Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (28 Φεβρ. 2024 – 17:00)

Σας καλούμε στις 28 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00΄, να συμμετάσχετε στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής για το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2024, η οποία θα διεξαχθεί διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Ιωάννης Πούντος», που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Ιατρού Γεωργίου Ξυδέα στην πόλη της Αίγινας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67Α του Ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 5056/2023 και ισχύει.

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα εγγραφούν θέματα, τα οποία αφορούν στο έργο και τη δράση της δημοτικής αρχής, και ειδικότερα:
α) Έως δέκα (10) θέματα που θα τεθούν από τους δημοτικούς συμβούλους, εκ των οποίων τα τρία από συμβούλους της πλειοψηφίας.
β) Έως δύο (2) θέματα που θα τεθούν από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Κάθε δημοτικός σύμβουλος και κάθε Πρόεδρος Κοινότητας μπορεί να θέσει έως ένα (1) θέμα. Εφόσον υποβληθούν συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα από τους δημοτικούς συμβούλους και πάνω από δύο (2) θέματα από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση από το Προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία θα εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των θεμάτων ορίζεται η 23η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄. Τα θέματα θα υποβληθούν είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimsym@aeginadimos.gr είτε εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου Αίγινας (υπόψη Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου).

Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία και τον αριθμό των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δίνονται στην με αριθμ. πρωτ. 8182/26-01-2024 εγκύκλιο (αρ. 98) του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ), την οποία σας επισυνάπτουμε (κάντε κλικ στον παραπάνω ΑΔΑ για να την δείτε).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φίλιππος Γ. Τζίτζης

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (20/2/2024 – 12:00)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 20 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 12:00, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αίγινας έτους 2024.

2. Καθορισμός ύψους Ομάδας Ι και Ομάδας ΙΙ σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν οικ. 63726/28-07-2023 απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών – Εσωτερικών περί κατάρτισης του ΠΥ έτους 2024.

3. Καθορισμός υποχρεωτικών εγγραφών επιχορηγήσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν οικ. 63726/28-07-2023 απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών – Εσωτερικών περί κατάρτισης του ΠΥ έτους 2024.

4. Έγκριση προσχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2024 Δήμου Αίγινας με σκοπό την ενσωμάτωσή του στον κόμβο Διαλειτουργικότητας και την έκδοση γνώμης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

5. Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ. αριθμ. πρωτ. 2375/21.02.2023 σύμβασης για την “Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας για το έτος 2023” για χρονικό διάστημα δύο 2 μηνών ή μέχρι ολοκλήρωσης της διαδικασίας του νέου ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

6. Έγκριση Μελέτης και σύνταξη όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, ήτοι την αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης και  της λοιπής επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου Αίγινας, καθώς και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εσωτερικού, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 104.640,00€ πλέον του ΦΠΑ, για χρονική διάρκεια ενός έτους.

7. Έγκριση επανασύνταξης Πρακτικού Ι του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: “Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Αίγινας “, προϋπολογισμού 688.709,68 € ( πλέον ΦΠΑ 24%) , σε συμμόρφωση της Σ 206/204 Απόφασης του 2ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ

8. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος 203588 για το έργο με τίτλο: «Ανάπλαση οικισμών Πόρτες και Ανιτσαίο Αίγινας», προϋπολογισμού 487.903,21 € (πλέον ΦΠΑ 24%).

9. Έγκριση Πρακτικού Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ αποσφράγισης, διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την “ Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών ειδών συντήρησης οχημάτων διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της 
σύμβασης, για τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έτους 2024”, προϋπολογισμού 270.875,86€ επιπλέον ΦΠΑ 65.010,20€ ήτοι σύνολο 335.886,20€.

10. Έγκριση Πρακτικού 4 των Δικαιολογητικών κατακύρωσης που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, επιλογής αναδόχου για την “Προμήθεια υλικών Άμεσης κατανάλωσης για τους παιδικούς σταθμούς και το κοινωνικό παντοπωλείο του  Δήμου Αίγινας για το έτος 2024”, προϋπολογισμού : 68.334,92€ (πλέον Φ.Π.Α.) .»

