Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (7-Φεβ.-2023 11:00πμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 07η του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:00πμ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού, αξιολόγησης, για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας Καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών ειδών συντήρησης οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το έτος 2022 – 2023 προϋπολογισμού 297.537,64€ επιπλέον ΦΠΑ 24% 71.409,03€ ήτοι σύνολο 368.946,67€.

2. Λήψη απόφασης επί των πρακτικών που συντάχθηκαν, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία έτους 2023-2024, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 209.186,68€ πλέον του ΦΠΑ.

3. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργιά σταθμών αυτοματοποιημένης ανάγνωσης μετρήσεων υδρομέτρων και ενσωμάτωσης τους στο υφιστάμενο σύστημα Τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού του δικτύου Ύδρευσης της Νήσου Αίγινας, προϋπολογισμού: 1.890.000,00€ πλέον 453.600,00€ ΦΠΑ 24% ήτοι γενικό σύνολο 2.343.600,00€.

4. Έγκριση Πρακτικού Ι του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο : «Αποκατάσταση Επικινδυνότητας και Επισκευή Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Αίγινας» προϋπολογισμού 258.064,52€ (πλέον ΦΠΑ 24%).

5. Έγκριση Πρακτικού Ι του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο : «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Αίγινας » προϋπολογισμού 688.709,68€ ( πλέον ΦΠΑ 24%).

6. Συγκρότηση Επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 01 Α Α ΟΠΣ:241 για την υποβολή πρότασης από το Δήμο Αίγινας προκειμένου να ενταχθεί στο Πρόγραμμα με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ».

7. Έγκριση του από 11/01/2023 Πρακτικού Κλήρωσης , για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών Μελών της Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: ‘’Ανάπλαση οικιστικού πυρήνα Δήμου Αίγινας & υπόγεια δίκτυα υποδομών ‘’ προϋπολογισμού 1.209.677,42€ πλέον ΦΠΑ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αίγινας

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (24 Ιανουαρίου 2023 – 11:00πμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του epresence (www.epresence.gov.gr) την 24η του μηνός Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:00 π.μ,  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού, αξιολόγησης, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο “ Προμήθεια υλικών άμεσης κατανάλωσης για τους παιδικούς σταθμούς  του Δήμου Αίγινας για το έτος 2023”, προϋπολογισμού : 44.451,05 € (πλέον Φ.Π.Α.).

2. Αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου, έτους 265.280,00 €, για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «Ανάπλαση Οικισμών Πόρτες και Ανιτσαίο Αίγινας».

3. Αποδοχή χρηματοδότησης του Προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης XII “Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την  υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 “Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς-Πρόγραμμα “Άργος” και λοιπές διατάξεις.

4. Αποδοχή επιχορήγησης του Προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, στον άξονα προτεραιότητας: ‘Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων” με τίτλο: “Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον 
εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από το ν. 4830/2021.

5. Αποδοχή κατανομής ποσού 5.000€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους έτους 2022 για την κάλυψη δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

6. Αποδοχή κατανομής ποσού, εσόδων από το Τέλος Διαφήμισης κατηγορίας Δ΄ στους Δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6 α του ν. 2880/2001.

7. Αποδοχή κατανομής ποσού, εσόδων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στους Δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 24 του ν. 2130/93.

8. Αποδοχή επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου λόγω της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού του από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

9. Αποδοχή κατανομής για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2022 – 2023 .

10. Αποδοχή της Α΄ κατανομής έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αίγινας

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (23 Δεκεμβρίου 2022 – 12:00μμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του epresence (www.epresence.gov.gr) την 23η του μηνός Δεκεμβρίου 2022, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ και ώρα  έναρξης 12:00, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό τέλους ύδρευσης Δήμου Αίγινας έτους 2023.

2. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό δαπανών και προστίμων σχετικά με τον κανονισμό ύδρευσης.

3. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθώς και Δημοτικού φόρου Δήμου Αίγινας έτους 2023.

4. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό δαπανών και προστίμων σχετικά με τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αίγινας.

5. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό τέλους ακίνητης περιουσίας Τ.Α.Π για το δήμο Αίγινας έτους 2023.

6. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό τέλους κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αίγινας έτους 2023.

7. Λήψη απόφασης για την κάλυψη των εξόδων της νομικής εκπροσώπησης του κ.κ Σ. Μ ενώπιον του Α Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς.

8. Λήψη απόφασης για την κάλυψη των εξόδων της νομικής εκπροσώπησης του κ.κ Π. Μ ενώπιον του Α Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς.

9. Λήψη απόφασης επί των πρακτικών που συντάχθηκαν, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού, αξιολόγησης, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια υλικών άμεσης κατανάλωσης για τους παιδικούς  σταθμούς του Δήμου Αίγινας για το έτος 2023”, προϋπολογισμού: 44.451,05 € (πλέον Φ.Π.Α.).

10. Έγκριση του από 09-11-2022 πρακτικού ΙΙ του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος 190383 του έργου με τίτλο : “Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αίγινας”, Προϋπολογισμού 326.120,00 € με ΦΠΑ.

11. Λήψη απόφασης για την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φόρου και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας από ανείσπρακτους λογαριασμούς ΔΕΗ. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (20/12/2022 – 12:00μ.μ.)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 20η του μηνός Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 12:00 μ.μ., στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους της τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης του Ετησίου Προγράμματος δράσης Κ.Ε.Δ.Α, λόγω παραίτησης του Δημοτικού συμβούλου κ. Λ. Σ. (Αποφ. Ο.Ε 19.2022)

2. Έγκριση της υπ’ αρ. 142/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, που αφορά Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Αίγινας για το οικονομικό έτους 2022.

3. Λήψη απόφασης για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Επισκευή και ανακαίνιση παιδικού σταθμού Χλόης του Δήμου Αίγινας” συμβατικού ποσού 116.890,51 € με Φ.Π.Α.  24%, Αναδόχου Εταιρείας Στάθης Σεραφείμ και ΣΙΑ Ε.Ε.

4. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, παροχής υπηρεσιών – εργασιών και αξιολόγησης αυτών έτους 2023 δυνάμει του άρθρου. 221 του Ν.4412/2016.

5. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2023 δυνάμει του άρθρου 221 του Ν.4412/2016

6. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων – προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής έτους 2023 κατά το άρθρο 221 του Νόμου 4412/2016.

7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης για την εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας έτους 2023 Δήμου Αίγινας. (Σχετική η υπ’ αρ. πρωτ. 17007/16-12-2022 εισήγηση  Δημάρχου).

8. Αποδοχή της 10ης, 11ης, και 12ης κατανομής έτους 2022 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους .

9. Αποδοχή επιχορήγησης για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Δ.ΙΕΚ και τα ΣΔΕ της επικράτειας.

10. Αποδοχή της ΙΒ’ κατανομής έτους 2022 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .

11. Αποδοχή ποσού 32.510,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 ( Δ΄ κατανομή ) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και κατανομή του παραπάνω ποσού  στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αίγινας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (13 Δεκ. 2022 – 12:00μμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 13η του μηνός Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 12:00μ.μ., στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2022.

2. Λήψη απόφασης για την χρονική παράταση της υπ. αρ. πρωτ. 18378/16-12-2021 σύμβασης με την εταιρεία «ΚΑΛΥΨΏ ΚΕΑ Α.Ε» για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου Αίγινας η οποία λήγει την 15/12/2022, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών ήτοι μέχρι τις 16/02/2023 ή μέχρι ολοκλήρωσης του νέου ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

3. Έγκριση του από 5-12-2022 πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια δυο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 m3.

4. Έγκριση της υπ’ αρ. 18/2022 Μελέτης και συγκρότηση των όρων Διακήρυξης και για την προμήθεια “Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Αίγινας”, Προϋπολογισμού 199.819,00€ με ΦΠΑ 24% 47.956,56€ ήτοι γενικό Σύνολο 247.775,56€.

