Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (22/6/2021 – 10:00πμ)

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 22 – Ιουνίου – 2021, ημέρα ΤΡΊΤΗ και ώρα έναρξης 10:00΄ π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους έτους 2021.

2. Αποδοχή της ΣΤ’ κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .

3. Αποδοχή επιχορήγησης για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους. 

4. Περί έγκρισης πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με Συστημικό αριθ. 104853/2020, για την επιλογή αναδόχου της Προμήθειας “ΠΡΟΣΒΆΣΙΜΗ ΑΙΓΙΝΑ ” προϋπολογισμού : 192.200,00 € (πλέον Φ.Π.Α).

5. Λήψη απόφασης για τον ορισμό νέας ημερομηνίας αποσφράγισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο : Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών δρόμων στην έδρα του Δήμου Αίγινας

6. Λήψη απόφασης για τον ορισμό νέας ημερομηνίας αποσφράγισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο : Πρόληψη και Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (Επένδυση και προστασία πρανούς στην επαρχιακή οδό Αίγινας – Πέρδικας στη θέση «Βροχεία»).

7. Εξέταση αιτήσεων υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (16/06/2021)

ΠΙΝΑΚΑΣ στον οποίο εμφανίζονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Οικονομική Επιτροπή Αίγινας κατά την 22η Κατεπείγουσα Συνεδρίασή και Δια Περιφοράς της, που πραγματοποιήθηκε την 16 Ιουνίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (16/6/2021 – 10:00πμ)

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 16 – 06 – 2021 και ώρα 10:00΄ π.μ, (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη  λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας):

Για τα θέματα σας αποστέλλετε ηλεκτρονικά, από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι και την Τετάρτη 16 – 06 – 2021 και ώρα 10:00΄ π.μ, να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail) τον  γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σκαφιδά Χρήστο, e-mail : skafidas.chris@aeginadimos.gr για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (πχ. υπέρ, κατά, λευκό). 

Τα μέλη τα οποία δεν διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς, στο τηλ. 2297320036 με τον γραμματέα της Οικονομικής. Επιτροπής

1. ΘΕΜΑ. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Αντιδημάρχου κ. Α.Μ. ενώπιον του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά κατά τη δικάσιμο της 18ης/06/2021 ή σε οποιανδήποτε μετ΄ αναβολήν ορισθησομένη δικάσιμο.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ζορμπάς Ιωάννης

Share

Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (9/6/2021 – 13:00)

Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 09 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 13:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μελέτης και συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στην Πρόσκληση ΑΤ04 «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Εγκριση Μελέτης και σύνταξη όρων διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: “Εγκατάσταση Συστήματος Πυρασφάλειας στο Σ. Μ. Αίγινας”, προϋπολογισμού 41.129,03 € (πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι 9.870,97 €) και Γενικό Σύνολο 51.000,00 €.”

3. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας με τίτλο: Υπηρεσίες Συντήρησης Παιδικών Χαρών Νήσου. Αίγινας.

4. Λήψη απόφασης για την 2η παράταση προθεσμίας που αφορά την “Προμήθεια & Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χάρων του Δήμου Αίγινας”

5. Λήψη απόφασης για την διαγραφή των βεβαιωτικών καταλόγων α) 238/2020/οικονομικό έτος 2021- Ενοίκια από αστικά ακίνητα μηνός Οκτωβρίου 2020 και β) 239/2020/οικονομικό έτος 2021- Ενοίκια από αστικά ακίνητα μηνός Νοεμβρίου 2020, σύμφωνα με το υπ αριθ. Πρωτ. 7479/04-06-2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας, Τμήμα Εσόδων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (28/5/2021 – 10:00πμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 28 Μάιου 2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ και ώρα έναρξης 10:00΄ π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2021.

2. Έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης, σχετική εισηγητική επιστολή γραφείου Δημάρχου με αριθ. Πρωτ. 6711/20-05-2021 «Κάλυψη δαπάνης προσφοράς βιβλίου ως αναμνηστικό δώρο στους μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού και της Γ΄ Γυμνασίου».

3. Εγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πινάκα & 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου “Επισκευή, Συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις”.

4. Παράταση προθεσμίας του έργου « Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις ».

5. Παράταση προθεσμίας της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των απωλειών ποσίμου νερού της νήσου Αίγινας”.

6. Εγκριση Μελέτης και σύνταξη όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας Πλαστικών κάδων Απορριμμάτων των 1100 LT, 660 LT, 50 LT και μεταλλικών επιστύλιων κάδων, προϋπολογισμού 38.125,00 € με ΦΠΑ 24% 9.150,00 € ήτοι Γενικό Σύνολο 47.275,00 €.

7. Έγκριση μελετών και συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στην Πρόσκληση ΑΤ10 με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ», στον άξονα προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών.

8. Εξέταση αιτήσεων υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος 

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (18/5/2021 – 10:00πμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 18 Μάιου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00΄ π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση απόφασης Δ.Σ του Δ.Λ.Τ. Αίγινας με αριθ. 39.2021 απόφασης, αναφορικά με την τροποποίηση της υπ’ αρ. απόφασης 28.2021 περί έγκρισης της 1ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2021

2. Λήψη Απόφασης περί Έγκρισης Οικονομικών Καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Αίγινας ισολογισμού χρήσης 2019

3. Έγκριση Μελέτης και σύνταξη όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: “ Μεταφορά πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα με υδροφόρα πλοία .”

4. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2021.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (14/05/2021 – 10:00πμ)

Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 14 Μάιου 2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ και ώρα έναρξης 10:00 ́ π.μ για τη  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης πρακτικών που συντάχθηκαν, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον ανοιχτό ηλεκτρονικο διαγωνισμό μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με Συστημικό αριθ. 104853/2020, για την επιλογή αναδόχου της Προμήθειας “ΠΡΟΣΒΆΣΙΜΗ ΑΙΓΙΝΑ ” προϋπολογισμού : 192.200,00 € (πλέον Φ.Π.Α).

2. Αποδοχή της Ε’ κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους

3. Αποδοχή της κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

4. Περί έγκρισης της υπ’ αρ. 25/2021 απόφασης του Δ. Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, που αφορά την Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2020 Δ.Λ.Τ. Αίγινας

5. Περί έγκρισης εξειδικευμένης πίστωσης, σχετική εισηγητική επιστολή γραφείου Δημάρχου με αριθ. Πρωτ. 5831/06-05-2021 για την διενέργεια έκτακτης εθελοντικής αιμοδοσίας Δήμου Αίγινας την Πέμπτη 03 – Ιουνίου – 2021.

6. Περί έγκρισης εξειδικευμένης πίστωσης, σχετική εισηγητική επιστολή γραφείου Δημάρχου με αριθ. Πρωτ. 5966/10-05-2021 

7. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών – περιοδικών αναγκών για το έτος 2021.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share