Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση σε δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (07-Δεκ-2021 – 10:00πμ)

Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 07 – 12 – 2021 και ώρα 10:00 ́ π.μ, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 426 ΑΠ : 77233/13-11-2021 ΑΔΑ 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης: 

Για τα θέματα σας αποστέλλετε ηλεκτρονικά, από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι και την Τρίτη 07 – 12 – 2021 και ώρα 10:00 ́ π.μ, να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail) τον  γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σκαφιδά Χρήστο, e-mail : skafidas.chris@aeginadimos.gr για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (πχ. υπέρ, κατά, λευκό).

Τα μέλη τα οποία δεν διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς, στο τηλ. 2297320036 με τον γραμματέα της Οικονομικής. Επιτροπής

1. Λήψη απόφασης για την 3η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο Αναβάθμιση Ελευθέρων Χώρων Παιδικών Χαρών Νήσου Αίγινας.

2. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας “Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας”, προϋπολογισμού 30.000,00 € με το ΦΠΑ 24%.

3. Εγκριση πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας Ελαστικών Επισώτρων και Μπαταριών Αυτοκίνητων για τα Οχήματα του Δήμου Αίγινας έτους  2021-2022, προϋπολογισμού: 55.200,00 € (πλέον Φ.Π.Α 24% 13.248,00 €.) ήτοι Γενικό Σύνολο 68.448,00 €.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Ζορμπάς Ιωάννης

Share

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (30-Νοεμ.-2021 10:00πμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 30 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00΄π.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας, οικονομικού έτους 2021.

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αρ. 136/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας που αφορά την έκτη (6η) αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης έτους 2021.

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αρ. 137/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας που αφορά την τέταρτη (4η) αναμόρφωση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης της Επιχείρησης έτους 2021.

4. Έγκριση Μελέτης και σύνταξη όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας: “Μεταφορά Απορριμματοφόρων με Οχηματαγωγά πλοία έτους 2022”, προϋπολογισμού 181.151,70 ευρώ € (πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι 43.476,41 ευρώ €) και Γενικό Σύνολο 224.628,11 ευρώ €.

5. Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπάλληλου της ταμειακής υπηρεσίας ως υπεύθυνο λογαριασμού για το έργο με ενάριθμο 2020ΕΠ08510046 και ονομασία Επικαιροποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Αίγινας .

6. Λήψη απόφασης για την Άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης στον Άρειο Πάγο κατά της υπ. Αριθμ. 77/2021 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά.

7. Αποδοχή της Συμπληρωματικής ΙΑ’ κατανομής (μηνός Νοεμβρίου) έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου ή και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του .

8. Αποδοχή της Συμπληρωματικής κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των Δήμων.

9. Αποδοχή Δ’ κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των Δήμων.

10. Εξέταση αιτήσεων υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (23-Νοεμ-2021 10:00πμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 23 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00 ́ για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί των πρακτικών που συντάχθηκαν, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την επιλογή αναδόχου για την “Προμήθεια Οχήματος πλύσης κάδων Απορριμμάτων”, προϋπολογισμού  150.000,00 € με ΦΠΑ.”

2. Λήψη απόφασης επί των πρακτικών που συντάχθηκαν, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον διαγωνισμό και την επιλογή αναδόχου για την ́ ́Προμήθεια Καύσιμων, Λιπαντικών και λοιπών ειδών  συντήρησης οχημάτων διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης για τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (από υπογραφής της συμβάσεως και για δώδεκα ημερολογιακούς μήνες)”, προϋπολογισμού 193.501,08 € και ΦΠΑ 24% 46.440,27 € ήτοι Γενικό Σύνολο 239.941,35 €.»

3. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Γ ́ Τριμήνου οικονομικού έτους 2021.

4. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα εργασιών που αφορά την “Προμήθεια Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία συστήματος βελτίωσης λειτουργίας δικτύων ύδρευσης και μείωσης των απωλειών ποσίμου νερού της Νήσου Αίγινας”.

5. Λήψη απόφασης περί ανανέωσης της προγραμματικής σύμβασης με τον Ο.Α.Ε.Δ για το έτος 2022.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (16 Νοεμ. 2021 – 10:00πμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 16 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00 ́ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Μελέτης και σύνταξη όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια : “ Δυο (2) Ημιφορτηγών με Ανατροπή και ενός (1) Μονοκάμπινου Ημιφορτηγού για τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας ” , προϋπολογισμού 116.934,48 € (πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι 28.064,52 €) και Γενικό Σύνολο 145.000,00 €.

