Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (13 Μαΐου 2022 – 10πμ – 12μμ)

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων στις 13 Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄-12:00’,σύμφωνα με  τις διατάξεις του άθρου 75 παρ. 5 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τη με αρ. 163/29-5-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το εξής θέμα: για να συζητήσουμε το πιο κάτω θέμα:

1. Λήψη απόφασης περί χρήσης του περιβάλλοντα χώρου πλησίον του αρχαιολογικού μουσείου και της παραλίας “ΑΥΡΑ” για την τοποθέτηση οχημάτων στα πλαίσια των εργασιών της Γαλλικής παραγωγής ταινίας μεγάλου μήκους με  τίτλο “drift”, για το χρονικό διάστημα από 16-5-2022 έως 20-5-2022.

Ο Δήμαρχος
ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share