ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ( ΣΤΟΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΧΛΟΗΣ» (ΑΔΑΜ: 23PROC013566811)

Ο Δήμος Αίγινας πρόκειται να προβεί με τις διατάξεις του N.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 κατόπιν έρευνας αγοράς και με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομική προσφορά ( χαμηλότερη τιμή ) στην:

Ανάθεση της προμήθειας ειδικών προστατευτικών (στόρια) που θα τοποθετηθούν στα επάνω παράθυρα για την προφύλαξη των παιδιών του Σταθμού μας από τον ήλιο οπότε εξασφαλίζεται η σωστή και εύρυθμη λειτουργία του Παιδικού Σταθμού του Δήμου μας. 

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 883,50 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι 1.095,54 € με Φ.Π.Α. 24% .

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ.14398/10-10-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:23REQ013556569).

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ: 23PROC013566811)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ:23REQ013556569)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share

ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Ο Δήμος Αίγινας, μέσω του ΚΕΠ Υγείας Δήμου Αίγινας, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αιγίνης «Ο Άγιος Διονύσιος» και το Mediterraneo Hospital, διοργανώνει δράση ενημέρωσης και δωρεάν προληπτικού ελέγχου κατά του Καρκίνου του Μαστού.

Ο Οκτώβριος, ως γνωστόν, αποτελεί από το 1997 μήνα πρόληψης κατά της συγκεκριμένης ασθένειας, ενώ η 25η Οκτωβρίου είναι χαρακτηρισμένη ως Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις:
1. Δωρεάν μαστογραφία στο Νοσοκομείο Αιγίνης «Ο Άγιος Διονύσιος» το Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2023 κι ώρες 11:00 – 15:00, με δυνατότητα κλινικής εξέτασης.
Απαραίτητη η κράτηση θέσης, καλώντας στο 6986 751352.

2. Δημιουργία και προβολή σειράς ενημερωτικών βίντεο σχετικά με ό,τι αφορά τον Καρκίνο του Μαστού από εξειδικευμένους επιστήμονες.

Γιατί «κάλλιον του θεραπεύειν το προλαμβάνειν»!

Μαίρη Κουκούλη
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Αίγινας
Υπεύθυνη ΚΕΠ Υγείας Δήμου Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (10 Οκτ. 2023 – 13:00)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 10 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 13:00 μ.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Λήψη απόφασης επί του 2ου Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον διαγωνισμό επιλογής αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: “Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών οδών Νήσου Αίγινας – Ηλεκτροφωτισμός”.

2. Λήψη απόφασης επί του 2ου Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικής προσφοράς διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για το έργο με τίτλο “Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Αίγινας” προϋπολογισμού 322.000,00 ευρώ με  αναθεώρηση συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

3. Απαλλαγή υπόλογου μετά την εξόφληση εντάλματος προπληρωμής, επιδόματος παραπληγικού σε σύζυγο μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Αίγινας.

4. Απαλλαγή υπόλογου μετά την εξόφληση εντάλματος προπληρωμής, προς την ΕΥΔΑΠ για τον έλεγχο διακρίβωσης και σωστής λειτουργίας υδρομετρητή.

5. Αποδοχή της I΄ κατανομής έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .

6. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης για την Κάλυψη δαπάνης παροχής πρόχειρου γεύματος στους δικαστικούς αντιπροσώπους, γραμματείς και εφορευτικές επιτροπές των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών της 15ης Οκτωβρίου 2023.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Επαναληπτική συνεδρίαση Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων

Μετά τη ματαίωση της τακτικής συνεδρίασης της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων την Τρίτη 03-10-2023, λόγω έλλειψης απαρτίας, καλείστε να προσέλθετε σε νέα συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 09 Οκτωβρίου 2023, και ώρα 13:00 με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης (αρ. πρωτ. οικ.38/29-09-2023), που είναι τα εξής:

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ (ΡΑΚΕΙΟ)»
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ»
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΤΣΑ»
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΠΠΟΥ»
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΚΙΚΑΣ»
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΛΑΔΑΣ»
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΓΚΙΚΑ»
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024.
2. Έλεγχος προσφοράς της κ. Αθηνάς Μάκου και λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση του διαμερίσματος Α4 73,25 τ.μ., 1ου ορόφου επί της οδού Δελβίνου 22-24 στην Αθήνα με τιμή μηνιαίου μισθώματος ύψους 350€, έπειτα από τρεις συνεχόμενους άγονους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς.
3. Έγκριση επείγουσας πληρωμής ληξιπρόθεσμης οφειλής λογαριασμών ΕΥΔΑΠ με διακοπή υδροληψίας για τα διαμερίσματα Α1, Α3, και Α4, 1ου ορόφου, επί της οδού Δελβίνου 22-24 στην Κυψέλη-Αθήνα, που διατίθενται προς ενοικίασης, ύψους: α) αρ. μητρώου παροχής 533315/12: 1,285,00€, β) αρ. μητρώου παροχής 533327/12: 772,00€ και γ) αρ. μητρώου παροχής 533325/12: 478,00€.
4. Έγκριση πίστωσης δαπάνης ύψους 40€ για την απολύμανση του Α1 διαμερίσματος 1ου ορόφου, επί της οδού Δελβίνου 22-24 στην Κυψέλη-Αθήνα.
5. Έγκριση πίστωσης δαπάνης για την εξόφληση Κοινοχρήστων των διαμερισμάτων Α1, Α3, και Α4, 1ου ορόφου, επί της οδού Δελβίνου 22-24 στην Κυψέλη-Αθήνα ύψους: α) Α1 διαμερίσματος (Νοέμβριος 2022-Αύγουστος 2023) 267,79€, β) Α3 διαμερίσματος (Νοέμβριος 2022-Αύγουστος 2023) 281,37€ και γ) Α4 διαμερίσματος (Νοέμβριος 2022-Αύγουστος 2023) 396,39€.

Ο Δήμαρχος Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share

Ενημέρωση σχετικά με ψεκασμούς για τα κουνούπια από τo Γραφείο Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αίγινας

Σας γνωρίζουμε ότι, συνεχίζεται η εφαρμογή ψεκασμών στα πλαίσια του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2023,
με ενδέκατη εφαρμογή την Δευτέρα 3-7-2023,
με δωδέκατη εφαρμογή την Παρασκευή 14-7-2023,
με δέκατη τρίτη εφαρμογή την Πέμπτη 27-7-2023,
με δέκατη τέταρτη εφαρμογή την Δευτέρα 7-8-2023,
με δέκατη πέμπτη εφαρμογή την Δευτέρα 21-8-2023 &
με δέκατη έκτη εφαρμογή την Τρίτη 5-9-2023 στην εκβολή του Βιρού στον Μαραθώνα και στη λίμνη της Βαγίας, από την Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν των ενεργειών του Δήμου μας και για τους ψεκασμούς οι οποίοι θα ακολουθήσουν, θα σας ενημερώνουμε όταν πραγματοποιούνται.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Δημόσιας Υγείας, τηλέφωνο 22973 20054, κ. Σοφία Χατζίνα, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share

Δύο νέα σύγχρονα απορριμματοφόρα παρέλαβε ο Δήμος Αίγινας

Δύο νέα απορριμματοφόρα οχήματα προστίθενται από σήμερα, 2/10/2023, στον στόλο οχημάτων καθαριότητας του Δήμου Αίγινας, μετά από ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία. Πρόκειται για απορριμματοφόρα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 m3. Το κόστος για την αγορά των οχημάτων ανέρχεται σε 435.000,00 €, εκ των οποίων 150.000,00 € εξασφαλίστηκαν από το πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύφθηκε από ιδίους πόρους του Δήμου.