11. Έγκριση της υπ.αρ. 13/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2024 δυνάμει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 σε συνέχεια του υπ.αρ. 4812/16.01.2024 έγγραφο  του ΥΠΕΣ 

12. Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπαλλήλου του Δήμου μας, για τη γραμματειακή υποστήριξη της Κοινότητας Πέρδικας.

13. Αποδοχή της Β΄ κατανομής έτους 2024 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .

14. Περί επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στον κ. Κ. Ν. σύμφωνα με εισήγηση της αρμοδίας υπηρεσίας του Δήμου. 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (14 Φεβ. 2024 – 18:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Ιωάννης Πούντος», που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Ιατρού Γεωργίου Ξυδέα στην πόλη της Αίγινας, την 14η του μηνός Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 18:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

• Ανακοινώσεις, Ενημέρωση του Δημάρχου προς το Συμβούλιο, Ερωτήσεις Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο άσκησης δημοτικού ελέγχου.  

1. Περί έγκρισης της υπ’ αρ. 98/2023 αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας που αφορά έγκριση του ισολογισμού του χρήσεως έτους 2022. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α.
2. Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας”. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
3. Περί έγκρισης 4ου ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή και ανακαίνιση παιδικού σταθμού Χλόης». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
4. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση επικινδυνότητας και επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Αίγινας». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
5. Λήψη απόφασης ορισμού εκπροσώπου και αναπληρωτή στην Γενική Συνέλευση του Δικτύου Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
6. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (ΔΕΠΙΣ) Δήμου Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φίλιππος Γ. Τζίτζης

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων (14 Φεβ. 2024 – 17:30)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων, η οποία θα διεξαχθεί διά ζώσης την 14η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 17:30΄ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων που βρίσκεται στο Δημοτικό κτίριο επί των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ
1. Επικύρωση πρακτικού διενέργειας κληρώσεων για την εκτέλεση σκοπών Κοινωφελών Περιουσιών «Ιουλία Κάτσα» και «Παντελής και Άρτεμις Κάππου» στις 30-01-2024.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ»
1. Λήψη απόφασης σχετικά με εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Ταρσίτσα Θωμαΐδου» έτους 2024 (οικονομική ενίσχυση απόρων κοριτσιών μετά το γάμο τους καταγόμενων από την Αίγινα και που διαμένουν στην Αίγινα).
2. Έγκριση δαπάνης για τη δημοσίευση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για την εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Ταρσίτσα Θωμαΐδου» έτους 2024 σε εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 1 και 3 του ν.4182/2013.
3. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση βεβαιωμένης ληξιοπρόθεσμης οφειλής (ποσού 2.650€) ευρώ για το ακίνητο περιουσίας του Κληροδοτήματος «Ταρσίτσα Θωμαΐδου» επί της οδού Νίκης 22-Αθήνα.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΤΣΑ»
1. Λήψη απόφασης σχετικά με την εκτέλεση σκοπού Κληροδοτήματος «Ιουλία Κάτσα» έτους 2024 (οικονομική ενίσχυση κοριτσιών μετά το γάμο τους στερούμενων οικονομικών πόρων καταγόμενων από πατέρα και μητέρα Αιγινήτες και που διαμένουν στην Αίγινα).
2. Έγκριση δαπάνης για τη δημοσίευση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για την εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Ιουλία Κάτσα» έτους 2024 σε εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 1 και 3 του ν.4182/2013.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΠΠΟΥ»
1. Λήψη απόφασης σχετικά με εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Παντελής & Άρτεμις Κάππου» έτους 2024 (οικονομική ενίσχυση απόρων κοριτσιών μετά το γάμο τους καταγόμενων από την Αίγινα και που διαμένουν στην Αίγινα).
2. Έγκριση δαπάνης για τη δημοσίευση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για την εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Παντελής & Άρτεμις Κάππου» έτους 2024 σε εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 1 και 3 του ν.4182/2013.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΛΑΔΑ»
1. Λήψη απόφασης σχετικά με εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Λεονάρδος Λαδάς» έτους 2024 (οικονομική ενίσχυση μετά το γάμο ενός κοριτσιού στερούμενου οικονομικών πόρων και καταγόμενο από την Αίγινα).
2. Έγκριση δαπάνης για τη δημοσίευση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για την εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Λεονάρδος Λαδάς» έτους 2024 σε εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 1 και 3 του ν.4182/2013.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΓΚΙΚΑ»
1. Λήψη απόφασης σχετικά με εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Βιργινία Γκίκα» έτους 2024 (οικονομική ενίσχυση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών Οικονομικών Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων).
2. Έγκριση δαπάνης για τη δημοσίευση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για την εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Βιργινία Γκίκα» έτους 2024 σε εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 1 και 3 του ν.4182/2013.
3. Έγκριση επείγουσας πληρωμής βεβαιωμένων προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών λογαριασμών ΕΥΔΑΠ των διαμερισμάτων 1ου ορόφου: Α1 (365€), Α3 (367,95€) και Α4 (347€) περιουσίας του Κληροδοτήματος «Βιργινία Γκίκα» επί της οδού Δελβίνου 22-24-Αθήνα, που είναι μισθωμένα.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ (ΡΑΚΕΙΟ)»
1. Λήψη απόφασης σχετικά με εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Σπύρος Αλυφαντής (Ράκειο)» έτους 2024 (οικονομική ενίσχυση φοιτητών Ιατρικής που θα φροντίζουν την Αίγινα).
2. Έγκριση δαπάνης για τη δημοσίευση της πρσόκλησης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για την εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Σπύρος Αλυφαντής (Ράκειο)» έτους 2024 σε εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 1 και 3 του ν.4182/2013.

