Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (29 Μαΐου 2023 – 10:00πμ)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 29 Μαΐου 2023, ημέρα ΔΕΥΤΈΡΑ και ώρα έναρξης 10:00 π.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Α΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2023.

2. Έγκριση των από 28-04-2023 Πρακτικών, για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών Μελών για τις παρακάτω επιτροπές Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών: α) του έργου με τίτλο: « Συντήρηση και επισκευή Σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Αίγινας » προϋπολογισμού 1.340.000,00 € με το ΦΠΑ, β) της προμήθειας με τίτλο: « Προμήθεια εξοπλισμού Άθλησης εξωτερικού χώρου » προϋπολογισμού 62.000,00 € με το ΦΠΑ.

3. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ύψους 68,20€ με Φ.Π.Α στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα της ΕΥΔΑΠ είναι αδύνατη καθώς το ποσό πρέπει να κατατεθεί προκαταβολικά.

4. Αποδοχή δωρεάς οχημάτων από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αίγινας.

5. Αποδοχή διάθεσης περονοφόρου ανυψωτικού άνευ τιμήματος από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (πρώην ΟΔΔΥ).

6. Αποδοχή της κατανομής έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους στο Δήμο Αίγινας για την επισκευή – συντήρηση σχολικών τους κτιρίων.

7. Αποδοχή της Ε΄ κατανομής έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .

8. Αποδοχή επιχορήγησης για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ 71/2020.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (22/5/2023 – 13:00)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 22α του μηνός Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μμ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης στο πλαίσιο του φεστιβάλ «ΤΕΧΝΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (15/05/2023, 13:00 – 14:00)

Σας καλούμε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων, στις 15/05/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ – 14:00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, με το εξής θέμα:

1. Έγκριση τροποποίησης της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ AIΓΙΝΑΣ» της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ AIΓΙΝΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5002698 από τον Δήμο μας, ως προς τη χρονική διάρκεια υλοποίησης του υποέργου (φυσικό αντικείμενο).

Για τα θέμα σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά (μέσω της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου) σχετικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (μέσω e-mail: lorentzosthanasis@gmail.com) ή τηλεφωνικά (22973-20019 ή 6946-753181) τον ειδικό γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Λορέντζο Αθανάσιο, για την ψήφο σας επί του θέματος.

Το  ανωτέρω θέμα κρίνεται κατεπείγον διότι συνδέεται με την ομαλή λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου μας καθώς και για την ανανέωση των συμβάσεων των δύο υπαλλήλων που απασχολούνται στη συγκεκριμένη δομή.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (12 Μαΐου 2023 – 10:00πμ)

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δημοτικού κτιρίου (οδός Οινώνης 3) την 12η του μηνός Μαΐου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης δημιουργίας δύο (2) θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στη Δημοτική Κοινότητα Αίγινας (σχετ. το υπ’ αρ. πρωτ. 3926/29.03.2023 υπηρεσιακό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας).

Ο Δήμαρχος
ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (11/5/2023 – 19:30)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί διά ζώσης την 11η του μηνός Μαΐου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 19:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

• Ανακοινώσεις, Ενημέρωση του Δημάρχου Συμβούλιο, Ερωτήσεις Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο άσκησης δημοτικού ελέγχου (19:30΄ έως 20:30΄).
 
1. Υποβολή αιτήματος για την δημιουργία τομέα ΕΚΑΒ στην Αίγινα. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας Αίγινας κ. Δούκας
2. Περί ονοματοδοσίας της αίθουσας φυσικής του Γενικού Λυκείου Αίγινας σε «Αίθουσα Ιωάννης Πούντος». Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
3. Περί έγκρισης πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης φοιτήτριας του τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Δήμο μας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
4. Εξέταση αιτήσεως υδρολήπτη του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς του σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω διαρροής. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Περί διαγραφής οφειλετών του Δήμου από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους για τέλη κοιμητηρίων, σύμφωνα με την εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Διαγραφή προσαυξήσεων οφειλετών του Δήμου από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου ως Προέδρου με τον/ην αναπληρωτή/τριά του/ης στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2023. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
8. Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου ως Προέδρου με τον/ην αναπληρωτή/τριά του/ης στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2023. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share

Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (11/5/2023 – 19:00)

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) την 11η του μηνός Μαΐου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 19:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2016 (Ισολογισμός – Αποτελέσματα Χρήσεως και Προσάρτημα) του Δήμου Αίγινας

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τον Ειδικό Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λορέντζο Αθανάσιο αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σας στη συνεδρίαση, δηλαδή διά ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης, στέλνοντας email στο lorentzosthanasis@gmail.com ή καλώντας στο τηλέφωνο 22973-20019 μέχρι την Πέμπτη 11/5/2023 και ώρα 11:00΄ π.μ.

