑΣΚΑ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε στο 22970 26982.

Share

Ανακοίνωση

Ενημερώνουμε τους καταναλωτές ύδρευσης ότι λόγω τεχνικού προβλήματος το οποίο είχε παρουσιαστεί προς το τέλος του έτους 2020, οι πιστώσεις από πληρωμές λογαριασμών ύδρευσης που έγιναν με χρήση του κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής εκτελούνται με μεγάλη χρονική καθυστέρηση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται προηγούμενες ανεξόφλητες οφειλές στους λογαριασμούς, παρότι έχουν πληρωθεί από τον καταναλωτή.

Η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη τακτοποίηση του θέματος έτσι ώστε η πίστωση των πληρωμών να επανέλθει στην φυσιολογική της ροή.

Σε κάθε περίπτωση, εάν κάποιος έχει πληρώσει τον προηγούμενο λογαριασμό παρακαλείται να μην λάβει υπόψιν τυχών αναγραφόμενη προηγούμενη οφειλή και να προβεί στην εξόφληση μόνο της τρέχουσας οφειλής.

Εκ της Ταμειακής Υπηρεσίας

Share