Ενημέρωση σχετικά με τα ζώα συντροφιάς του Δήμου Αίγινας

Ο Δήμος Αίγινας, το έτος 2018 ξεκίνησε μία προσπάθεια μείωσης του πληθυσμού των αδέσποτων σκύλων σε συνεργασία με τη φιλοζωική ZERO STRAY PAWJECT. Η αρχή έγινε με την ίδρυση του Δημοτικού Μητρώου Σκύλων, όπου εγγράφονται τα σκυλιά που έχουν ηλεκτρονική σήμανση και οι ιδιοκτήτες τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεούνται να τα δηλώσουν και στο Δήμο. Έτσι το έτος 2018 εγγράφονται 127 σκυλιά. Βασικό επίσης κίνητρο η λοταρία με έπαθλο 200€ κάθε εβδομάδα, φτάνοντας στις 31/12/2019 τα 424 εγγεγραμμένα σκυλιά και το έτος 2020 με 2ο πρόγραμμα επιδότησης 200 ηλεκτρονικών σημάνσεων στις 30/06/2020 εγγράφονται 628 σκυλιά στο μητρώο του Δήμου μας. Επίσης επιδοτεί η ZERO STRAY PAWJECT από το ίδρυμα Μποδοσάκη και το BATTERSEA DOGS & CATS HOME 300 στειρώσεις και εκείνη 100 ηλεκτρονικές σημάνσεις ακόμα. Μέχρι τις 15/06/2021 είχαν εγγραφεί 1200 σκυλιά, στις 02/03/22 1300 σκυλιά και μέχρι σήμερα έχουμε 1368 σκυλιά στο μητρώο του Δήμου μας.

Σχετικά με τη νομική υποχρέωση των πολιτών που αφορά την ηλεκτρονική σήμανση των σκυλιών και τα πλεονεκτήματα της στείρωσης, ο Δήμος ενημέρωσε τους πολίτες μέσω ενημερωτικών φυλλαδίων στους λογαριασμούς ύδρευσης το 2019 και το 2020 αντίστοιχα.

Επίσης δημιουργήσαμε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το adespoto2020@gmail.com για να επικοινωνείτε μαζί μας και να μας στέλνετε φωτογραφίες αδέσποτων ζώων, με ότι άλλο στοιχείο επιπλέον μπορείτε (αρσενικό ή θηλυκό, το είδα 1η φορά κτλ.).

Από το έτος 2020 έχουμε σύμβαση με ιδιώτη κτηνίατρο για κτηνιατρικές εργασίες αδέσποτων σκύλων (ηλεκτρονικές σημάνσεις, στειρώσεις, εμβολιασμοί, νοσηλείες, χειρουργεία κτλ.).

Ο Δήμος μας έχει λάβει επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών:
• 5.000€ για στειρώσεις αδέσποτων ζώων συντροφιάς
• 5.000€ αγορά εξοπλισμού (παγίδες, κλουβιά μεταφοράς κ.α.) και
• 3.300€ για φάρμακα (εμβόλια, αντίδοτα για δηλητηριάσεις κ.α.)

Αυτά τα ποσά θα διατεθούν άμεσα όταν εγκριθεί ο προϋπολογισμός του έτους 2023, για το σκοπό που μας χρηματοδοτούν.

Τέλος θα γίνει εκ νέου σύμβαση με ιδιώτη κτηνίατρο για τα αδέσποτα σκυλιά για κτηνιατρικές εργασίες και θα διαθέσουμε χρήματα για στειρώσεις σκύλων, γατών και δωρεάν ηλεκτρονικές σημάνσεις και στειρώσεις για σκυλιά, σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Με πολύ αγάπη και σεβασμό στα ζώα συντροφιάς ο Δήμος Αίγινας κάνει και θα κάνει το καλύτερο δυνατό!