Στην παραλαβή των οχημάτων παραβρέθηκε ο Δήμαρχος, Γιάννης Ζορμπάς, ο οποίος σε δήλωσή του ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γι’ αυτήν τη σημαντική προσθήκη στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου μας. Τα νέα οχήματα προσφέρουν αναβαθμισμένες τεχνολογικές λύσεις, που θα μας επιτρέψουν να διαχειριζόμαστε τα απορρίμματα με ακόμα πιο αποδοτικό τρόπο. Αυτό σημαίνει λιγότερη ρύπανση, βελτιωμένη αποκομιδή απορριμμάτων και ένα πιο υγιές περιβάλλον για όλους μας. Εκτός από ένα επιπλέον εργαλείο για τους υπαλλήλους του Δήμου σηματοδοτούν τη δέσμευσή μας για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μας. Στόχος ήταν και παραμένει η βιώσιμη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των απορριμμάτων.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους στην υπηρεσία καθαριότητας για την αφοσίωσή τους και τη σκληρή δουλειά τους.
Χάρη σε αυτούς ξυπνάμε όλοι σε μια καθαρή Αίγινα».

Share

Πρόσκληση Συνεδρίασης της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων (3 Οκτ. 2023 – 13:00)

Σας καλούμε σε τακτική Συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 3 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων αναφορικά με τα θέματα ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ (ΡΑΚΕΙΟ)»
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ»
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΤΣΑ»
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΠΠΟΥ»
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΚΙΚΑΣ»
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΛΑΔΑΣ»
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΓΚΙΚΑ»
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024.
2. Έλεγχος προσφοράς της κ. Αθηνάς Μάκου και λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση του διαμερίσματος Α4 73,25 τ.μ., 1ου ορόφου επί της οδού Δελβίνου 22-24 στην Αθήνα με τιμή μηνιαίου μισθώματος ύψους 350€, έπειτα από τρεις συνεχόμενους άγονους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς.
3. Έγκριση επείγουσας πληρωμής ληξιπρόθεσμης οφειλής λογαριασμών ΕΥΔΑΠ με διακοπή υδροληψίας για τα διαμερίσματα Α1, Α3, και Α4, 1ου ορόφου, επί της οδού Δελβίνου 22-24 στην Κυψέλη-Αθήνα, που διατίθενται προς ενοικίασης, ύψους: α) αρ. μητρώου παροχής 533315/12: 1,285,00€, β) αρ. μητρώου παροχής 533327/12: 772,00€ και γ) αρ. μητρώου παροχής 533325/12: 478,00€.
4. Έγκριση πίστωσης δαπάνης ύψους 40€ για την απολύμανση του Α1 διαμερίσματος 1ου ορόφου, επί της οδού Δελβίνου 22-24 στην Κυψέλη-Αθήνα.
5. Έγκριση πίστωσης δαπάνης για την εξόφληση Κοινοχρήστων των διαμερισμάτων Α1, Α3, και Α4, 1ου ορόφου, επί της οδού Δελβίνου 22-24 στην Κυψέλη-Αθήνα ύψους: α) Α1 διαμερίσματος (Νοέμβριος 2022-Αύγουστος 2023) 267,79€, β) Α3 διαμερίσματος (Νοέμβριος 2022-Αύγουστος 2023) 281,37€ και γ) Α4 διαμερίσματος (Νοέμβριος 2022-Αύγουστος 2023) 396,39€.

Ο Δήμαρχος Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share

ΗΧΗΣΗ ΣΕΙΡΗΝΩΝ

Κατόπιν ενημέρωσης από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 5325/1/48-ιβ’/29-9-2023 έγγραφο:

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε τ α ι   ό τ ι:

Την Δευτέρα 02 Οκτωβρίου 2023, κατά την Άσκηση ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-23», θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, σε όλη την επικράτεια, όπως παρακάτω:

α. Τοπική ώρα 11:00, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης).

β. Τοπική ώρα 11:05, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).