5. Λήψη απόφασης για την κάλυψη των εξόδων της νομικής εκπροσώπησης των κ.κ Δ. Μ. και Ι. Ζ. του ενώπιον του Β΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς σύμφωνα με το άρθρου 52 του Ν.4674/2020.

6. Λήψη απόφασης για την νομική εκπροσώπηση από τον Δικηγόρο κ. Μηλίτση Δημήτριο του Σεραφείμ, σύμφωνα με το αρθ. 52 του Ν. 4674/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των 1) κ. Ζ. Ι. 2) κ. Θ. Σ. 3) κας. Τ. Α. 4) κας. Α. Μ. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (Νέα Τακτική Διαδικασία) κατά της ασκήσεως αγωγής εναντίον τους υπό του Σ. Μ του Αλεξάνδρου.

7. Περί έγκρισης εξειδικευμένης πίστωσης για την Κάλυψη δαπάνης για την παράθεση γεύματος και ηχητικής κάλυψης για τις ανάγκες εορτασμού της Επετείου 400 ετών από την Κοίμηση του Αγίου Διονυσίου πολιούχου Νήσου Αιγίνης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (5 Δεκ. 2022 – 12:30μ.μ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 5η του μηνός Δεκεμβρίου 2022, ημέρα ΔΕΥΤΈΡΑ και ώρα έναρξης  12:30 μ.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση οριστικής παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργιά συστήματος βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των απωλειών ποσίμου νερού της Νήσου Αίγινας”.

2. Έγκριση της υπ’ αρ. 158.2022 αποφάσεως του Δ.Σ. της Κ. Ε. Δ. Α που αφορά την 5η αναμόρφωση Προϋπολογισμού για το έτος 2022

3. Έγκριση της υπ’ αρ. 159.2022 απόφασης Κ. Ε. Δ. Α που αφορά τη 5η αναμόρφωση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης έτους 2022

4. Λήψη απόφασης για την παράταση ισχύος των επιτροπών, Διαγωνισμού & Ενστάσεων για την προμήθεια με τίτλο: “Αναβάθμιση Αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας”, μέχρι το πέρας της διαδικασίας (επαναληπτικός διαγωνισμός) (168/2021 απόφαση της Ο. Ε).

5. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης « Αποχέτευση Ακάθαρτων Υδάτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε. Ε. Λ.) Αίγινας » στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές  Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης» / Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (Τ. Σ)», στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 9844/03-12-2018  (Α/Α ΟΠΣ: 3340) Πρόσκλησης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

6. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών – περιοδικών αναγκών 2022. 

7. Λήψη απόφασης περί αλλαγής υπόχρεου οφειλών Δημοτικών Τελών Δημοτικού φόρου και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας από ανείσπρακτους λογαριασμούς ΔΕΗ σε αυτόν που έκανε χρήση .

8. Εξέταση αιτήσεων υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης.

Ο Δήμαρχος Αίγινας και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (29 Νοεμ. 2022 – 12:00μμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 29η του μηνός Νοεμβρίου 2022, ημέρα ΤΡΊΤΗ και ώρα έναρξης 12:00μ.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “ Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές εργασίες” Αναδόχου εταιρείας ΠΆΚΤΩΣΗ Α.Ε.

2. Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 10/1022 Μελέτης (που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 52/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ) του έργου με τίτλο : “Ανάπλαση Οικισμών Πόρτες και Ανιτσαίο Αίγινας” για την συμμετοχή του Δήμου Αίγινας στην Πρόσκληση με κωδικό Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο – 2021- 2022 Β από το Πράσινο Ταμείο.

3. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού, αξιολόγησης, επιλογής αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο: “Γνωριμία με τις Αρχαίες Λιμενικές εγκαταστάσεις της Αίγινας με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων” προϋπολογισμού 56.452,00 € και με Φ.Π.Α. (24%) 13.548,00 € , ήτοι γενικό σύνολο 70.000,00 €.