Ο Δήμαρχος Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share

Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (Άρθρο 163 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 – ΔΚΚ) (14 Φεβ. 2024 – 17:00)

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Ιωάννης Πούντος», που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Ιατρού Γεωργίου Ξυδέα στην πόλη της Αίγινας, την 14η του μηνός Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 17:00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο πιο κάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2017 (Ισολογισμός – Αποτελέσματα Χρήσεως και Προσάρτημα) του Δήμου Αίγινας

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φίλιππος Γ. Τζίτζης

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (7-2-2024 13:00)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 07 Φεβρουάριου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 13:00 μ.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

1. Λήψη απόφασης για την Χρονική παράταση της υπ.αρ. 1987/10-02-2023 (23SYMV012115474) σύμβασης για την “Προμήθεια υλικών άμεσης κατανάλωσης για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αίγινας”.

2. Έγκριση δεσμευτικής εισήγησης εγγραφής πίστωσης στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας έτους 2024 σχετικά με την υπ. αριθμ. 16/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Απευθείας Μίσθωση γεώτρησης για τις ανάγκες υδροδότησης  της Νήσου Αίγινας κατόπιν αιφνίδιας βλάβης υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης”.

3. Αξιολόγηση της προφοράς και των λοιπών δικαιολογητικών του οικονομικού φορέα της ομάδας Α της μελέτης για την προμήθεια αδρανών υλικών, ασφαλτομίγματος & λοιπών οικοδομικών υλικών για το Δήμο Αίγινας που επιλέχθηκε με τη διαδικασία της  διαπραγμάτευσης (άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016) σε συνέχεια της υπ.αρ. 05/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής.

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης αυτοκινήτων ιδιοκτησίας Δήμου Αίγινας.

5. Περί διόρθωσης οφειλής της Τ. Α – Α. από τον βεβαιωμένο κατάλογο 52/2023 που αφορά διόρθωση κοινοχρήστου χώρου περιπτέρου, σύμφωνα με εισήγηση της αρμοδίας υπηρεσίας του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Κατεπείγουσα Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (31 Ιαν. 2024 – 16:00)

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί διά ζώσης στις 31/01/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, με τα εξής θέματα:

1. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Αίγινας στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Αττικής

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα καθώς η διαδικασία εκλογής έχει καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιανουαρίου 2024.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φίλιππος Γ. Τζίτζης

