Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 1/2023

Share

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2024 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο στο Δήμο Αίγινας» (Κωδικός ΟΠΣ: 6002441), που εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ», (2021- 2027) της Περιφέρειας Αττικής

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
 3. ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1)
 4. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
 5. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ
Share

Πίνακες Αποτελεσμάτων ΣΟΧ3/2023

Tα αποτελέσματα είναι αναρτημένα και στη Διαύγεια χωρίς ονόματα (ΑΔΑ: ΨΧ4ΝΩ68-3ΗΟ, 6Σ8ΠΩ68-7ΜΝ), αλλά με τους αριθμούς των ταυτοτήτων των υποψηφίων.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) , η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Σχετικοί πίνακες:

 1. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
 2. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
 3. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
 4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
 5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Share

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν την 6η Σεπτεμβρίου 2023

Σχετικά έγγραφα:

 1. Ανακοίνωση Πρόσληψης
 2. ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ
 3. ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ
Share

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για  την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2023 – 2024»

Σημείωση: ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ: 28.09.2023

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 2. ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ
 3. ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ
 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ
 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ Α1
 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α2
 7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ
Share

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΟΧ 2 2023

Σχετικοί πίνακες:

 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΥ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 101
 2. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 101
 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΑ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 102
 4. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 102 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
 5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 102 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
 6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Γ ΚΑΙ Ε Η CE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 103
 7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Γ ΚΑΙ Ε Η CE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
 8. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Γ Η C ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
 9. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ Γ’ (C) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 104
 10. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 105
 11. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 105 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
 12. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 106
 13. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 106 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
 14. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 106 ΚΑΙ 107
 15. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 106 ΚΑΙ 107 ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
 16. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 107
 17. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 107 ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
 18. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
 19. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Share

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΟΧ 1/2023

Σας ενημερώνουμε ότι οι πίνακες που αναρτήθηκαν στον χώρο ανακοινώσεων του Δήμου μας και στην επίσημη ιστοσελίδα Δήμου μας, οι οποίοι αφορούν την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας 08 μηνών, δεν ισχύουν μέχρι νεωτέρας.

Συγκεκριμένα δεν ισχύουν, μόνο σε ότι αφορά την ημερομηνία ανάρτησης και κατά συνέπεια την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης.

Τούτο, λόγω της αναστολής προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών, κατά το χρονικό διάστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών

Share

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 1/2023

Σχετικοί πίνακες:

 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ Σ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 101
 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 102
 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 101 Και 102
 4. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 101
 5. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 102
 6. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 101 102
 7. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
 8. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 101
Share

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘ-ΣΤΩΝ 2023 2024
 3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ_ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 2023-2024
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ
Share

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (8μηνο) στις Υπηρεσίες Ηλεκτροφωτισμού, Καθαριότητας, Οδοποιίας και Ύδρευσης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

8 μήνες

1

ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων

8 μήνες

1

ΔΕ Οδηγών

8 μήνες

2

ΔΕ Οδηγών

8 μήνες

1

ΔΕ Υδραυλικών

8 μήνες

2

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων

8 μήνες

10

ΥΕ Εργατών Ύδρευσης -Αποχέτευσης

8 μήνες

2

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 18 Αυγούστου 2023

Λήξη Υποβολής αιτήσεων : Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ ΔΕ ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (protocol@aeginadimos.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αίγινας, Οινώνης 3 – Τ.Κ.18010 – απευθύνοντας την στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, υπόψη κου Οικονόμου Ηλία και κας Κάτσουρα Ιωάννας (τηλ.επικ.22973-20021) ή στο Γραφείο προσωπικού υπόψη κας Παπαδοπούλου Θεοδώρας (τηλ.επικ.22973-20034)

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Σχετικά έγγραφα:

 1. Αναλυτικά η Ανακοίνωση
 2. Παράρτημα Ανακοινώσεων
 3. Έντυπο ΣΟΧ ΔΕ ΥΕ
 4. Υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης
Share

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (8μηνο)

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 8 μήνες 1
ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 8 μήνες 1

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.08.2023

Λήξη Υποβολής αιτήσεων :ΤΕΤΑΡΤΗ 16.08.2023 (ΕΩΣ 15:00)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (protocol@aeginadimos.gr), είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία ή με άλλο εξουσιοδοτημένο απ΄ αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας (όλα αναφέρονται αναλυτικά στην Ανακοίνωση).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΑΔΑ: ΨΗ4ΝΩ68-8ΣΓ)
 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 10.06.2021
 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟ 07-04-2023 ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ
 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
 5. ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΠΕ
Share