Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (28-Ιαν-2022 9:30πμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 28η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 09:30΄ π.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση προσχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2022 Δήμου Αίγινας με σκοπό την ενσωμάτωση του, στον κόμβο Διαλειτουργικότητας και την έκδοση γνώμης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

2. Έγκριση Πίνακα Στοιχειοθεσίας Δήμου Αίγινας έτους 2022.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (25-Ιαν-2022 10:00πμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 25 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00 ́ π.μ για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την λύση της υπ. Αριθμ. Πρωτ 11983/27-08-2021 και με ΑΔΑΜ. 21SYMV009124140 2021-08-27 σύμβασης “Μεταφορά πόσιμου νερού στη Νήσο Αίγινα με υδροφόρα πλοία για το έτος 2021”.

2. Περί έγκρισης εξειδικευμένης πίστωσης για συμμετοχή του Δήμου μας στα TOURISM AWARDS 2022, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Ιανουαρίου 2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (24-Ιαν-2022 10:00πμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 24 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 10:00 ́ π.μ για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση προς το Δ.Σ για έγκριση οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2014

2. Έγκριση πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας Ελαστικών Επισώτρων και Μπαταριών Αυτοκίνητων για τα Οχήματα του Δήμου Αίγινας έτους 2021-2022, προϋπολογισμού: 55.200,00 € (πλέον Φ.Π.Α 24% 13.248,00 €.) ήτοι Γενικό Σύνολο 68.448,00 €.

3. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2022 δυνάμει του άρθρου 221 του Ν.4412/2016

4. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων – προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής έτους 2022 κατά το άρθρο 221 του Νόμου 4412/2016

5. Λήψη απόφασης για την εντολή στις έμμισθες δικηγόρους της Νομικής Υπηρεσίας, για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 49/2021 απόφασης του Λιμεναρχείου Αίγινας με τις οποίες επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα σε βάρος του Δήμου Αίγινας .

6. Εισήγηση προς το Δ.Σ του Δήμου μας σχετικά με την χορήγηση αδείας ίδρυσης καταστήματος λιανικού εμπορίου της εταιρείας “ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε.” επί της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου 56 στη θέση “ΤΡΙΒΟΛΙΑΝΟ” του οικισμού Κυψέλης Αίγινας, (Άρθρο 10, Ν. 2323/95) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (18-Ιαν-2022 14:00) (ενημ. αλλαγή ώρας από 10πμ σε 2μμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 18 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 14:00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής για την 2η περίοδο της τρέχουσας δημοτικής θητείας.

2. Έγκριση της υπ’ αρ. 129/2021 και ΑΔΑ 6Μ2ΧΟΛΤΠ-ΗΥΘ απόφασης του Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας που αφορά την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του για το οικονομικό έτος 2022 .

3. Έγκριση της υπ’ αρ. 128/2021 με ΑΔΑ ΩΖΩΟΟΛΤΠ-4ΠΓ αποφάσεως του Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας που αφορά έγκριση του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2022.

4. Έγκριση αποδοχής της οριστικής υποβολής λόγω αδυναμίας του συστήματος να αναγνωρίσει την ηλεκτρονική προσφορά με α/α 259131 στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α 145694 του Δήμου Αίγινας, για την προμήθεια με τίτλο “Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αίγινας”. Σχετικό και το υπηρεσιακό σημείωμα με αριθ. Πρωτ. ΥΨηΔ 14/01/2022 Α.Π 1228 ΕΞ 2022 από την Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης (ΕΣΗΔΗΣ)

5. Λήψη απόφασης για την 4η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο “ Αναβάθμιση Ελευθέρων Χώρων Παιδικών Χαρών Νήσου Αίγινα

6. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021 (Φ.Ε.Κ. 166/τ. Α΄/10.09.2021)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Πρακτικά εκλογής Προεδρείου ΔΣ και μελών Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σχετικά πρακτικά:

  1. Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 64 ν. 3852/2010)
  2. Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 74)
  3. Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 74)
Share

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (9-Ιαν-2022 11:00πμ)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού) την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:00΄ π.μ., σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 61 παρ. 7 του Ν. 4873/2021 και του άρθρου 64 παρ. 7 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76), β) ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/29.12.2021 (ΦΕΚ 6290/29.12.2021 τεύχος Β’): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας & περιορισμού της διασποράς.

Η δια ζώσης συμμετοχή των Δημοτικών Συμβούλων θα γίνεται με την επίδειξη:
• πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, ή
• αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για COVID-19 (PCR ή rapid test)

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου (Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 64 παρ. 7 του Ν. 3852/10 και της εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. εγκ.933/96605/29.12.2021)
2. Εκλογή των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής (Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 74 του Ν. 3852/10 και της εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. 90/59849/21.08.2019 και της εγκυκλίου 932/96599/29.12.2021)
3. Εκλογή Μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 74 του Ν. 3852/10 και της εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. 90/59849/21.08.2019 και της εγκυκλίου 932/96599/29.12.2021)

Ο προεδρεύων σύμβουλος

Γεώργιος Σκαλτσιώτης

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (30-Δεκ-2021 12:30μμ)

Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας), που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 30η του μηνός Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 12:30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας, οικονομικού έτους 2021.

2. Αποδοχή της ΙΒ’ κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (27-Δεκ-2021 10:00πμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 27η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση άσκησης ενδίκων βοηθημάτων κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμων στο Δήμο Αίγινας από το Λιμεναρχείο Αίγινας.

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή σύμφωνα με το άρθρο 189 του Ν. 4412/2016 για την Μελέτη «Ανάπλαση οικισμών Πόρτες και Ανιτσαίο Αίγινας», της αναδόχου μελετήτριας Ασπρουλοπούλου Χρυσάνθης.