2. Περί έγκρισης εξειδικευμένης πίστωσης, σχετική εισηγητική επιστολή του γραφείου Δημάρχου με αριθ. Πρωτ. 16220/11-11-2021 για την “Εκτύπωση φυλλαδίων και αφισών σχετικά με τη διενέργεια απογραφής πληθυσμού”.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (10 Νοεμ. 2021 – 10:00πμ)

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 10 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 10:00 ́ π.μ για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την επιλογή αναδόχου για το έργο “ Επισκευή και Ανακαίνιση Παιδικού Σταθμού Χλόης”, προϋπολογισμού: 120.967,74 € (πλέον  Φ.Π.Α 24% 29.032,26 €.) ήτοι Γενικό Σύνολο 150.000,00 €.”

2. Έγκριση πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας “Αδρανών υλικών, θερμού ασφαλτομίγματος και σιδήρου οπλισμού για το Δήμο Αίγινας”  προϋπολογισμού: 57.491,60 € πλέον Φ.Π.Α.

3. Περί Τροποποίησης της απόφασης της Ο.Ε με αριθ. 193.2020 και θέμα : Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου στην πρόσκληση του Ε.Π Αττική με κωδικό Πρόσκλησης ΑΤΤ088 και τίτλο Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής  αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια

4. Περί έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης για την κατάθεση αίτησης για την απόκτηση γαλάζιας σημαίας, στην ακτή κολύμβησης της Αγίας Μαρίνας Αίγινας

5. Περί Αποδοχής της ΙΑ’ κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους

6. Περί Αποδοχής της 7ης, 8ης, και 9ης κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους

7. Περί Αποδοχής χρηματοδότησης της Πράξης “Γνωριμία με τις Αρχαίες Λιμενικές εγκαταστάσεις της Αίγινας με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων” με Κωδικό ΟΠΣ: 5072849 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020”

8. Περί Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου του Δήμου Αίγινας με τίτλο “Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δήμου Αίγινας” στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

9. Λήψη απόφασης για την μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης της αριθμ. Πρωτ. 5683/12-05-2020 (ΑΔΑΜ:20SYMV006687720) σύμβασης για την Προμήθεια & Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση  παιδικών χαρών του Δήμου Αίγινας

10. Λήψη απόφασης για την μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης της υπ. αριθμ. Πρωτ. 3964/26-03-2021 (ΑΔΑΜ:21SYMV008339432 2021-03-26) σύμβασης για την για την Προμήθεια Αδρανών Υλικών για την  Αναβάθμιση των Παιδικών Χαρών για το Δήμο Αίγινας

11. Λήψη απόφασης για την 3η παράταση προθεσμίας του υπ’ αριθ. πρωτ. 18351/21-12-2020 Συμφωνητικό (ΑΔΑΜ:20SYMV007894460 2020-12-21) της υπηρεσίας με τίτλο : “Υπηρεσίες Συντήρησης Παιδικών Χαρών Νήσου Αίγινας” 

12. Εγκριση διαγραφής από χρηματικούς καταλόγους οφειλετών του Δήμου μας ως εκ παραδρομής χρέωση οφειλής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (29 Οκτ. 2021 – 13:00)

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 29 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2021.

2. Λήψη απόφασης για την χρονική παράταση των συμβάσεων για την “Προμήθεια αδρανών υλικών και ασφαλτομίγματος για την συντήρηση φθαρμένων δρόμων του Δήμου Αίγινας για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες”. α) Η υπ. αρ. πρωτ. 3404/16-03-2021 ΑΔΑΜ:21SYMV008286685 σύμβαση την ομάδα Ι Ασφαλτόμιγμα. β) Η υπ. αρ. πρωτ. 3224/10-03-2021 ΑΔΑΜ:21SYMV008262885 σύμβαση την ομάδα ΙΙ Αδρανή υλικά.

3. Λήψη απόφασης επί των πρακτικών που συντάχθηκαν, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον διαγωνισμό και την επιλογή αναδόχου για την ΄΄Προμήθεια Καύσιμων, Λιπαντικών και λοιπών ειδών συντήρησης οχημάτων διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης για τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (από υπογραφής της συμβάσεως και για δώδεκα ημερολογιακούς μήνες)”, προϋπολογισμού 193.501,08 € και ΦΠΑ 24% 46.440,27 € ήτοι Γενικό Σύνολο 239.941,35 €.

4. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 16185/06-11-2020 σύμβασης με παράταση για την προμήθεια Καυσίμων του Δήμου Αίγινας για το έτος 2021, για χρονικό διάστημα μέχρι ολοκλήρωσης της διαδικασίας του νέου ηλεκτρονικού διαγωνισμού

5. Λήψη απόφασης για, τον ορισμό διαχειριστών τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου μας στην Τράπεζα Πειραιώς με IBAN GR7701717590006759114992133, δυο υπαλλήλους της ταμειακής υπηρεσίας.

6. Λήψη απόφασης για, τον ορισμό διαχειριστών τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου μας στην Τράπεζα ALPHA BANK με IBAN GR 6201401610161002001000050, GR 3601401610161002001000130 και GR0601401610161002002003456, δυο υπαλλήλους της ταμειακής υπηρεσίας.

7. Αποδοχή κατανομής για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2021-2022 .

8. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό τέλους ύδρευσης Δήμου Αίγινας έτους 2022.

9. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό δαπανών και προστίμων σχετικά με τον κανονισμό ύδρευσης.

10. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθώς και Δημοτικού φόρου Δήμου Αίγινας έτους 2022.

11. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό δαπανών και προστίμων σχετικά με τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου.

12. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό τέλους ακίνητης περιουσίας Τ.Α.Π για το δήμο Αίγινας έτους 2022.

13. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό τέλους κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αίγινας έτους 2022.

14. Εισήγηση προς το Δ.Σ. για τον προσδιορισμό του τέλους αποκομιδής και μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων και κλαδεμάτων κατά το άρθρο 8 του κανονισμού καθαριότητας (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 90/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

15. Καθορισμός τέλους χρήσης βυτιοφόρου οχήματος Δήμου για την εκκένωση βόθρων του Δήμου Αίγινας κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

16. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών – περιοδικών αναγκών 2021.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (19-Οκτ-2021 10:00πμ)

Σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 19 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00΄ π.μ για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μελέτης και συγκρότηση των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού για την προμήθεια “Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας”, προϋπολογισμού 672.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
και του ΦΠΑ 24%.

2. Έγκριση πρακτικού ΙΙ του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο : “Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών δρόμων στην έδρα του Δήμου Αίγινας”.

3. Παράταση της αριθμ. πρωτ. 15522/26-10-2020 σύμβασης για την Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία του Δήμου Αίγινας για το έτος 2020-2021, από την ημερομηνία λήξεως και για χρονικό διάστημα έξι μηνών ή  μέχρι εξάντλησης των δρομολογίων ή ολοκλήρωσης της διαδικασίας του νέου ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

4. Αποδοχή της Ι΄ κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους.

5. Αποδοχή της Συμπληρωματικής Ι΄ κατανομής (μηνός Οκτωβρίου) έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου ή και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του.

6. Έγκριση απόφασης του Δ.Σ του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας που αφορά την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του για το οικονομικό έτος 2021.

7. Έγκριση διαγραφής από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης οφειλετών του Δήμου μας ως εκ παραδρομής χρέωση οφειλής.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (12 Οκτ. 2021 – 10:00πμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence ( www.epresence.gov.gr ), την 12 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00΄ π.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση μελέτης και συγκρότηση των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού για την προμήθεια “Συστήματα Διαβαθμισμένης Συμπίεσης για την Αναβάθμιση Κοινοχρήστων χώρων” , προϋπολογισμού 158.720,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%.

2. Έγκριση της 103/2021 αποφάσεως του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Αίγινας που αφορά Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

3. Ορισμός μελών επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού κατόπιν κλήρωσης του έργου με τίτλο: “Επισκευή και Ανακαίνιση Παιδικού Σταθμού Χλόης”, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 221 του ν. 4412/20216 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021.

4. Παράταση προθεσμίας της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των απωλειών ποσίμου νερού της νήσου Αίγινας”.

5. Εντολή προς τον δικηγόρο Πειραιά κ. Κ. Λ. για την δήλωση υποστήριξης κατηγορίας, κατόπιν μηνύσεως του Αντιδημάρχου, κατά του Ν. Ζ., κατά τη δικάσιμο της 13ης/10/2021 και σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολήν ορισθησομένη.

6 . Εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης υπέρ του Δήμου Αίγινας άνευ προσαυξήσεων.

