Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (26/08/2021 & 06/09/2021 & 13/09/2021)

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ στον οποίο εμφανίζονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Οικονομική Επιτροπή Αίγινας κατά την 35η Κατεπείγουσα Συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την 26 Αυγούστου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ στον οποίο εμφανίζονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Οικονομική Επιτροπή Αίγινας κατά την 36η Τακτική Συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την 06 Σεπτεμβρίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.
  3. ΠΙΝΑΚΑΣ στον οποίο εμφανίζονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Οικονομική Επιτροπή Αίγινας κατά την 37η Τακτική Συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την 13 Σεπτεμβρίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (13-Σεπτ-2021 13:00)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 13 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 13:00΄ για συζήτηση και  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης της 102/2021 απόφασης του Δ.Σ της ΚΕΔΑ που αφορά την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της, οικονομικού έτους 2021.

2. Περί έγκρισης της 103/2021 απόφασης του Δ.Σ της ΚΕΔΑ που αφορά την 3η αναμόρφωση του ετήσιου προγράμματος δράσης της.

3. Περί έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης για την Επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν. 3463/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σχετ. Εισήγηση 12392/06-09-2021.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (06-Σεπτ-2021 10:00πμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 06 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 10:00΄ για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Σύνταξη όρων διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού για την ΄΄Προμήθεια Καύσιμων, Λιπαντικών και λοιπών ειδών συντήρησης οχημάτων διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης για τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας και  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (από υπογραφής της συμβάσεως και για δώδεκα ημερολογιακούς μήνες), προϋπολογισμού 193.501,08 € και ΦΠΑ 24% 46.440,27 € ήτοι Γενικό Σύνολο 239.941,35 €.

2. Λήψη απόφασης για, 1ον Τον ορισμό του προϊσταμένου της ταμειακής υπηρεσίας ως υπεύθυνο υπάλληλου του Δήμου μας, για την υπογραφή της σύμβασης χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής Winbank μεταξύ του Δήμου  Αίγινας και της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ για τον λογαριασμό GR 7701717590006759114992133 και 2ον Τον ορισμό για τον ίδιο λογαριασμό τους υπαλλήλους της ταμειακής υπηρεσίας οι οποίοι ο καθένας χωριστά με την χρήση ή  πληκτρολόγηση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισης τους από το σύστημα Winbank θα έχουν την δυνατότητα της προβολής και εκτύπωσης της κίνησης του λογαριασμού.

3. Λήψη απόφασης για την Παράταση των συναφθεισών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έκτακτου προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4821/2021 (Φ.Ε.Κ. 134/τ. Α΄/31.07.2021).

4. Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού προπληρωμένου εντάλματος για για τον έλεγχο διακρίβωσης σωστής λειτουργίας υδρομετρητή και πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού 68,20 € προς την ΕΥΔΑΠ .

5. Έγκριση διαγραφής από χρηματικούς καταλόγους οφειλετών του Δήμου μας ως εκ παραδρομής χρέωση οφειλής.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (26/08/2021 – 13:30)

Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας), που θα διεξαχθεί μέσω  τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) σήμερα 26 Αυγούστου 2021, ημέρα Πέμπτη ώρα έναρξης 13:30 ́ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί τροποποίησης της υπ. αριθμ 170.2021 απόφασης της Ο.Ε που αφορά την απευθείας ανάθεση της μεταφοράς πόσιμου νερού στη Νήσο Αίγινα, από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι εξάντλησης του ποσού ή  ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας, ως προς το ύψος της ανάθεσης (σχετική η 15/ 26.08.2021 Πράξη της Επίτροπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο Πειραιά ).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (24/08/2021 – 10:00πμ)

Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 24 Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00 ́ για συζήτηση και  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID 19 και Λοιπών Δαπανών .

2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας, οικονομικού έτους 2021.

