Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 1/2023

Σχετικοί πίνακες:

 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ Σ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 101
 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 102
 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 101 Και 102
 4. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 101
 5. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 102
 6. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 101 102
 7. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
 8. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 101
Share

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘ-ΣΤΩΝ 2023 2024
 3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ_ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 2023-2024
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ
Share

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (8μηνο) στις Υπηρεσίες Ηλεκτροφωτισμού, Καθαριότητας, Οδοποιίας και Ύδρευσης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

8 μήνες

1

ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων

8 μήνες

1

ΔΕ Οδηγών

8 μήνες

2

ΔΕ Οδηγών

8 μήνες

1

ΔΕ Υδραυλικών

8 μήνες

2

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων

8 μήνες

10

ΥΕ Εργατών Ύδρευσης -Αποχέτευσης

8 μήνες

2

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 18 Αυγούστου 2023

Λήξη Υποβολής αιτήσεων : Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ ΔΕ ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (protocol@aeginadimos.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αίγινας, Οινώνης 3 – Τ.Κ.18010 – απευθύνοντας την στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, υπόψη κου Οικονόμου Ηλία και κας Κάτσουρα Ιωάννας (τηλ.επικ.22973-20021) ή στο Γραφείο προσωπικού υπόψη κας Παπαδοπούλου Θεοδώρας (τηλ.επικ.22973-20034)

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Σχετικά έγγραφα:

 1. Αναλυτικά η Ανακοίνωση
 2. Παράρτημα Ανακοινώσεων
 3. Έντυπο ΣΟΧ ΔΕ ΥΕ
 4. Υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης
Share

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (8μηνο)

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 8 μήνες 1
ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 8 μήνες 1

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.08.2023

Λήξη Υποβολής αιτήσεων :ΤΕΤΑΡΤΗ 16.08.2023 (ΕΩΣ 15:00)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (protocol@aeginadimos.gr), είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία ή με άλλο εξουσιοδοτημένο απ΄ αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας (όλα αναφέρονται αναλυτικά στην Ανακοίνωση).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΑΔΑ: ΨΗ4ΝΩ68-8ΣΓ)
 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 10.06.2021
 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟ 07-04-2023 ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ
 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
 5. ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΠΕ
Share

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών-περιοδικών αναγκών έτους 2023

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΠΝ0Ω68-ΦΩ8
 2. ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ
 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ
Share

Ανακοίνωση για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως πέντε (05) μηνών για την κάλυψη εποχικών – περιοδικών αναγκών για το έτος 2023 (ΑΔΑ: 6Γ7ΣΩ68-ΙΑΙ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ
Share