4. Έγκριση μελέτης και σύνταξη των όρων για τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό του έργου του Δήμου Αίγινας με τίτλο “Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Αίγινας” στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 688.709,68€, ΦΠΑ 24% 165.290,32€, ήτοι Σύνολο 854.000,00€.

5. Έγκριση και παραλαβή των εργασιών της μελέτης με τίτλο: “Προκαταρκτική Μελέτη και ΠΠΕΑ Αγ. Μαρίνας Αίγινας”.

6. Λήψη απόφασης για την Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Αναβάθμιση Ελευθέρων χώρων Παιδικών Χαρών Νήσου Αίγινας”, συμβατικής δαπάνης 51.748,07€ με Φ.Π.Α, αναδόχου εταιρείας «ΤΡΙΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

και Δήμαρχος Αίγινας. 

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (25 Νοεμ. 2022 – 12:00μμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 25η του μηνός Νοεμβρίου 2022, ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ και ώρα έναρξης 12:00μ.μ., στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Γ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2022.

2. Έγκριση Μελέτης και συγκρότηση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο με τίτλο : “Ανάπλαση οικιστικού πυρήνα Δήμου Αίγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής”, προϋπολογισμού 1.209.677,42€ με  ΦΠΑ 24% 290.322,58€ και γενικό σύνολο 1.500.000,00€

3. Λήψη απόφασης για τη χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης που αφορά στον ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια δύο (2) ημιφορτηγών ανατροπής και  ενός (1) μονοκάμπινου ημιφορτηγού για τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 145.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

4. Αποδοχή της ΙΑ’ κατανομής έτους 2022 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .

5. Περί εξειδίκευσης της πίστωσης για την κατάθεση αίτησης για την απόκτηση Γαλάζιας Σημαίας, στην Ακτή κολύμβησης της Αγίας Μαρίνας Αίγινας.

6. Περί εξειδίκευσης της πίστωσης και έγκριση δαπάνης, εκτυπωτικών και προωθητικού υλικού για τη νέα πανελλαδική κοινωνική δράση που διοργανώνει ο φορέας “Όλοι Μαζί Μπορούμε”.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (16 Νοεμ. 2022 – 13:00)

Σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 16η του μηνός Νοεμβρίου 2022, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα έναρξης 13:00 μ.μ., στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αρ. 24/2022 απόφασης του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας (Δ.Α.Ο.Α) που αφορά την 1η΄ Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου έτους 2022.

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αρ. 153/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας που αφορά αίτηση της επιχείρησης προς τον Δήμο Αίγινας για έκτακτη ετήσια επιχορήγησή της .

3. Λήψη απόφασης για την την χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης που αφορά στον ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο: Προμήθεια οχήματος πλύσης κάδων απορριμμάτων, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

4. Έγκριση 2ης παράτασης του έργου με τίτλο: « Τσιμεντόστρωση δημοτικών δρόμων στην έδρα του Δήμου Αίγινας και στα τοπικά διαμερίσματα Πέρδικας, Μεσαγρού και Βαθέως.

5. Έγκριση συμμετοχής του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Αίγινας στο έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» από τους Δήμους της χώρας σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0» με την οποία θα γίνει αποδεκτή η ανάληψη της υλοποίησης της δράσης – όπως αυτή αποτυπώνεται Παράρτημα Ι – Επιλέξιμοι Δήμοι και Δράσεις του Έργου για κάθε έναν από αυτούς».

6. Έγκριση Μελέτης και συγκρότηση των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια δυο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 m3 . Προϋπολογισμός Δαπάνης: 435.000,00 € (με Φ.Π.Α.). Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & Ίδιοι πόροι του Δήμου Αίγινας.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (7 Νοεμ. 2022 – 14:30)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 7η του μηνός Νοεμβρίου 2022, ημέρα ΔΕΥΤΈΡΑ και ώρα έναρξης  2:30 μ.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

– Εισήγηση προς το Δ.Σ για έγκριση οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2015.

– Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για το έργο “Αποκατάσταση επικινδυνότητας και επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Αίγινας”, προϋπολογισμού 320.000,00 € (με τον ΦΠΑ).

– Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για τη “Προμήθεια υλικών άμεσης κατανάλωσης για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αίγινας για το έτος 2023”, προϋπολογισμού : 44.451,05 € (πλέον Φ.Π.Α.)

– Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για τη Προμήθεια με τίτλο: “ Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας” προϋπολογισμού 672.000,00€ με το ΦΠΑ.

– Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για τη Προμήθεια Καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών ειδών συντήρησης οχημάτων διάρκειας ενος έτους από την υπογραφή της σύμβασης για τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για το έτος 2022 – 2023.

– Λήψη απόφασης επί των πρακτικών που συντάχθηκαν, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού, αξιολόγησης, για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο: “Γνωριμία με τις Αρχαίες Λιμενικές εγκαταστάσεις της Αίγινας με τη  χρίση σύγχρονων ψηφιακών μέσων” προϋπολογισμού 56.452,00€ και με Φ.Π.Α. (24%) 13.548,00 € , ήτοι γενικό σύνολο 70.000,00 €.

– Έγκριση οριστικής παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο : ‘Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των απωλειών ποσίμου νερού της νήσου Αίγινας ».

– Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «Αναβάθμιση ελευθέρων χώρων παιδικών χαρών νήσου Αίγινας», συμβατικής δαπάνης 51.748,07€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, αναδόχου εταιρείας «ΤΡΙΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.».

– Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: « Επισκευή και ανακαίνιση παιδικού σταθμού Χλόης »,συμβατικού ποσού 116.890,51 € με το ΦΠΑ

– Έγκριση 2ης μείωσης εγγυήσεων του έργου: « Επισκευή και Ανακαίνιση Παιδικού Σταθμού Χλόης », Δήμου Αίγινας συμβατικού ποσού 116.890,51 € με Φ.Π.Α 24%.

– Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου : “ Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται απο θεομηνίες (επένδυση και προστασία πρανούς στην επαρχιακή οδό Αίγινας-Πέρδικας στη θέση βροχεια )”,  συμβαστικού ποσού 186.985,80 € με το ΦΠΑ Ανάδοχος Εταιρείας: Κος ΣΟΡΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

– Περί έγκρισης εξειδικευμένης πίστωσης, για τη Δράση ενημέρωσης πληθυσμού την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Αίγινας.

– Περί έγκρισης εξειδικευμένης πίστωσης για την ανακατασκευή, φιλοξενία και συντήρηση της επίσημης τουριστικής ιστοσελίδας του Δήμου Αίγινας Discover Aegina.

– Περί έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης για την Επιχορήγηση σε πολιτιστικό σωματείο σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν. 3463/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (31 Οκτ. 2022 – 13:00)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 31η του μηνός Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ μμ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί παροχή εντολής πληρεξουσιότητας προς τους νομικούς εκπροσώπους του Δήμου επί συζήτησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων εργαζομένων του Δήμου Αίγινας.

2. Λήψη απόφασης περί συνομολόγησης αγωγής εργαζομένων του Δήμου Αίγινας και παροχή εντολής πληρεξουσιότητας προς τους νομικούς εκπροσώπους του Δήμου.

3. Λήψη απόφασης περί αποδοχής της Ι’ κατανομής έτους 2022 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Δήμων.

4. .Λήψη απόφασης περί αποδοχής κατανομής για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2022 – 2023.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (26 Οκτ. 2022 – 13:00)

Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 26η του μηνός Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 58/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας (ΑΔΑ:921ΧΩ68-8ΝΣ) κατά το μέρος που αφορά τον καθορισμό της ελάχιστης κατανάλωσης των 8 κυβικών νερού. (Σχετ. η από 30-09-2022 απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ΑΔΑ: ΨΕΜΨΟΡ1Κ-ΙΛΛ ) .

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share