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης για την εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας Δήμου Αίγινας (Σχετική η υπ’ αρ. πρωτ. 18753/23.12.2021 εισήγηση Δημάρχου).

4. Έγκριση αποδοχής της 10ης, 11ης, και 12ης κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους.

5. Έγκριση της αποδοχής κατανομής ποσού εσόδων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στους Δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 24 του ν. 2130/93

6. Έγκριση της αποδοχής ποσού εσόδων από το Τέλος Διαφήμισης κατηγορίας Δ΄ στους Δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6 α του ν. 2880/2001

7. Έγκριση της αποδοχής κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων των Δήμων

8. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού προπληρωμένου εντάλματος για την καταβολή «επιδόματος παραπληγικών, τετραπληγικών δημοσίου» για το έτος 2021 από μήνα Οκτώβριο έως Δεκέμβριο 2021 και απαλλαγή υπολόγου.

9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής πρότασης του Δήμου Αίγινας για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) για την εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. (Σχετ. η υπ’ αρ. πρωτ. 18783/23.12.2021 εισήγηση Δημάρχου)

10. Λήψη απόφασης περί συμμετοχής του Δήμου Αίγινας ως Εταίρος Δικαιούχος σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ στην υποβολή πρότασης για την υλοποίηση έργων που αφορούν στη Δράση: «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Μικροκινητικότητα (last mile transportation), Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων», του Άξονα Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», ΕΣΠΑ 2014-2020

11.Εξέταση αιτήσεων υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (21-Δεκ-2021, 10:00πμ – 12:00μμ)

Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 21-12-2021 και ώρα 10:00π.μ – 12:00μ.μ, (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και  στα συμφέροντα του Δήμου μας) :

Για τα θέματα σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι και την Τρίτη 21-12-2021 και ώρα 10:00π.μ – 12:00μ.μ, να ενημερώσετε ηλεκτρονικά μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση  areti.koukoumi@aeginadimos.gr για τη θέση σας επί του θέματος (πχ. υπέρ, κατά, λευκό).

Τα μέλη τα οποία δεν διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς στο τηλ. 2297320058.

1. ΘΕΜΑ. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αρ. 33/16-12-2021 απόφασης του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας (ΔΑΟΑ) που αφορά την Α΄ Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου έτους 2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ζορμπάς Ιωάννης
Δήμαρχος

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (20-Δεκ-2021 12:00μμ)

Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 20 – 12 – 2021 και ώρα 11:00 ́ π.μ, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 426 ΑΠ : 77233/13-11-2021 ΑΔΑ 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

Για τα θέματα σας αποστέλλετε ηλεκτρονικά, από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι και την Δευτέρα 20 – 12 – 2021 και ώρα 11:00 ́ π.μ, να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail)  ον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σκαφιδά Χρήστο, e-mail : skafidas.chris@aeginadimos.gr για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (πχ. υπέρ, κατά, λευκό).

Τα μέλη τα οποία δεν διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς, στο τηλ. 2297320036 με τον γραμματέα της Οικονομικής. Επιτροπής

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αρ. 131/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας περί έγκρισης της 4ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2021

2. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού Κατακύρωσης που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την επιλογή οριστικού αναδόχου για την “Προμήθεια Οχήματος πλύσης κάδων Απορριμμάτων”, προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.”

3. Λήψη απόφασης για την εντολή στις έμμισθες δικηγόρους της Νομικής Υπηρεσίας, για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά των με αρ. 26/2021, 32/2021, 48/2021, 51/2021, 52/2021, 53/2021, 54/2021, 55/2021 αποφάσεων του Λιμεναρχείου Αίγινας με τις οποίες επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα σε βάρος του Δήμου Αίγινας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (15-Δεκ-2021 10:00πμ) *** (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ***

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 15 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 10:00΄ π.μ για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης προσφοράς για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο “Ολοκλήρωση μελετών κλειστού γυμναστηρίου Αίγινας” την Δευτέρα 20-12-2021.

2. Ορισμός υπευθύνου για τον αποχαρακτηρισμό τραπεζικού Λογαριασμού στην ΆΛΦΑ ΤΡΆΠΕΖΑ και μεταφορά του χρηματικού υπόλοιπου. 

3. Αποδοχή δωρεάς οχήματος με σκοπό την περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων.

4. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού ΙΙ που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο : «Επισκευή και ανακαίνιση παιδικού σταθμού Χλόης Δήμου Αίγινας».

5. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης αυτών του άρθρου. 221 τουΝ.4412/2016

6. Αποδοχή επιχορήγησης για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Δ.ΙΕΚ και τα ΣΔΕ της επικράτειας. 

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή σύμφωνα με το άρθρο 189 του Ν. 4412/2016 για την Μελέτη “Εκπόνηση Υδραυλικής Οριστικής Μελέτης Αποχέτευσης Πέρδικας”, αναδόχου εταιρείας Β. Μαλιώκας και Συνεργάτες Ε.Π.Ε.

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή σύμφωνα με το άρθρο 189 του Ν. 4412/2016 για την Μελέτη “Τοπογραφικές εργασίες για τη Μελέτη Αποχέτευσης Πέρδικας”, αναδόχου εταιρείας Β. Μαλιώκας και Συνεργάτες Ε.Π.Ε.

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή σύμφωνα με το άρθρο 189 του Ν. 4412/2016 για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: “Υπηρεσίες Συμβούλου για την Ολοκλήρωση Μελετών Αποχέτευσης των Οικισμών Αίγινας, Κυψέλης, Κοντού, Σφεντουρίου, αναδόχου εταιρείας Β. Μαλιώκας και Συνεργάτες Ε.Π.Ε».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share