Share

Μετάθεση της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω της εκδήλωσης της Ιεράς Μητρόπολης Ύδρας Σπετσών και Αιγίνης και του Συλλόγου “Φίλων Ιεραποστολής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κορέας” που θα πραγματοποιηθεί προς τιμήν των εκπαιδευτικών του νησιού μας την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου και ώρα 17.30΄ στο Κέντρο Νεότητας της Ιεράς Μητρόπολης, καθώς και της επιθυμίας αρκετών μελών του δημοτικού συμβουλίου να παρευρεθούν στην εκδήλωση αυτή, ανταποκρινόμενοι στην σχετική πρόσκληση που παρέλαβαν, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 01 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 17:00΄

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φιλιππος Γ. Τζίτζης

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (31 Ιαν. 2024 – 17:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Ιωάννης Πούντος», που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Ιατρού Γεωργίου Ξυδέα στην πόλη της Αίγινας, την 31η του μηνός Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 17:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

• Ανακοινώσεις, Ενημέρωση του Δημάρχου προς το Συμβούλιο, Ερωτήσεις Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο άσκησης δημοτικού ελέγχου.  

1. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Αίγινας στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Αττικής
2. Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας”
3. Ορισμός Προέδρου και παραγωγικών τάξεων Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
4. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας”
5. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας”
6. Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου μετά του αναπληρωτή του για να συμμετέχουν στην Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών
7. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και στις Επιτροπές Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής
8. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αίγινας μετά του αναπληρωτή του στην επιτροπή που θα συγκροτηθεί από το Λιμεναρχείο Αίγινας για την χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής
9. Έγκριση προσχώρησης του Δήμου Αίγινας στους όρους και συμφωνίες της από 27-12-2023 σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού (Escrow Account) με επιμέρους δεσμευμένους λογαριασμούς δικαιούχων στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού Προγράμματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ενέργειας της δράσης «Έργα εξοικονόμησης πόσιμου νερού: μρ αναγνωριστικό 16850, ενταγμένης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5217080 και κωδικό ΣΑΤΑ 2023ΤΑ07500008» για τα έργα α. Υποδομές παροχής νερού β. Τηλεμετρία – τηλεχειρισμός για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης γ. Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού δ. Μονάδες αφαλάτωσης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φίλιππος Γ. Τζίτζης

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024 – 13:00)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 31 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 13:00, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Εισήγηση προς το Δ.Σ για έγκριση οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2017.

2. Λήψη απόφασης επί των πρακτικών που συντάχθηκαν, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, επιλογής αναδόχου για την “Προμήθεια υλικών Άμεσης κατανάλωσης για τους παιδικούς σταθμούς και το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Αίγινας για το 
έτος 2024”, προϋπολογισμού : 68.334,92€ (πλέον Φ.Π.Α.).

3. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την “Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία έτους 2024”, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 210.082,86€ πλέον του ΦΠΑ.

4. Άσκηση ενώπιον του ΣτΕ Αίτησης για την ακύρωση ΥΑ παρακράτησης πόρων των Δήμων, κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 4819/2021 (τέλος ταφής).

5. Αποδοχή της Α’ κατανομής έτους 2024 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .

6. Λήψη απόφασης για την κοπή δυο Ευκαλύπτων ύστερα από αίτηση κ. Τ. Ζ, σύμφωνα με εισήγηση της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου . 

7. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση κολωνακίων ύστερα από την υπ. αριθμ. 296/09-01-2024 αίτηση κ. Γ. Π. και σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου .

8. Περί αλλαγής υπόχρεου Σ. Ξ. οφειλών δημοτικών τελών και δημοτικού φόρου από ανείσπρακτους λογαριασμούς ΔΕΗ, σύμφωνα με εισήγηση της αρμοδίας υπηρεσίας του Δήμου.

9. Περί αλλαγής υπόχρεου Ε. Τ. Και Β. Ε. οφειλών δημοτικών τελών, σύμφωνα με εισήγηση της αρμοδίας υπηρεσίας του Δήμου .

