Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (22 Αυγ. 2023 – 19:30)

Σας καλούμε σε τακτική – διά ζώσης – συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, την 22η του μηνός Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 19:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

• Ανακοινώσεις, ενημέρωση του Δημάρχου προ το Δημοτικό Συμβούλιο, ερωτήσεις Συμβούλων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο άσκησης δημοτικού ελέγχου (19:30΄ έως 20:30΄).

1. Περί έγκρισης αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας (ΔΑΟΑ) η οποία αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού του, για το οικ. έτος 2023. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

2. Περί έγκρισης του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας (ΔΑΟΑ) για το έτος 2023. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

3. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

4. Περί έγκρισης της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Β΄ τριμήνου έτους 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

5. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής με τίτλο «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

6. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο της άσκησης παρεμβάσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της αιτήσεως ακυρώσεως των Αγγελικής Πετρίτου κ.λπ. κατά της με αριθμό 96933/5276/2017/23-2-2018 αποφάσεως του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα «Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου ¨Περιφερειακή οδός πόλης Αίγινας¨ με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Αίγινας…». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

7. Περί ανανέωσης ή μη συμβάσεως ορισμένου χρόνου υπαλλήλου για την στελέχωση των Δομών «Παιδικός Σταθμός Δήμου Αίγινας» και «Βρεφονηπιακός σταθμός Δήμου Αίγινας», στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος για την υλοποίηση της Πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

8. Διαγραφή προσαυξήσεων οφειλετών του Δήμου από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

9. Περί έγκρισης πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου περιόδου Νοεμβρίου 2022 – Δεκεμβρίου 2022. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Πτερούδης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (22 Αυγ. 2023 – 13:00)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 22 Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 13:00, στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2023.

2. Περί έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης για την Επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν. 3463/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης για την υποδοχή και φιλοξενία στην Αίγινα της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Western Michigan University.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ ΔΑΟΑ (18 Αυγ. 2023, 10πμ – 12μ)

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων, στις 18 Αυγούστου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 εώς 12:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 2 και 5 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τη με αρ. 163/29-5-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου  Εσωτερικών, με τα εξής θέματα:

1. Εισήγηση Προέδρου για τον Ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2024.

2. Εισήγηση Προέδρου για τον Ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2024.

Για το θέμα σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά (μέσω της γραμματείας του ΔΑΟΑ) σχετικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) την γραμματέα του ΔΑΟΑ, κα. Πηνελόπη  Αργυροπούλου, e – mail : p.argyropoyloy@gmail.gr για τη ψήφο σας επί του θέματος.

Τα μέλη τα οποία δε διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προκειμένου να ενημερωθούν για την εισήγηση και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς μαζί μου είτε με την γραμματεία του  Δημοτικού Συμβουλίου στον αριθμό 22973-20037. 

Συνημμένα:
1.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΥΠ.ΕΣ.-ΔΙΠΑΑΔ-Φ.2.9-85-12813-01.08.2023
2.ΕΙΣΗΓΗΣΗ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ_ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ_ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ_ 2024
3.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.ΕΣ.-ΔΙΠΑΑΔ-Φ.2.9-86-οικ.13255-08.08.2023
4.ΕΙΣΗΓΗΣΗ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ_ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ_ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ_ΙΔΟΧ 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (17 Αυγ. 2023 – 19:30)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) την 17η του μηνός Αυγούστου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 19:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

• Ανακοινώσεις, Ενημέρωση του Δημάρχου Συμβούλιο, Ερωτήσεις Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο άσκησης δημοτικού ελέγχου (19:30΄ έως 20:30΄).

1. Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά ακινήτου από το Δήμο Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
2. Κατανομή εγκριθεισών ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού καθαριστριών μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας, για το σχολικό έτος 2023-2024. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
3. Περί έγκρισης του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού και έκτακτου προσωπικού Δήμου Αίγινας έτους 2024. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
4. Λήψη απόφασης για την συνέχιση συμμετοχής σε σύμπραξη και υποβολής πρότασης για την υλοποίηση του έργου (Πράξης) με τίτλο: «Συνεχιζόμενες δομές παροχής βασικών αγαθών: κοινωνικό παντοπωλείο, κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Αίγινας». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
5. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», προϋπολογισμού σύμβασης 72.911,98 € με Φ.Π.Α. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
6. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», αναδόχου εταιρείας VMC TEXNIKH E.E. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
7. Περί έγκρισης χορήγησης παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.)», αναδόχου εταιρείας «LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
8. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ», συμβατικής δαπάνης 70.000,00 € με Φ.Π.Α., αναδόχου εταιρείας ECONTENT SYSTEMS I.K.E. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
9. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή και ανακαίνιση παιδικού σταθμού Χλόης». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
10. Περί έγκρισης των λόγων συσσώρευσης ανεξόφλητων υποχρεώσεων προς την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σύμφωνα με την περ. δ του άρθρου 3 της υπ. αρ. 26274/28-03-2023 απόφασης του ΥΠΕΣ. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
11. Περί έγκρισης 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου Αίγινας έτους 2023. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
12. Περί έγκρισης πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδάστριας του Δημόσιου ΙΕΚ Αίγινας στο Δήμο μας. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (14 Αυγ. 2023 – 12:30μμ)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 14 Αυγούστου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 12:30 μ.μ, στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

1. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Β΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2023.

2. Λήψη απόφασης επί του ανασυνταχθέντος 3ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού ανάδοχου, το οποίο ανασυντάχθηκε σύμφωνα με τις παρατηρήσεις στην υπ΄ αρ. 261/2023 πράξης του Στ΄ κλιμακίου του ελεγκτικού συνεδρίου), από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια: “Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργιά σταθμών αυτοματοποιημένης ανάγνωσης μετρήσεων υδρομέτρων και  ενσωμάτωσης τους στο υφιστάμενο σύστημα Τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού του δικτύου Ύδρευσης της Νήσου Αίγινας”, προϋπολογισμού: 1.890.000,00 € πλέον 453.600,00 € ΦΠΑ 24% ήτοι γενικό σύνολο 2.343.600,00 €. Σχετική  απόφαση Ο.Ε 15.2023.

3. Λήψη απόφασης επί του 1ου Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών για τον διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο: “Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών οδών  Νήσου Αίγινας – Ηλεκτροφωτισμός” 

4. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ύψους 68,20€ με Φ.Π.Α στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο  όνομα της ΕΥΔΑΠ είναι αδύνατη καθώς το ποσό πρέπει να κατατεθεί προκαταβολικά.

5. Αποδοχή κατανομής για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2022 – 2023 . 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ ΔΑΟΑ (8 Αυγ. 2023, 13:00-15:00)

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων, στις 08 Αυγούστου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 έως 15:00  σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 2 και 5 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τη με αρ. 163/29-5-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου  Εσωτερικών, με τα εξής θέματα:

1. «Διαμόρφωση του Σχεδίου του Προϋπολογισμού του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας Έτους 2023».

2. «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Έτους 2023 του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας» .

Για το θέμα σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά (μέσω της γραμματείας του ΔΑΟΑ) σχετικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) την γραμματέα του ΔΑΟΑ, κα. Πηνελόπη  Αργυροπούλου, e – mail : p.argyropoyloy@gmail.gr για τη ψήφο σας επί του θέματος.

Τα μέλη τα οποία δε διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προκειμένου να ενημερωθούν για την εισήγηση και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς μαζί μου είτε με την γραμματεία του  Δημοτικού Συμβουλίου στον αριθμό 22973-20037.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  2. Π_Υ 2023 ΔΑΟ ΑΙΓΙΝΑΣ
  3. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ – ΔΑΟΑ
Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (7 Αυγ. 2023 – 12:00μ)

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα, διά ζώσης, συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) Σήμερα 7η Αυγούστου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης  12:00΄, στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του Πρακτικού, που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού, αξιολόγησης, επιλογής αναδόχου για την Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Αίγινας & Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας (ΓΆΛΑ) δυο ετών 2023 & 2024 Προϋπολογισμού: 132.480,00 ευρώ + Φ.Π.Α 13%: 17.222,40 ευρώ, Σύνολο: 149.702,40 ευρώ.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας  εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Αίγινας & Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας (ΓΆΛΑ) δυο ετών 2023 & 2024 Προϋπολογισμού: 132.480,00 ευρώ + Φ.Π.Α 13%: 17.222,40 ευρώ Σύνολο: 149.702,40 ευρώ.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (8 Αυγ. 2023 – 19:30)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 08η του μηνός Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 19:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

• Ανακοινώσεις, Ενημέρωση του Δημάρχου Συμβούλιο, Ερωτήσεις Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο άσκησης δημοτικού ελέγχου (19:30΄ έως 20:30΄).

1. Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά ακινήτου από το Δήμο Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
2. Κατανομή εγκριθεισών ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού καθαριστριών μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας, για το σχολικό έτος 2023-2024. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
3. Περί έγκρισης του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού και έκτακτου προσωπικού Δήμου Αίγινας έτους 2024. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
4. Λήψη απόφασης για την συνέχιση συμμετοχής σε σύμπραξη και υποβολής πρότασης για την υλοποίηση του έργου (Πράξης) με τίτλο: «Συνεχιζόμενες δομές παροχής βασικών αγαθών: κοινωνικό παντοπωλείο, κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Αίγινας». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
5. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», προϋπολογισμού σύμβασης 72.911,98 € με Φ.Π.Α. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
6. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», αναδόχου εταιρείας VMC TEXNIKH E.E. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
7. Περί έγκρισης χορήγησης παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.)», αναδόχου εταιρείας «LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
8. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ», συμβατικής δαπάνης 70.000,00 € με Φ.Π.Α., αναδόχου εταιρείας ECONTENT SYSTEMS I.K.E. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
9. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή και ανακαίνιση παιδικού σταθμού Χλόης». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
10. Περί έγκρισης των λόγων συσσώρευσης ανεξόφλητων υποχρεώσεων προς την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σύμφωνα με την περ. δ του άρθρου 3 της υπ. αρ. 26274/28-03-2023 απόφασης του ΥΠΕΣ. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
11. Περί έγκρισης 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου Αίγινας έτους 2023. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
12. Περί έγκρισης πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδάστριας του Δημόσιου ΙΕΚ Αίγινας στο Δήμο μας. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (4 Αυγ. 2023 – 12:00μ)

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα, διά ζώσης, συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) 04η Αυγούστου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 12:00΄, στα παρακάτω θέματα της 
ημερήσιας διάταξης:

1. Σύνταξη όρων διακήρυξης για τη διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση δικαιώματος από ιδιώτη τμήματος αιγιαλού στη θέση Αύρα Αίγινας.

2. Σύνταξη όρων διακήρυξης για τη διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση δικαιώματος από ιδιώτη τμήματος αιγιαλού στη πλαζ Αγίας Μαρίνας κοινότητας Μεσαγρού.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία των δημοπρασιών για την απλή χρήση τμημάτων αιγιαλού προς κάλυψη αναγκών λουόμενων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Κατεπείγουσα Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019 και την εγκύκλιο με αρ.375/Α.Π.39167/2- 6-2022 του ΥΠ.ΕΣ και το άρθρο 78 του Ν.4954/2022, του Ν.5013/2023) (3 Αυγ. 2023 – 20:00)

Σας καλούμε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί διά ζώσης στις 03/08/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, με τα εξής θέματα:

1. Περί έγκρισης σύναψης ιδιωτικού συμφωνητικού με την ΕΤΑΔ Α.Ε. με αντικείμενο την βραχυχρόνια παραχώρηση ΤΔΚ αιγιαλών Αγίας Μαρίνας, Σουβάλας, Καραντίνας (Αύρα) και Πευκάκια εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

2. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αίγινας μετά του αναπληρωτή του στην επιτροπή για τον χαρακτηρισμό των παράλιων χώρων της περιοχής δικαιοδοσίας του Δήμου Αίγινας ως πολυσύχναστων. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Τα  ανωτέρω θέματα κρίνονται κατεπείγοντα, διότι, όσον αφορά το πρώτο, αυτό συνδέεται με την ομαλή λειτουργία των όμορων με τους αιγιαλούς επιχειρήσεων και την εξυπηρέτηση των αναγκών των λουομένων, και όσον αφορά το δεύτερο, είναι κατεπείγον προκειμένου να συγκροτηθεί εμπρόθεσμα επιτροπή από το Λιμεναρχείο Αίγινας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (1 Αυγ. 2023, 13:00)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 01 Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 13:00 μ.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού, αξιολόγησης, επιλογής αναδόχου για την Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Αίγινας & Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας (ΓΆΛΑ)  δυο ετών 2023 & 2024 Προϋπολογισμού: 132.480,00 ευρώ + Φ.Π.Α 13% : 17.222,40 ευρώ Σύνολο : 149.702,40 ευρώ. »

2. Έγκριση μελέτης και σχεδίου διακήρυξης με τίτλο «Προμήθεια λογισμικού για τις Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Αιγίνης», στο πλαίσιο του προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ». 

3. Αποδοχή των όρων συμμετοχής και έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Αιγίνης» συνολικού προϋπολογισμού 358.200,00 ευρώ στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.163/24.01.2023 Πρόσκλησης με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ», με Κωδικό 01/ΑΑ ΟΠΣ 241 του φορέα Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»

4. Έγκριση Πρακτικού Ι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο : « Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών οδών Νήσου Αίγινας – Οδοποιία » προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με το ΦΠΑ. 

5. Έγκριση Πρακτικού 4ου (κατακύρωσης) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: « Ανάπλαση Οικιστικού Πυρήνα Αίγινας & υπόγεια δίκτυα υποδομής » προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με το ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (25-Ιουλίου-2023 12:00μ.)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 25 Ιουλίου 2023, ημέρα ΤΡΊΤΗ και ώρα έναρξης 12:00, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού, αξιολόγησης, επιλογής αναδόχου για το έργο με τίτλο “Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Αίγινας” προϋπολογισμού 322.000,00 ευρώ με αναθεώρηση  συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

2. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού, αξιολόγησης, επιλογής αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο “Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αίγινας” προϋπολογισμού 672.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και  του ΦΠΑ.

3. Λήψη απόφασης επί του ανασυνταχθέντος 1ου Πρακτικού αποσφράγισης, αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών προσφορών, το οποίο ανασυντάχθηκε σύμφωνα με τις παρατηρήσεις στην υπ΄ αρ. 261/2023 πράξης του Στ΄ κλιμακίου του ελεγκτικού συνεδρίου), από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια : “Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργιά σταθμών αυτοματοποιημένης ανάγνωσης μετρήσεων υδρομέτρων και ενσωμάτωσης τους στο υφιστάμενο σύστημα  Τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού του δικτύου Ύδρευσης της Νήσου Αίγινας”, προϋπολογισμού: 1.890.000,00 € πλέον 453.600,00 € ΦΠΑ 24% ήτοι γενικό σύνολο 2.343.600,00 €. Σχετική απόφαση Ο.Ε 15.2023.

4. Εγκριση Μελέτης και συγκρότηση όρων διακήρυξης διαγωνισμού με τίτλο Προμήθεια Εξοπλισμού Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αίγινας, προϋπολογισμού: 52.419,36€ και Φ.Π.Α 24%: 12.580,65€ ήτοι γενικό σύνολο: 65.000,00€.

5. Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης αυτοκινήτων ιδιοκτησίας Δήμου Αίγινας.

6. Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού προπληρωμένου εντάλματος, μετά την εξόφληση επιδόματος παραπληγικού σε σύζυγο μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Αίγινας.

7. Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού προπληρωμένου εντάλματος, μετά την εξόφληση ποσού προς την ΕΥΔΑΠ για τον έλεγχο διακρίβωσης και σωστής λειτουργίας υδρομετρητή.

8. Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού προπληρωμένου εντάλματος για την αντιμετώπιση δαπάνης, για τη μεταφορά και εναπόθεση λυμάτων Δήμου Αίγινας στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛΜ) Μεταμόρφωσης της ΕΥΔΑΠ.

9. Αποδοχή της 4ης, 5ης, και 6ης κατανομής έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους.

10. Αποδοχή της Ζ’ κατανομής έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share