Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως τεσσάρων (04) μηνών για την κάλυψη εποχικών – περιοδικών αναγκών για το έτος 2022

Σχετικά έγγραφα:

 1. Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων
 2. Αίτηση
 3. Υπεύθυνη Δήλωση
Share

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2021 (ενημ. 8/12/2021)

Ο Δήμαρχος Αίγινας ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Ανακοίνωσης υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 2/2021, για τη πρόσληψη προσωπικού με τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ – Περίοδος 2021-2022». Tα αποτελέσματα είναι αναρτημένα και στη Διαύγεια χωρίς ονόματα, αλλά με τους αριθμούς των ταυτοτήτων των υποψηφίων.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) , η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@ asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Η υπηρεσία οφείλει να αναρτήσει τους πίνακες προσληπτέων και στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΠΕ Νηπιαγωγών (Προσλαμβάνεται ο πρώτος/η)
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 :ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων ( Προσλαμβάνονται οι 4 πρώτοι/ες)
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 :ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ( Προσλαμβάνονται οι 3 πρώτοι/ες) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 11/11/2021)
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 :ΔΕ32 Μαγείρων ( Προσλαμβάνεται ο πρώτος/η) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 08/12/2021)
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 :ΥΕ Βοηθών Μαγείρων/ Τραπεζοκόμων (Προσλαμβάνεται ο πρώτος/η)
ΠΙΝΑΚΑΣ 6 :ΥΕ Καθαριστών/τριων ( Προσλαμβάνονται οι 2 πρώτοι/ες)
ΠΙΝΑΚΑΣ 7:Απορριπτέοι ΠΕ Νηπιαγωγών
ΠΙΝΑΚΑΣ 8:Απορριπτέοι ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
ΠΙΝΑΚΑΣ 9:Απορριπτέοι ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
ΠΙΝΑΚΑΣ 10:Απορριπτέοι ΔΕ32 Μαγείρων
ΠΙΝΑΚΑΣ 11:Απορριπτέοι ΥΕ Βοηθών Μαγείρων/ Τραπεζοκόμων

Share

Ανακοίνωση για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη εποχικών αναγκών έτους 2021 του Δήμου Αίγινας (καταληκτική ημέρα υποβολής αιτήσεων Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15:00)

Σχετικά έγγραφα:

 1. Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων
 2. Αίτηση
 3. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη Καταδίκης
Share

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» «Περίοδος 2021-2022» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

(* ΑΙΤΗΣΕΙΣ: από 22 Σεπτεμβρίου 2021 έως και 01 Οκτωβρίου 2021)

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΑΔΑ: ΩΑΥΓΩ68-ΟΤ8)
 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)
 3. ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ
 4. ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ
Share

Πρόσληψη Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων Δήμου Αίγινας

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η σχετική Απόφαση Δημάρχου 749/2021 με ΑΔΑ: ΨΝΣ2Ω68-ΗΤΨ (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)

Σχετικοί πίνακες:

 1. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 2. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Share

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Οι προσωρινοί πίνακες καταρτίστηκαν με βάση, τα δηλωθέντα στις αιτήσεις των υποψηφίων στοιχεία.

Τυχόν ενστάσεις, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δημοτικού Καταστήματος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μερών από την ημέρα ανάρτησης των προσωρινών πινάκων κατάταξης και πάντως, έως την Δευτέρα 30.08.2021 και ώρα 15:00.

ΠΙΝΑΚΑΣ (PDF)

 

 

Share

Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων

 1. Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων (αρ.πρωτ. 12288/01.09.2020)
 2. Πίνακας Προσληπτέων Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων Πλήρους Απασχόλησης (αρ.πρωτ. 12289/01.09.2020)
 3. Πίνακας Προσληπτέων Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων Μερικής Απασχόλησης (αρ.πρωτ. 12290/01.09.2020)
Share