Στους επιθυμούντες να πάρουν μέρος στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης θα σταλεί εγκαίρως το link σύνδεσης με μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (9/5/2023 – 13:00)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 09 Μαΐου 2022, ημέρα ΤΡΊΤΗ και ώρα έναρξης 13:00 μ.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Εγκριση και παραλαβή εργασιών για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης, της αναδόχου κας Μουζάκη Αλεξάνδρας.

2. Εγκριση και παραλαβή εργασιών για την πάροχο υπηρεσίας με τίτλο: Μελέτη οδοποιίας οδού πρόσβασης Ε.Ε.Λ Αίγινας, του αναδόχου κου Μεγρέμη Δημητρίου .

3. Λήψη απόφασης επί των πρακτικών που συντάχθηκαν, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την: Προμήθεια δυο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 m3 . Προϋπολογισμός Δαπάνης: 435.000,00 € (με Φ.Π.Α.). Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & Ίδιοι πόροι του Δήμου Αίγινας.

4. Λήψη απόφασης για την παροχή εντολής, πληρεξουσιότητας παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Αίγινας ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας, κατά την μετ’ αναβολή δικάσιμο της υπόθεσης 17.5.2023 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο αυτής, οπότε θα  συζητηθεί η υπ’ αριθμ. Ε1949/2022 αίτηση ακυρώσεως που άσκησε ο Δήμος Αίγινας κατά της υπ’ αριθμ. 4/28.04.2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.,

5. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης για την υλοποίηση δημιουργικού εργαστηρίου για παιδιά, στο πλαίσιο της 58ης Εθελοντικής Αιμοδοσίας Δήμου Αίγινας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (5/5/2023 13:00-14:00)

Σας καλούμε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων, στις 05/05/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄ – 14:00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, με το εξής θέμα:

1. Περί καθορισμού τρόπου κατανομής και χρήσης των χώρων Προβολής στα πολιτικά κόμματα ή στους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων  για τις Βουλευτικές Εκλογές της 21ης Μαΐου 2023

Για τα θέμα σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά (μέσω της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου) σχετικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (μέσω e-mail: lorentzosthanasis@gmail.com) ή τηλεφωνικά (22973-20019 ή 6946-753181) τον ειδικό γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Λορέντζο Αθανάσιο, για την ψήφο σας επί του θέματος.

Το  ανωτέρω θέμα  συζητείται, εκτάκτως, προκειμένου να διατεθούν, άμεσα, χώροι στα πολιτικά κόμματα για την προεκλογική προβολή τους, ενόψει των βουλευτικών εκλογών

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share

Πρόσκληση σύγκλησης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αίγινας (8/5/2023 – 13:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αίγινας (σχετ. η υπ’ αριθ. 212/2023 απόφαση Δημάρχου) που θα πραγματοποιηθεί την 8η του μηνός Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ στο Γραφείο Δημάρχου του Δήμου Αίγινας, που βρίσκεται επί της οδού Οινώνης 3, για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των τρεχουσών εξελίξεων εν όψει έναρξης της αντιπυρικής περιόδου

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ύπαρξη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και τρόποι προληπτικής απομάκρυνσής τους στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Αίγινας.

3. Συζήτηση με Ενώσεις Τουριστικού κλάδου σχετικά με το σχέδιο εκκένωσης των καταλυμάτων τους.

4. Συζήτηση σχετικά με άμεση ενημέρωση σε τοπικό επίπεδο από την ΔΕΗ σε περίπτωση διακοπής παροχής ρεύματος ή σε περίπτωση φυσικής καταστροφής.

5. Συζήτηση σχετικά με τις απαιτούμενες ενέργειες των εμπλεκομένων φορέων σε περίπτωση φυσικής καταστροφής.

Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αίγινας

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (2 Μαΐου 2023 – 13:00)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 02 Μαΐου 2022, ημέρα ΤΡΊΤΗ και ώρα έναρξης 13:00 μ.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Μελέτης και συγκρότηση όρων διακήρυξης διαγωνισμού με τίτλο “Επισκευή και συντήρηση δημοτικών οδών νήσου Αίγινας – Οδοποιία” , προϋπολογισμού 1.644.494,18 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

2. Έγκριση Μελέτης και συγκρότηση όρων διακήρυξης διαγωνισμού με τίτλο “Επισκευή και συντήρηση δημοτικών οδών νήσου Αίγινας – Ηλεκτροφωτισμός”, προϋπολογισμού 704.99,52 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

3. Ορισμός Μελών για συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού με τίτλο “Επισκευή και συντήρηση δημοτικών οδών νήσου Αίγινας – Οδοποιία”, προϋπολογισμού 1.644.494,18 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

4. Ορισμός Μελών για συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού “Επισκευή και συντήρηση δημοτικών οδών νήσου Αίγινας – Ηλεκτροφωτισμός” , προϋπολογισμού 704.99,52 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

5. Αποδοχή της Δ’ κατανομής έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .

6. Αποδοχή της 1ης, 2ης, και 3ης κατανομής έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους .

7. Περί έγκρισης εξειδικευμένης πίστωσης, για την διενέργεια 58ης εθελοντικής αιμοδοσίας Δήμου Αίγινας την Πέμπτη 18 Μαΐου και την Παρασκευή 19 Μαΐου 2023, κατόπιν συνεννόησης με το Γ. Ν. Αθηνών Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, σχετική η υπ. αρ. 5396/28-04-2023 εισηγητική επιστολή από το γραφείου Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας Συνεδρίασης της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων (28 Απρ. 2023, 13:00-15:00)

Μετά την ματαίωση της τακτικής συνεδρίασης της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων της 26ης του μηνός Απριλίου 2023, λόγω έλλειψης απαρτίας, καλείσθε σε νέα κατεπείγουσα συνεδρίαση δια περιφοράς, την 28η Απριλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 – 15:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως ισχύει καθώς και την αρ.375/απ/39167/02-06-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων της  προηγούμενης πρόσκλησης (αρ. πρωτ. 15/21-04-2023), ως εξής:

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ:
1. Λήψη απόφασης με παροχή εξουσιοδότησης της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων σε αρμόδιο διοικητικό υπάλληλο για την κίνηση του λογαριασμού και δημιουργία υπηρεσίας internet banking επ’ ονόματι κάθε ενός κληροδοτήματος και κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ (ΡΑΚΕΙΟ)»
1. Έγκριση Απολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2022.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΚΙΚΑΣ»
1. Έγκριση Απολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2022.
2. Λήψη απόφασης για την ανάγκη ουσιώδους ανακατασκευής του διαμερίσματος 1ου ορόφου στην οδό Ζωοδόχου Πηγής 37, 120 τ.μ., περιουσίας του Κληροδοτήματος, με σκοπό την επωφελέστερη εκμετάλλευσή του με ανάθεση μέσω πρόσκλησης σε ενδιαφερόμενο,  οποίος θα βαρύνεται με τη συνολική δαπάνη, έναντι μακροχρόνιας μίσθωσης του ακινήτου.
3. Έγκριση πίστωσης δαπάνης:
α) ποσού 16€ για την πληρωμή λογαριασμού ΕΥΔΑΠ (περίοδος κατανάλωσης 15/12/2022 – 17/03/2023) για το διαμέρισμα 1ου ορόφου που είναι κενό στην οδό Ζωοδόχου Πηγής 37 στην Αθήνα.
β) ποσού 305,342€ για την πληρωμή κοινοχρήστων καθώς και αναβάθμισης ανελκυστήρα (έναντι) περιόδου Δεκεμβρίου 2022 – Μαρτίου 2023 για το διαμέρισμα 1ου ορόφου που είναι κενό στην οδό Ζωοδόχου Πηγής 37 στην Αθήνα.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ»
1. Έγκριση Απολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2022.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΤΣΑ»
1. Έγκριση Απολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2022.
2. Επικαιροποίηση της με αρ. 11/2018 απόφασης της Διαχειριστικής Επιτροπής και έγκριση απευθείας εκμίσθωσης ακινήτου 1ου και 2ου ορόφου επί της Λ. Δημοκρατίας 31 στην Αίγινα στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο κατόπιν σχετικού αιτήματός του.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΛΑΔΑΣ»
1. Έγκριση Απολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2022.
2. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του διαμερίσματος 1ου ορόφου του Κληροδοτήματος στην οδό Σόλωνος 40 στην Αθήνα.
3. Έγκριση επαναληπτικής προκήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του διαμερίσματος 1ου ορόφου στην οδό Σόλωνος 40 του Κληροδοτήματος και σύνταξη νέας ανακοίνωσης με τους όρους εκμίσθωσης.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΓΚΙΚΑ»
1. Έγκριση Απολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2022.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΠΠΟΥ»
1. Έγκριση Απολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2022.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ»
1. Έγκριση Απολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2022.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ»
1. Έγκριση Απολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2022.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΤΖΗΣ»
1. Έγκριση Απολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2022.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΡΕ»
1. Έγκριση Απολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2022.

