Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (20/07/2021 – 11:30πμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 20η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:30΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης απόφασης του Δ.Σ της ΚΕΔΑ που αφορά την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της, οικονομικού έτους 2021.

2. Περί έγκρισης απόφασης του Δ.Σ της ΚΕΔΑ που αφορά την 2η αναμόρφωση του ετήσιου προγράμματος δράσης της.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (13/07/2021 – 10:00πμ)

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 13 – Ιουλίου – 2021, ημέρα ΤΡΊΤΗ και ώρα έναρξης 10:00΄ π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Παράταση της αριθμ. Πρωτ. 3964/26-03-2021 (ΑΔΑΜ:21SYMV008339432 2021-03-26) σύμβασης για την “Προμήθεια Αδρανών και λοιπών υλικών για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Δήμου Αίγινας”

2. Λήψη απόφασης για τον Ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4622/2019 (Φ.Ε.Κ. 133/τ. Α΄/07.08.2019).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (29/06/2021 – 10:00πμ)

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 29 – Ιουνίου – 2021, ημέρα ΤΡΊΤΗ και ώρα έναρξης 10:00 ́ π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση της υπ. αρ. 9625/2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007031276 2020-07-15) σύμβασης που έχει συνάψει ο Δήμος Αίγινας με την Κοινοπραξία “ΛΕΒΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΥΔΡΟΦΌΡΩΝ ΠΛΟΊΩΝ” για τη “Μεταφορά νερού στη Νήσο Αίγινα” .

2. Εγκριση μελέτης και συγκρότηση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια του απαιτούμενου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια “Αδρανών υλικών, θερμού ασφαλτομίγματος και σιδήρου οπλισμού για το Δήμο Αίγινας” προϋπολογισμού: 57.491,60 € (πλέον Φ.Π.Α.)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Ορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο : Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών δρόμων στην έδρα του Δήμου Αίγινας

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η σχετική απόφαση 129/2021 της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 941ΚΩ68-ΟΦ1 (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)

Share

Ορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης ηλεκτρον. διαγων. έργου Πρόληψη, Αντιμετώπιση ζημιών, καταστροφών από θεομηνίες επαρχιακή οδό Αίγινας Πέρδικας

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η σχετική απόφαση 130/2021 της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 9ΗΠ9Ω68-Ι4Α (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (22/6/2021 – 10:00πμ)

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 22 – Ιουνίου – 2021, ημέρα ΤΡΊΤΗ και ώρα έναρξης 10:00΄ π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους έτους 2021.

2. Αποδοχή της ΣΤ’ κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .

3. Αποδοχή επιχορήγησης για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους. 

4. Περί έγκρισης πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με Συστημικό αριθ. 104853/2020, για την επιλογή αναδόχου της Προμήθειας “ΠΡΟΣΒΆΣΙΜΗ ΑΙΓΙΝΑ ” προϋπολογισμού : 192.200,00 € (πλέον Φ.Π.Α).

5. Λήψη απόφασης για τον ορισμό νέας ημερομηνίας αποσφράγισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο : Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών δρόμων στην έδρα του Δήμου Αίγινας

6. Λήψη απόφασης για τον ορισμό νέας ημερομηνίας αποσφράγισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο : Πρόληψη και Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (Επένδυση και προστασία πρανούς στην επαρχιακή οδό Αίγινας – Πέρδικας στη θέση «Βροχεία»).

7. Εξέταση αιτήσεων υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (16/06/2021)

ΠΙΝΑΚΑΣ στον οποίο εμφανίζονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Οικονομική Επιτροπή Αίγινας κατά την 22η Κατεπείγουσα Συνεδρίασή και Δια Περιφοράς της, που πραγματοποιήθηκε την 16 Ιουνίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (16/6/2021 – 10:00πμ)

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 16 – 06 – 2021 και ώρα 10:00΄ π.μ, (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη  λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας):

Για τα θέματα σας αποστέλλετε ηλεκτρονικά, από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι και την Τετάρτη 16 – 06 – 2021 και ώρα 10:00΄ π.μ, να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail) τον  γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σκαφιδά Χρήστο, e-mail : skafidas.chris@aeginadimos.gr για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (πχ. υπέρ, κατά, λευκό). 

Τα μέλη τα οποία δεν διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς, στο τηλ. 2297320036 με τον γραμματέα της Οικονομικής. Επιτροπής

1. ΘΕΜΑ. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Αντιδημάρχου κ. Α.Μ. ενώπιον του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά κατά τη δικάσιμο της 18ης/06/2021 ή σε οποιανδήποτε μετ΄ αναβολήν ορισθησομένη δικάσιμο.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ζορμπάς Ιωάννης

Share