Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (28 Μαρτίου 2023 – 12:00μ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 28η του μηνός Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 12:00,  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης εξειδικευμένης πίστωσης για την πραγματοποίηση κοινής δράσης συγκέντρωσης τροφίμων και φαρμάκων, προς ενίσχυση των ωφελούμενων του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου  Αίγινας, η δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσόν των εκατόν είκοσι ενός ευρώ (121,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από διαθέσιμη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας για το έτος 2023 και ειδικότερα από τον Κ.Α. 02.10.6473.01 «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων»

2. Αποδοχή της Γ’ κατανομής έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους 

3. Αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 2.350.000,00 € με το ΦΠΑ, Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για το έργο με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών οδών Νήσου Αίγινας» 

4. Αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 1.350.000,00 € με το ΦΠΑ , για τη εκτέλεση του έργου με τίτλο : «Αναβάθμιση σχολικών και αθλητικών υποδομών Δήμου Αίγινας» του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ ) στο Πρόγραμμα « Αντώνης Τρίτσης » 

5. Περί έγκρισης εξειδικευμένης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης, διαμονής και διατροφής τριμελούς επιστημονικής ομάδας του 1ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά για την ανάγκη αξιολόγησης μαθητών των σχολικών μονάδων του Δήμου  Αίγινας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (21 Μαρτίου 2023 – 12.00μ.)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 21η του μηνός Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 12:00,  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση προς το Δ.Σ για έγκριση οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2016.

2. Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη εφέσεως κατά της με αριθμό 3707/2022 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς.

3. Λήψη απόφασης για την κάλυψη των εξόδων της νομικής εκπροσώπησης του κ. Π. Μ. του Κ., ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς, (795/2019).

4. Περί έγκρισης εξειδικευμένης πίστωσης για την Προμήθεια 6 δάφνινων στεφανιών με κορδέλα – επιγραφή, ηχητική κάλυψη, δημιουργικό πρόσκλησης και προγράμματος για τις ανάγκες εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.

5. Περί έγκρισης εξειδικευμένης πίστωσης για τα Εγκαίνια Αστυνομικού Σταθμού Μεσαγρού, η τελετή εγκαινίων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (10-Μαρτ-2023 11:00-13:00)

Σας καλούμε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων, στις 10/03/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00΄ – 13:00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του των άρθρων 67 & 75 του Ν.3852/10, όπως ισχύουν για τη λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

1. Περί έγκρισης του πρακτικού ΙΙΙ του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αίγινας»

Η Συνεδρίαση κρίνεται  ως κατεπείγουσα προκειμένου η τεχνική υπηρεσία να προβεί στην συμβασιοποίηση του έργου, στην εγκατάσταση του αναδόχου, και οι εργασίες να ξεκινήσουν προ της έναρξης της καλοκαιρινής περιόδου.
Για το θέμα σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά (μέσω της γραμματείας) σχετικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (μέσω e-mail: lorentzosthanasis@gmail.com) ή τηλεφωνικά (22973-20019) τον υπάλληλο του Δήμου, κ. Λορέντζο Αθανάσιο, για την ψήφο σας επί του θέματος.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (6 Μάρτ. 2023 – 12:00μ.)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 06η του μηνός Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 12:00΄ μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2023, ύστερα από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

2. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Αίγινας» έτους 2023 – (Ο.Π.Δ.-Πίνακας Στοχοθεσίας).

3. Υποβολή έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου τέταρτου (4ου) τριμήνου οικονομικού έτους 2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΝ 01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 01η του μηνός Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 11:00 π.μ., στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Παραλαβή της 1ης φάσης των μελετών πυρασφάλειας σχολείων με τίτλο ««Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αίγινας.

2. Έγκριση της αριθ. 104 / 2023 της 17.02.2023 (ΑΔΑ: ΨΜΕΜΩ68-7ΧΨ) απόφασης Δημάρχου Αίγινας για παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου από τον  οικονομικό φορέα για τον ανοικτό διαγωνισμό για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αίγινας».

3. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά  πλοία έτους 2023-2024, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 209.186,68€ πλέον του ΦΠΑ.

4. Αποδοχή της Β’ κατανομής έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους.

5. Αποδοχή κατανομής για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού  καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2022 – 2023 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αίγινας

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Οικονομικής Επιτροπής (20 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.)

Σε Κατεπείγουσα δια Περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, αφενός διότι υφίστανται στενά χρονικά περιθώρια για τη διεκπεραίωση του θέματος που θα συζητηθεί και αφετέρου διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη απόφασης θα αποβεί σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου μας, την 20η του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 19/2023 απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου μας, περί συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: “Ανάπλαση οικιστικού πυρήνα Δήμου Αίγινας & Υπόγεια Δίκτυα Υποδομών”,  προϋπολογισμού 1.209.677,42 πλέον ΦΠΑ ύστερα από το υπ’ αρ. πρωτ. 3131 / 16-2-2023 έγγραφο του ΤΕΕ με θέμα: Ορισμός Εκπροσώπων του ΤΕΕ.