γ. Τοπική ώρα 11:10, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στον Βορειοανατολικό Τομέα (Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Λήμνου).

δ. Τοπική ώρα 11:15, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στον Βορειοανατολικό Τομέα.

ε. Τοπική ώρα 11:20, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στον Νότιο Τομέα (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας).

στ. Τοπική ώρα 11:25, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στον Νότιο Τομέα.

ζ. Τοπική ώρα 11:30, σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ απειλής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας.

η. Τοπική ώρα 11:35, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας.

θ. Τοπική ώρα 12:20, σήμανση συναγερμού ΧΒΡΠ προσβολής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στον Βορειοανατολικό (Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Λήμνου) και Νότιο Τομέα (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας).

ι. Τοπική ώρα 12:25, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στον Βορειοανατολικό και Νότιο Τομέα.

ια. Τοπική ώρα 12:30, σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ απειλής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στον Βορειοανατολικό (Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Λήμνου) και Νότιο Τομέα (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας).

ιβ. Τοπική ώρα 12:35, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στον Βορειοανατολικό και Νότιο Τομέα.

ιγ. Τοπική ώρα 12:40, σήμανση συναγερμού ΧΒΡΠ προσβολής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στην Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

ιδ. Τοπική ώρα 12:45, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στην Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

ιε. Τοπική ώρα 12:50, σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ απειλής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στην Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

ιστ. Τοπική ώρα 12:55, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στην Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Επίσης γνωστοποιείται στο κοινό ότι η ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και επομένως δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας. Ταυτόχρονα με την ήχηση των Σειρήνων Συναγερμού, θα πραγματοποιηθεί ήχηση των καμπανών των Ιερών Ναών της Επικράτειας με σειρά βραχέων κωδωνισμών σε ταχύ ρυθμό διάρκειας τριών (3’) λεπτών.

Share

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Εγκαίνια της Δημοτικής Πινακοθήκης Αίγινας & Εγκαίνια της εναρκτήριας εικαστικής έκθεσης με τίτλο «Λόγω Φωτός: το ίχνος της Αίγινας»

Λόγω Φωτός: το ίχνος της Αίγινας

Εγκαίνια της Δημοτικής Πινακοθήκης Αίγινας &
Εγκαίνια της εναρκτήριας εικαστικής έκθεσης με τίτλο
«Λόγω Φωτός: το ίχνος της Αίγινας»
Εγκαίνια Δημοτικής Πινακοθήκης: Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2023
Διάρκεια περιοδικής έκθεσης: έως και την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2023
Ξενάγηση στην Δημοτική Πινακοθήκη και την περιοδική έκθεση:
Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023 στις 11.00
Διοργάνωση: Δήμος Αίγινας, ΚΕΔΑ
Επιμέλεια: Ίρις Κρητικού
Συντονισμός: Νίκος Πτερούδης
Σχεδιασμός ταυτότητας: Φωτεινή Κάτσα
Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός: Νίκος Μίχος-Αρχιτεκτονοφιλία
Ασφάλειες έργων: Karavias Undewriting Agency
Μεταφορές έργων: Νίκος Παπαγιάννης

Την Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023 στις 11.00, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ανοιχτή ξενάγηση στην εναρκτήρια περιοδική έκθεση της νεοσύστατης Δημοτικής Πινακοθήκης Αίγινας από την επιμελήτρια της έκθεσης αρχαιολόγο και ιστορικό της τέχνης Ίριδα Κρητικού.

Τα εγκαίνια της Δημοτικής Πινακοθήκης πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2023 στις 12.00 σε κλίμα αληθινής συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους κατοίκων και φίλων του νησιού. Στο πλαίσιο της έναρξης λειτουργίας της Πινακοθήκης, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης «Λόγω φωτός: το ίχνος της Αίγινας», τιμώντας σημαντικούς μη εν ζωή εικαστικούς, που γεννήθηκαν και εργάστηκαν στο νησί ή επέλεξαν την Αίγινα ως τόπο κατοικίας και δημιουργίας τους.