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων θα αποβεί σε βάρος των ζωτικών συμφερόντων των Κληροδοτημάτων.

Παρακαλείσθε μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα να ενημερώσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων προς το Γραφείο των Κληροδοτημάτων (στο e-mail: klirodotimata@aeginadimos.gr) για την ψήφο σας επί του θέματος (π.χ. υπέρ, κατά, λευκό) ως και 
περί τις τυχόν απόψεις σας επί του θέματος προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης.

Τα μέλη τα οποία δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προκειμένου να ενημερωθούν για την εισήγηση και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη γραμματέα της Διαχειριστικής Επτροπής των Κληροδοτημάτων (τηλ. 22973-20066).

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η απόφαση που θα ληφθεί στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων στην πρώτη διά ζώσης συνεδρίαση.

Ο Δήμαρχος Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (26 Απριλίου 2023 – 19:30)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) την 26η του μηνός Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 19:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

• Ανακοινώσεις, Ενημέρωση του Δημάρχου Συμβούλιο, Ερωτήσεις Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο άσκησης δημοτικού ελέγχου (19:30΄ έως 20:30΄). 

1. Έγκριση τροποποίησης της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ AIΓΙΝΑΣ» της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ AIΓΙΝΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5002698 από τον Δήμο μας, ως προς τη χρονική διάρκεια υλοποίησης του υποέργου (φυσικό αντικείμενο). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

2. Περί έγκρισης του πρακτικού κλήρωσης για την επιλογή δύο Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους που θα συμμετέχουν στην επιτροπή διενέργειας, κατά το έτος 2023, διαγωνισμών δια την εκποίηση, εκμίσθωση, αγορά ή μίσθωση πραγμάτων από το Δήμο (άρθρα 1 και 3 του Π.Δ. 270/1981) και εξουσιοδότηση του κου Δημάρχου για τη συγκρότηση της επιτροπής με απόφασή του. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

3. Περί έγκρισης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2023. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών κ. Καραγιάννης

4. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

5. Περί έγκρισης της υπ’ αρ. 51/2023 αποφάσεως του Δ.Σ. της ΚΕΔΑ που αφορά την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της για το οικονομικό έτος 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ

6. Περί έγκρισης της υπ’ αρ. 52/2023 απόφασης του Δ.Σ της ΚΕΔΑ που αφορά την 1η αναμόρφωση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της για το οικονομικό έτος 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ

7. Περί έγκρισης 1ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δ.Λ.Τ. Αίγινας έτους 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α.

8. Περί έγκρισης 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α.

9. Περί έγκρισης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας έτους 2023. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας Αίγινας κ. Δούκας

10. Επανασυγκρότηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

11. Περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων του Δήμου Αίγινας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών κ. Καραγιάννης

12. 2η Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΛΟΗΣ», του Δήμου Αίγινας συμβατικού ποσού 116.890,51 € με Φ.Π.Α. 24%, Αναδόχου Εταιρείας «ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

13. Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «Ολοκλήρωση μελετών κλειστού γυμναστήριου Αίγινας». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

14. Διαγραφή οφειλέτη του Δήμου από βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων, σύμφωνα με την εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

15. Διαγραφή προσαυξήσεων οφειλετών του Δήμου από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

16. Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδύνατων κατοίκων για την αντιμετώπιση έκτακτων και σοβαρών αναγκών (άρθρο 202 παρ. 2 του Ν. 3463/2006). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τον Ειδικό Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λορέντζο Αθανάσιο αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σας στη συνεδρίαση, δηλαδή διά ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης, στέλνοντας email στο lorentzosthanasis@gmail.com ή καλώντας στο τηλέφωνο 22973-20019 μέχρι την Τετάρτη 26/4/2023 και ώρα 11:00΄ π.μ.

Στους επιθυμούντες να πάρουν μέρος στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης θα σταλεί εγκαίρως το link σύνδεσης με μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share