Για το θέμα σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά, από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι και 20 η του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail) την γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Χρήστο Σκαφιδά, e-mail: skafidas.chris@aeginadimos.gr για τη θέση σας επί του θέματος (πχ. υπέρ, κατά, λευκό).

Τα μέλη τα οποία δεν διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς, στο τηλ. 2297320036 με την γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Χρήστο  Σκαφιδά.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΝ Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12.00

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence ( www . epresence . gov . gr ) την 22η του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 12:00΄, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση προσχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2023 Δήμου Αίγινας με σκοπό την ενσωμάτωση του, στον κόμβο Διαλειτουργικότητας και την έκδοση γνώμης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

2. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού, αξιολόγησης, για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας “Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας”, προϋπολογισμού 672.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%. 

3. Αντικατάσταση μελών τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, που αφορούν συγκεκριμένα την προμήθεια υλικών για τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό στην Χλόη Αίγινας για το έτος 2023 (απόφαση Ο.Ε 275.2022).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αίγινας .
Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (7-Φεβ.-2023 11:00πμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 07η του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:00πμ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού, αξιολόγησης, για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας Καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών ειδών συντήρησης οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το έτος 2022 – 2023 προϋπολογισμού 297.537,64€ επιπλέον ΦΠΑ 24% 71.409,03€ ήτοι σύνολο 368.946,67€.

2. Λήψη απόφασης επί των πρακτικών που συντάχθηκαν, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία έτους 2023-2024, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 209.186,68€ πλέον του ΦΠΑ.

3. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργιά σταθμών αυτοματοποιημένης ανάγνωσης μετρήσεων υδρομέτρων και ενσωμάτωσης τους στο υφιστάμενο σύστημα Τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού του δικτύου Ύδρευσης της Νήσου Αίγινας, προϋπολογισμού: 1.890.000,00€ πλέον 453.600,00€ ΦΠΑ 24% ήτοι γενικό σύνολο 2.343.600,00€.

4. Έγκριση Πρακτικού Ι του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο : «Αποκατάσταση Επικινδυνότητας και Επισκευή Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Αίγινας» προϋπολογισμού 258.064,52€ (πλέον ΦΠΑ 24%).

5. Έγκριση Πρακτικού Ι του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο : «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Αίγινας » προϋπολογισμού 688.709,68€ ( πλέον ΦΠΑ 24%).

6. Συγκρότηση Επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 01 Α Α ΟΠΣ:241 για την υποβολή πρότασης από το Δήμο Αίγινας προκειμένου να ενταχθεί στο Πρόγραμμα με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ».

7. Έγκριση του από 11/01/2023 Πρακτικού Κλήρωσης , για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών Μελών της Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: ‘’Ανάπλαση οικιστικού πυρήνα Δήμου Αίγινας & υπόγεια δίκτυα υποδομών ‘’ προϋπολογισμού 1.209.677,42€ πλέον ΦΠΑ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αίγινας

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (24 Ιανουαρίου 2023 – 11:00πμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του epresence (www.epresence.gov.gr) την 24η του μηνός Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:00 π.μ,  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού, αξιολόγησης, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο “ Προμήθεια υλικών άμεσης κατανάλωσης για τους παιδικούς σταθμούς  του Δήμου Αίγινας για το έτος 2023”, προϋπολογισμού : 44.451,05 € (πλέον Φ.Π.Α.).

2. Αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου, έτους 265.280,00 €, για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «Ανάπλαση Οικισμών Πόρτες και Ανιτσαίο Αίγινας».

3. Αποδοχή χρηματοδότησης του Προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης XII “Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την  υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 “Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς-Πρόγραμμα “Άργος” και λοιπές διατάξεις.

4. Αποδοχή επιχορήγησης του Προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, στον άξονα προτεραιότητας: ‘Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων” με τίτλο: “Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον 
εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από το ν. 4830/2021.

5. Αποδοχή κατανομής ποσού 5.000€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους έτους 2022 για την κάλυψη δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

6. Αποδοχή κατανομής ποσού, εσόδων από το Τέλος Διαφήμισης κατηγορίας Δ΄ στους Δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6 α του ν. 2880/2001.

7. Αποδοχή κατανομής ποσού, εσόδων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στους Δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 24 του ν. 2130/93.

8. Αποδοχή επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου λόγω της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού του από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

9. Αποδοχή κατανομής για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2022 – 2023 .

10. Αποδοχή της Α΄ κατανομής έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αίγινας

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (23 Δεκεμβρίου 2022 – 12:00μμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του epresence (www.epresence.gov.gr) την 23η του μηνός Δεκεμβρίου 2022, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ και ώρα  έναρξης 12:00, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό τέλους ύδρευσης Δήμου Αίγινας έτους 2023.

2. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό δαπανών και προστίμων σχετικά με τον κανονισμό ύδρευσης.

3. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθώς και Δημοτικού φόρου Δήμου Αίγινας έτους 2023.

4. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό δαπανών και προστίμων σχετικά με τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αίγινας.

5. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό τέλους ακίνητης περιουσίας Τ.Α.Π για το δήμο Αίγινας έτους 2023.

6. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό τέλους κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αίγινας έτους 2023.

7. Λήψη απόφασης για την κάλυψη των εξόδων της νομικής εκπροσώπησης του κ.κ Σ. Μ ενώπιον του Α Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς.

8. Λήψη απόφασης για την κάλυψη των εξόδων της νομικής εκπροσώπησης του κ.κ Π. Μ ενώπιον του Α Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς.

9. Λήψη απόφασης επί των πρακτικών που συντάχθηκαν, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού, αξιολόγησης, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια υλικών άμεσης κατανάλωσης για τους παιδικούς  σταθμούς του Δήμου Αίγινας για το έτος 2023”, προϋπολογισμού: 44.451,05 € (πλέον Φ.Π.Α.).

10. Έγκριση του από 09-11-2022 πρακτικού ΙΙ του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος 190383 του έργου με τίτλο : “Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αίγινας”, Προϋπολογισμού 326.120,00 € με ΦΠΑ.

11. Λήψη απόφασης για την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φόρου και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας από ανείσπρακτους λογαριασμούς ΔΕΗ. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (20/12/2022 – 12:00μ.μ.)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 20η του μηνός Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 12:00 μ.μ., στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους της τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης του Ετησίου Προγράμματος δράσης Κ.Ε.Δ.Α, λόγω παραίτησης του Δημοτικού συμβούλου κ. Λ. Σ. (Αποφ. Ο.Ε 19.2022)

2. Έγκριση της υπ’ αρ. 142/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, που αφορά Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Αίγινας για το οικονομικό έτους 2022.

3. Λήψη απόφασης για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Επισκευή και ανακαίνιση παιδικού σταθμού Χλόης του Δήμου Αίγινας” συμβατικού ποσού 116.890,51 € με Φ.Π.Α.  24%, Αναδόχου Εταιρείας Στάθης Σεραφείμ και ΣΙΑ Ε.Ε.

4. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, παροχής υπηρεσιών – εργασιών και αξιολόγησης αυτών έτους 2023 δυνάμει του άρθρου. 221 του Ν.4412/2016.

5. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2023 δυνάμει του άρθρου 221 του Ν.4412/2016

6. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων – προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής έτους 2023 κατά το άρθρο 221 του Νόμου 4412/2016.

7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης για την εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας έτους 2023 Δήμου Αίγινας. (Σχετική η υπ’ αρ. πρωτ. 17007/16-12-2022 εισήγηση  Δημάρχου).

8. Αποδοχή της 10ης, 11ης, και 12ης κατανομής έτους 2022 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους .

9. Αποδοχή επιχορήγησης για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Δ.ΙΕΚ και τα ΣΔΕ της επικράτειας.

10. Αποδοχή της ΙΒ’ κατανομής έτους 2022 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .

11. Αποδοχή ποσού 32.510,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 ( Δ΄ κατανομή ) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και κατανομή του παραπάνω ποσού  στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αίγινας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (13 Δεκ. 2022 – 12:00μμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 13η του μηνός Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 12:00μ.μ., στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2022.

2. Λήψη απόφασης για την χρονική παράταση της υπ. αρ. πρωτ. 18378/16-12-2021 σύμβασης με την εταιρεία «ΚΑΛΥΨΏ ΚΕΑ Α.Ε» για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου Αίγινας η οποία λήγει την 15/12/2022, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών ήτοι μέχρι τις 16/02/2023 ή μέχρι ολοκλήρωσης του νέου ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

3. Έγκριση του από 5-12-2022 πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια δυο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 m3.

4. Έγκριση της υπ’ αρ. 18/2022 Μελέτης και συγκρότηση των όρων Διακήρυξης και για την προμήθεια “Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Αίγινας”, Προϋπολογισμού 199.819,00€ με ΦΠΑ 24% 47.956,56€ ήτοι γενικό Σύνολο 247.775,56€.

5. Λήψη απόφασης για την κάλυψη των εξόδων της νομικής εκπροσώπησης των κ.κ Δ. Μ. και Ι. Ζ. του ενώπιον του Β΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς σύμφωνα με το άρθρου 52 του Ν.4674/2020.

6. Λήψη απόφασης για την νομική εκπροσώπηση από τον Δικηγόρο κ. Μηλίτση Δημήτριο του Σεραφείμ, σύμφωνα με το αρθ. 52 του Ν. 4674/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των 1) κ. Ζ. Ι. 2) κ. Θ. Σ. 3) κας. Τ. Α. 4) κας. Α. Μ. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (Νέα Τακτική Διαδικασία) κατά της ασκήσεως αγωγής εναντίον τους υπό του Σ. Μ του Αλεξάνδρου.

7. Περί έγκρισης εξειδικευμένης πίστωσης για την Κάλυψη δαπάνης για την παράθεση γεύματος και ηχητικής κάλυψης για τις ανάγκες εορτασμού της Επετείου 400 ετών από την Κοίμηση του Αγίου Διονυσίου πολιούχου Νήσου Αιγίνης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share