Με την επίγνωση της ζώσας και συναρπαστικής εικαστικής κληρονομιάς του νησιού, που του προσδίδει μια ακόμη μοναδικότητα, καθώς τόσα «ιερά τέρατα» της νεότερης ελληνικής ζωγραφικής και γλυπτικής επέλεξαν την Αίγινα ως τόπο διαμονής και δημιουργίας τους,  μια διακαής επιθυμία αλλά και ανάγκη πολλών ετών προχώρησε στην τελική της ευθεία.

Στο πλαίσιο των εγκαινίων χαιρετισμό απηύθυναν ο Δήμαρχος Αίγινας Γιάννης Ζορμπάς, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ Νίκος Πτερούδης, ο Παναγής Βουρλούμης, τ. Πρόεδρος του ΟΤΕ, χάρη στην πρωτοβουλία του οποίου αποδόθηκε στον Δήμο Αίγινας η χρήση του κτηρίου και ο Νίκος Βαλής, Πρόεδρος του Ιδρύματος Κώστα Ανδρέου, ενώ η αρχαιολόγος και ιστορικός τέχνης Ίρις Κρητικού, παρουσίασε αναλυτικά το σκεπτικό του νέου χώρου και το επιμελητικό αφήγημα της εναρκτήριας έκθεσης. Στα εγκαίνια της Πινακοθήκης εξάλλου, ιδιαίτερα  συγκινητική υπήρξε η παρουσία και πολλών ακόμη μελών των οικογενειών των εκπροσωπούμενων εικαστικών.

Η Δημοτική Πινακοθήκη της Αίγινας, έχοντας βρει στέγη σε ισόγειο ενιαίο χώρο (πρώην κτήριο ΟΤΕ, σε εύκολα προσβάσιμο σημείο της πόλης, κοντά στον διατηρητέο Πύργο Μαρκέλλου), που ανακαινίστηκε λιτά αλλά εξαιρετικά λειτουργικά με αποκλειστικό στόχο την εκθεσιακή χρήση, προσβάσιμη με ελεύθερη είσοδο στους πολίτες αλλά και τους πυκνούς επισκέπτες του νησιού, ξεκινά τη λειτουργία της με στόχο την σταδιακή απόκτηση μιας ικανής μόνιμης συλλογής που συμβολικά θα εκπροσωπεί τη σημαίνουσα εικαστική ιστορία  του νησιού. Στον ίδιο χώρο, θα φιλοξενούνται σημαντικές περιοδικές εκθέσεις συμβατές με το περιεχόμενο και τη λειτουργία του, ενώ τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι τακτές ξεναγήσεις για παιδιά και ενήλικες, που θα διενεργούνται καθόλη τη διάρκεια του χρόνου, αποτελούν επίσης σημαντική προτεραιότητα.

Η έναρξη λειτουργίας της Δημοτικής Πινακοθήκης, σηματοδοτείται από τα εγκαίνια της πρώτης περιοδικής έκθεσης, που με τίτλο «Λόγω φωτός: το ίχνος της Αίγινας», που σε επιμέλεια της Ίριδος Κρητικού προσδιορίζει κατά κάποιον τόπο την επιθυμητή συνέχεια,  αναπόσπαστο μέρος της οποίας θα είναι και η απόκτηση και παρουσίαση έργων των παρουσιαζόμενων δημιουργών.

Στην εναρκτήρια αυτή έκθεση, παρουσιάζονται αποκλειστικά έργα δημιουργών που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή, με την ελπίδα η παρουσία αυτή των έργων τους να αποτελέσει έναν ελάχιστο φόρο τιμής στον ζωντανό και οργανικό ίσκιο τους. Στον βίο τους, που συνδέθηκε με την Αίγινα του φωτός και της απέριττης γραμμής. Την Αίγινα του διαχρονικού μύθου, την Αίγινα της ώχρας, του γαλανού και του χοντροκόκκινου.