3. Έγκριση διαγραφής χρηματικών καταλόγων οφειλέτη, υπόχρεου του Δήμου μας, παρ. 1 άρθρο. 3 Ν. 4623 / 2019 διότι το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η επιχείρηση είχε διακόψει την δραστηριότητά της.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (17/8/2021 – 10:00πμ)

Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 17 Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00 ́ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συγκρότηση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια του απαιτούμενου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο “ Επισκευή και Ανακαίνιση Παιδικού Σταθμού Χλόης”, προϋπολογισμού: 120.967,74 € (πλέον Φ.Π.Α 24% 29.032,26 €.) ήτοι Γενικό Σύνολο 150.000,00 €.

2. Έγκριση πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας Πλαστικών κάδων Απορριμμάτων των 1100 LT, 660 LT, 50 LT και μεταλλικών επιστύλιων  κάδων, προϋπολογισμού 38.125,00 € με ΦΠΑ 24% 9.150,00 € ήτοι Γενικό Σύνολο 47.275,00 €..

3. Έγκριση πρακτικού, που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 134534/2021, για την επιλογή αναδόχου για την : “ Μεταφορά πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα με υδροφόρα πλοία για το έτος 2021”, προϋπολογισμού 3.056.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι 733.440,00 €) και Γενικό Σύνολο 3.789.440,00 €.

4. Αποδοχή της Ή ́ κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους . 

5. Έγκριση διαγραφής από χρηματικούς καταλόγους οφειλετών του Δήμου μας ως εκ παραδρομής χρέωση οφειλής.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

  • ΠΙΝΑΚΑΣ στον οποίο εμφανίζονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Οικονομική Επιτροπή Αίγινας κατά την 27η Τακτική Συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την 20 Ιουλίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.

  • ΠΙΝΑΚΑΣ στον οποίο εμφανίζονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Οικονομική Επιτροπή Αίγινας κατά την 28η Κατεπείγουσα Συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την 30 Ιουλίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.

  • ΠΙΝΑΚΑΣ στον οποίο εμφανίζονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Οικονομική Επιτροπή Αίγινας κατά την 30η Τακτική Συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την 03 Αυγούστου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.

  • ΠΙΝΑΚΑΣ στον οποίο εμφανίζονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Οικονομική Επιτροπή Αίγινας κατά την 31η Τακτική Συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την 09 Αυγούστου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.

  • ΠΙΝΑΚΑΣ στον οποίο εμφανίζονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Οικονομική Επιτροπή Αίγινας κατά την 32η Κατεπείγουσα Συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την 10 Αυγούστου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (10/08/2021 – 10:00πμ)

Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας), που θα διεξαχθεί μέσω  τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 10 Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη ώρα έναρξης 10:00 ́ π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του Πρακτικού για την Απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2 περ. Γ του ν. 4412/2016), της μεταφοράς πόσιμου νερού στη Νήσο Αίγινα, από την υπογραφή της  σύμβασης και μέχρι εξάντλησης του ποσού ή ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάδειξης του οριστικού αναδόχου του Διεθνούς Ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη Μεταφορά Πόσιμου Νερού στη Νήσο Αίγινα με  υδροφόρα πλοία για το έτος 2021 με συστημικό αριθμό 134544/23-06-2021 και του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (9/8/2021 – 10:00πμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 09 Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 10:00 ́ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας, οικονομικού έτους 2021.

2. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας του Β ́ τριμήνου, οικονομικού έτους 2021.

3. Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου για την διοικητική παραλαβή του έργου : « Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & Αύλειων Χώρων και Λοιπές Δράσεις».

4. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τον ορισμό μελών επιτροπών, Διαγωνισμού & Ενστάσεων για την προμήθεια με τίτλο : “Αναβάθμιση Αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας”.

5. Κατανομή εγκριθεισών ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού σχολικών καθαριστριών μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας για το σχολικό έτος 2021 – 2022 (βάσει του υπ. αρ. 56982/30-07-2021 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share