7. Αποπληρωμή ρυθμίσεων ύδρευσης υπέρ του Δήμου Αίγινας άνευ προσαυξήσεων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (5 Οκτ. 2021 – 10:00πμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 05 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00 ́ π.μ για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας “Αδρανών υλικών, θερμού ασφαλτομίγματος και σιδήρου οπλισμού για το Δήμο Αίγινας”  προϋπολογισμού: 57.491,60 € (πλέον Φ.Π.Α.).

2. Έγκριση της αποφάσεως 19/2021 του Δ.Σ. του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας που αφορά την έγκριση Σχεδίου προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2021.

3. Έγκριση της αποφάσεως 26/2021 του Δ.Σ. του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας που αφορά την έκτακτη χρηματοδότηση του, για την κάλυψη της δαπάνης “Εφαρμογή της Διπλογραφικής Λογιστικής Μεθόδου και την Έκδοση των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2020 και 2021”.

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αρ. 117/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας που αφορά αίτηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας προς τον Δήμο Αίγινας για  έκτακτη ετήσια επιχορήγησή της

5. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τον ορισμό μελών επιτροπής, Διαγωνισμού για την ανάθεση μελέτης με τίτλο: Ολοκλήρωση Μελετών Κλειστού Γυμναστηρίου Αίγινας.

6. Έγκριση πρακτικού ΙΙ του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (επένδυση και προστασία πρανούς στην επαρχιακή οδό Αίγινας –  Πέρδικας στη θέση ‘Βροχεία‘

7. Λήψη απόφασης, 1ον υπάλληλο της ταμειακής υπηρεσίας ως υπεύθυνο λογαριασμού για το έργο με κωδικό 2003ΣΕ05500005 (πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες  στους Ο.Τ.Α Α ́ και Β ́ βαθμού της Χώρας, 2ον τον ορισμό του προϊστάμενο της ταμειακής υπηρεσίας ως εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης για το έργο με κωδικό 2003ΣΕ05500005 (πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και  καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α Α ́ και Β ́ βαθμού της Χώρας ).

8. Λήψη απόφασης για την κάλυψη εξόδων νομικής εκπροσώπησης του Αιρετού Δημοτικού Συμβούλου κ. Σ. Μ. Σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4674/2020, ενώπιον του Α ́ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά δυνάμει του με Αρ. Β.  Κλ. Θεσπ. … / 2021 Γ … .

9. Λήψη απόφασης για την κάλυψη εξόδων νομικής εκπροσώπησης της Αιρετού Δημοτικού Συμβούλου κας Α. Σ. Σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4674/2020 .

10. Αποδοχή της Θ ́ κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .

11. Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού προπληρωμένου εντάλματος για την καταβολή “Επιδόματος παραπληγικών, τετραπληγικών Δημοσίου” για το έτος 2021 από μήνα Ιούλιο έως Σεπτέμβριο 2021 . 

12. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού 2.079 € στο όνομα Τ. Φ. λόγω εσφαλμένης εγγραφής στο χρηματικό κατάλογο ΑΙΓΙΑ/15/2016/2020, για την παραχώρηση τμήματος αιγιαλού στην Αγ. Μαρίνα Αίγινας. 

13. Λήψη απόφασης για την 2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Αναβάθμιση Ελευθέρων Χώρων Παιδικών Χαρών Νήσου Αίγινας”. 

14. Εξέταση αιτήσεων υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (29/9/2021 – 10:00πμ)

Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας), που θα διεξαχθεί μέσω  τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 29η του μηνός Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την Παράταση των συναφθεισών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έκτακτου προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4831/2021 (Φ.Ε.Κ. 170/ τ. Α ́/23.09.2021), από τις 30.09.2021  και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Σχετ. Εισήγηση με αρ. Πρωτ. 13563/27-09-2021 από το γραφείο Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (24 Σεπτ. 2021 – 12:00μ.μ)

Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής – καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας), που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 24η του μηνός Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 12:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2021.

2. 2η Παράταση προθεσμίας της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες συντήρησης παιδικών χαρών Ν. Αίγινας».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (26/08/2021 & 06/09/2021 & 13/09/2021)

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ στον οποίο εμφανίζονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Οικονομική Επιτροπή Αίγινας κατά την 35η Κατεπείγουσα Συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την 26 Αυγούστου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ στον οποίο εμφανίζονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Οικονομική Επιτροπή Αίγινας κατά την 36η Τακτική Συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την 06 Σεπτεμβρίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.
  3. ΠΙΝΑΚΑΣ στον οποίο εμφανίζονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Οικονομική Επιτροπή Αίγινας κατά την 37η Τακτική Συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την 13 Σεπτεμβρίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Share