Η έκθεση πραγματοποιείται με την πολύτιμη και γενναιόδωρη συμβολή των οικογενειών των παρουσιαζόμενων δημιουργών, καθώς και φίλων συλλεκτών του έργου τους. Η προσφορά όλων τους, στον βραχύ δεδομένο χρόνο του παρόντος εγχειρήματος, στάθηκε  ανεκτίμητη.

Στην έκθεση συμμετέχουν με έργα τους:
Κώστας Ανδρέου, Σπύρος Βασιλείου, Ειρήνη Βουρλούμη, Ανδρέας Βουρλούμης, Νεκτάριος Γκαρής, Πέρης Ιερεμιάδης, Σταύρος Ιωάννου, Τάκης Καλμούχος, Φραγκίσκος Κάππος, Στέλλα Κάππου, Ελένη Κάτσα, Πέτρος Κάτσας, Χρήστος Καπράλος, David Kennedy,  Κυριάκος Κρόκος, Ιάσων Μολφέσης, Γιάννης Μόραλης, Νίκος Νικολάου, Γιάννης Παππάς, Δημήτρης Πικιώνης, Ίων Πικιώνης, Μαρία Πωπ, Παύλος Σάμιος, Γιάννης Σανταντόνιο, Γιώργος Σκλάβαινας, Παναγιώτης Σκλάβαινας, Εριέττα Φλώρου, Ηλέκτρα Χαλκούση,  Δημήτρης Χατζίνας.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΑΙΓΙΝΑΣ
Κτήριο ΟΤΕ
Παλαιάς Χώρας 6, Αίγινα
Περιοδική εναρκτήρια έκθεση: «Λόγω φωτός: το ίχνος της Αίγινας»
Διάρκεια έκθεσης: 17 Σεπτεμβρίου-29 Οκτωβρίου 2023
Διοργάνωση: Δήμος Αίγινας, Κ.Ε.Δ.Α.
Επιμέλεια έκθεσης: Ίρις Κρητικού
Συντονισμός: Νίκος Πτερούδης
Σχεδιασμός ταυτότητας &γραφιστικά: Φωτεινή Κάτσα
Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός Δημοτικής Πινακοθήκης: Νίκος Μίχος-Αρχιτεκτονοφιλία
Ασφάλιση έργων: KARAVIAS Underwriting Agency
Μεταφορά έργων: Νίκος Παπαγιάννης

Ημέρες ώρες λειτουργίας: Τετάρτη έως Κυριακή, 11:00 – 13:00 & 19:00 – 21:00
Για επισκέψεις σχολείων, συλλόγων, οργανωμένων ομάδων ατόμων, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Α. στο τηλέφωνο 22970 22067, ημέρες και ώρες γραφείου.

Την Κυριακή 1η Οκτωβρίου 2023 στις 11.00 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ξενάγηση από την επιμελήτρια της έκθεσης αρχαιολόγο και ιστορικό τέχνης Ίριδα Κρητικού. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη με απαραίτητη δήλωση συμμετοχής στην ΚΕΔΑ.

Continue reading

Share

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για  την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2023 – 2024»

Σημείωση: ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ: 28.09.2023

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 2. ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ
 3. ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ
 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ
 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ Α1
 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α2
 7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (28 Σεπτ. 2023 – 19:00)

Μετά την ματαίωση των κατά την 26η Σεπτεμβρίου 2023 και 27η Σεπτεμβρίου 2023 συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τις αριθμ. πρωτ. 13490/25-9-2023 και 13550/26-9-2023 προσκλήσεις συνεδριάσεων, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείστε να προσέλθετε σε νέα κατεπείγουσα συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί, μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), στις 28/09/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019 και την εγκύκλιο με αρ.375/Α.Π.39167/2- 6-2022 του ΥΠ.ΕΣ και το άρθρο 78 του Ν.4954/2022, του Ν.5013/2023), με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης, που είναι τα εξής:

1. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

3. Έγκριση προσχώρησης του Δήμου Αίγινας στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης του δεσμευμένου καταπιστευτικού (Escrow Account) υπό-λογαριασμού (ΑΔΑ: 97ΖΓ4653Π8-Ω4Θ), στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού Προγράμματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» για το έργο «(Sub. 1 – 16873) Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

4. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο της άσκησης παρεμβάσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της αιτήσεως ακυρώσεως των Αγγελικής Πετρίτου κ.λπ. κατά της με αριθμό 96933/5276/2017/23-2-2018 αποφάσεως του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα «Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου ¨Περιφερειακή οδός πόλης Αίγινας¨ με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Αίγινας…». (Επαναφορά του θέματος). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

5. Περί έγκρισης πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστή του Δημόσιου ΙΕΚ Αίγινας στο Δήμο μας. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

6. Περί έγκρισης χορήγησης άδειας λειτουργίας σε κατάστημα εκμισθώσεως ποδηλάτων του Στεφανή Μάρκου του Κωνσταντίνου στην Πέρδικα Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

7. Εξέταση αιτήματος του Μούρτζη Κων/νου για την παροχή της καταρχήν σύμφωνης γνώμης για την αδειοδότηση κατασκευής πέργκολας έμπροσθεν του καταστήματός του στην Πέρδικα Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα (έκτακτη) καθώς τα τέσσερα πρώτα θέματα είναι ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, το πέμπτο θέμα συνδέεται με την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σπουδαστή στο Δήμο μας από τις 02/10/2023, ενώ το έκτο και το έβδομο θέμα συνδέονται με την εύρυθμη και νόμιμη λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 96 παρ. 3  του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α’ 114), το Συμβούλιο κατά την τρίτη αυτή συνεδρίαση θα έχει απαρτία και θα αποφασίσει με την παρουσία τουλάχιστον του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share

Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (27 Σεπτ. 2023 – 18:30)

Μετά την ματαίωση της κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 26ης Σεπτεμβρίου 2023, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείστε να προσέλθετε σε νέα, κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), στις 27/09/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019 και την εγκύκλιο με αρ.375/Α.Π.39167/2- 6-2022 του ΥΠ.ΕΣ και το άρθρο 78 του Ν.4954/2022, του Ν.5013/2023), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

3. Έγκριση προσχώρησης του Δήμου Αίγινας στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης του δεσμευμένου καταπιστευτικού (Escrow Account) υπό-λογαριασμού (ΑΔΑ: 97ΖΓ4653Π8-Ω4Θ), στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού Προγράμματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» για το έργο «(Sub. 1 – 16873) Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

4. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο της άσκησης παρεμβάσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της αιτήσεως ακυρώσεως των Αγγελικής Πετρίτου κ.λπ. κατά της με αριθμό 96933/5276/2017/23-2-2018 αποφάσεως του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα «Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου ¨Περιφερειακή οδός πόλης Αίγινας¨ με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Αίγινας…». (Επαναφορά του θέματος). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

5. Περί έγκρισης πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστή του Δημόσιου ΙΕΚ Αίγινας στο Δήμο μας. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

6. Περί έγκρισης χορήγησης άδειας λειτουργίας σε κατάστημα εκμισθώσεως ποδηλάτων του Στεφανή Μάρκου του Κωνσταντίνου στην Πέρδικα Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

7. Εξέταση αιτήματος του Μούρτζη Κων/νου για την παροχή της καταρχήν σύμφωνης γνώμης για την αδειοδότηση κατασκευής πέργκολας έμπροσθεν του καταστήματός του στην Πέρδικα Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα (έκτακτη) καθώς τα τέσσερα πρώτα θέματα είναι ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, το πέμπτο θέμα συνδέεται με την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σπουδαστή στο Δήμο μας από τις 02/10/2023, ενώ το έκτο και το έβδομο θέμα συνδέονται με την εύρυθμη και νόμιμη λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share