10. Περί αλλαγής υπόχρεου Ο. Γ. και Σ. Ε. Χ. οφειλών δημοτικών τελών, σύμφωνα με εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

11. Περί διαγραφής ποσού οφειλής του Δ. Κ. από βεβαιωμένο στον κατάλογο 490/2020 που αφορά πρόστιμο Κ.Ο.Κ., σύμφωνα με εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

12. Περί διαγραφής προσαυξήσεων του Π. Γ. από βεβαιωμένους καταλόγους, σύμφωνα με εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. 

13. Περί διαγραφής οφειλής του Σ. Μ και Ι. Γ. από τον βεβαιωμένο κατάλογο 291/2021 που αφορά ενοίκιο εκμετάλλευσης περιπτέρου, σύμφωνα με εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

14. Περί επιστροφής ως αχρεωσθήτως καταβληθέντων στον Τ. Α., σύμφωνα με εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

15. Περί διαγραφής οφειλής του Λ. Μ. λόγω εκ παραδρομής διαγραφής ποσού της ήδη αποπληρωμένης οφειλής απώλειας ευεργετημάτων, σύμφωνα με εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση στο ετήσιο Μνημόσυνο των Ευεργετών του Δήμου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Αλλαγή ώρας από 9:30 σε 10:30)

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 10:30 π.μ. στο Μητροπολιτικό Ναό Αίγινας όπου θα τελεστεί το ετήσιο Μνημόσυνο των Ευεργετών του Δήμου μας:

Ταρσίτσας Θωμαΐδου, Ιουλίας Κάτσα, Παντελή & Αρτέμιδος Κάππου, Σπύρου και Άννας Αλυφαντή, Διονυσίου και Ξανθούλας Κρητικού, Ιωάννη Γκίκα, Λεωνίδα Γκίκα, Βιργινίας Γκίκα, Μακρίνας Μοναχής, Νικολάου Ζωγράφου, Νικολάου Χριστόπουλου, Δημητρίου & Δέσποινας Γιαννούλη, Πολύμνιας Ηρειώτη, Λεονάρδου και Έλλης Λαδά, Βασιλικής Ντρε, Γεωργίου και Ελένης Καλαμάκη, Ελευθερίου Σώρρου, Δημητρίου Καλαμάκη, Γεωργίου Μούρτζη, Φίλιππα Ρεκλείτη, Αλεξάνδρου και Αντωνίου Ανδρούτσου.

Θα ακολουθήσει, στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα (Χρ. Λαδά 1) η πραγματοποίηση της 2ης τακτικής συνεδρίασης της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κοινωφελών Περιουσιών διαχείρισης Δήμου Αίγινας με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΤΣΑ»

1. Διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή δύο (2) υποψηφίων δικαιούχων οικονομικής ενίσχυσης μετά το γάμο τους, σύμφωνα με την αρ. 07/2023 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος, με το ποσό των 2.500,00€ έκαστη (Εκτέλεση Σκοπού 2023).

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΠΠΟΥ»

1. Διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή τριών (3) υποψηφίων δικαιούχων οικονομικής ενίσχυσης μετά το γάμο τους, σύμφωνα με την αρ. 08/2023 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος, με το ποσό των 1.000,00€ έκαστη (Εκτέλεση Σκοπού 2022).

2. Διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή τριών (3) υποψηφίων δικαιούχων οικονομικής ενίσχυσης μετά το γάμο τους, σύμφωνα με την αρ. 09/2023 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος, με το ποσό των 1.000,00€ έκαστη (Εκτέλεση Σκοπού 2023).

 

Ο Δήμαρχος Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ   Π.  ΖΟΡΜΠΑΣ

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (26 Ιανουαρίου 2024 – 13:00) (**ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΑΠΟ 13:30 ΣΕ 13:00 λόγω εκτάκτων υποχρεώσεων)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 26 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 13:30, στα  παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Παραλαβή μελέτης με τίτλο: Επικαιροποίηση προμελέτης και τευχών δημοπράτησης για το έργο ΕΕΛ Δ. Δ. Αίγινας, Δήμου Αίγινας.

2. Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 5/2021 μελέτης και σύνταξη των όρων της διακήρυξης για το έργο: “Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων του Δήμου Αίγινας”, προϋπολογισμού 1.340.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share