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (11 Απριλίου 2023 – 18:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) την 11η του μηνός Απριλίου 2023, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα έναρξης 18:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

• Ανακοινώσεις, Ενημέρωση του Δημάρχου Συμβούλιο, Ερωτήσεις Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο άσκησης δημοτικού ελέγχου (18:00΄ έως 19:00΄). 

1. Έγκριση τροποποίησης της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ AIΓΙΝΑΣ» της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ AIΓΙΝΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5002698 από τον Δήμο μας, ως προς τη χρονική διάρκεια υλοποίησης του υποέργου (φυσικό αντικείμενο). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

2. Περί έγκρισης της υπ’ αρ. 51/2023 αποφάσεως του Δ.Σ. της ΚΕΔΑ που αφορά την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της για το οικονομικό έτος 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ

3. Περί έγκρισης της υπ’ αρ. 52/2023 απόφασης του Δ.Σ της ΚΕΔΑ που αφορά την 1η αναμόρφωση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της για το οικονομικό έτος 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ

4. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αίγινας μετά του αναπληρωτή του σε επιτροπή που θα συγκροτηθεί αρμοδίως από το Λιμεναρχείο Αίγινας σχετικά με την χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής για το έτος 2023. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

5. Περί καθορισμού κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023 ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

6. Τροποποίηση της αρ. πρωτ.5065/15-04-2021 σύμβασης για την «προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Αίγινας, δύο ετών, Ομάδα Α (γάλα)»: Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της σύμβασης για επιπλέον διάστημα τριών (3) μηνών με αύξηση της συμβατικής τιμής (Εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής σύμφωνα με την παρ. 9 έως 10α του άρθρου 53 του Ν.4412/2016)». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

7. 2η Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΛΟΗΣ», του Δήμου Αίγινας συμβατικού ποσού 116.890,51 € με Φ.Π.Α. 24%, Αναδόχου Εταιρείας «ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

8. Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «Ολοκλήρωση μελετών κλειστού γυμναστήριου Αίγινας». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

9. Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδύνατων κατοίκων για την αντιμετώπιση έκτακτων και σοβαρών αναγκών (άρθρο 202 παρ. 2 του Ν. 3463/2006). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

10. Περί έγκρισης 1ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δ.Λ.Τ. Αίγινας έτους 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α.

11. Περί έγκρισης 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α.

12. Διαγραφή οφειλέτη του Δήμου από βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων, σύμφωνα με την εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

13. Διαγραφή προσαυξήσεων οφειλετών του Δήμου από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τον Ειδικό Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λορέντζο Αθανάσιο αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σας στη συνεδρίαση, δηλαδή διά ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης, στέλνοντας email στο lorentzosthanasis@gmail.com ή καλώντας στο τηλέφωνο 22973-20019 μέχρι την Μ. Τρίτη 11/4/2023 και ώρα 11:00΄ π.μ.

Στους επιθυμούντες να πάρουν μέρος στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης θα σταλεί εγκαίρως το link σύνδεσης με μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (11 Απριλίου 2023 – 12:00μ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 11η του μηνός Απριλίου 2023, ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα έναρξης 12:00, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή 1ης δόσης έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.

2. Αποδοχή της κατανομής έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προς κάλυψη Δράσεων Πυροπροστασίας.

3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

4. Έγκριση Μελέτης και συγκρότηση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Αίγινας & Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας (ΓΆΛΑ) δυο ετών 2023 & 2024 Προϋπολογισμού: 132.480,00 ευρώ + Φ.Π.Α 13% : 17.222,40 ευρώ Σύνολο : 149.702,40 ευρώ.

5. Έγκριση Μελέτης και συγκρότηση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων και Μπαταριών αυτοκίνητων για τα οχήματα του Δήμου Αίγινας έτους 2023. Προϋπολογισμού: 116.795,00 € + Φ.Π.Α. 24%: 28.030,80€, Γενικό Σύνολο: 144.825,80 €

6. Έγκριση Μελέτης και όρους διακήρυξης για την ανάθεση του έργου με τίτλο : «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Αίγινας ». Σχετ. : Η υπ’ αρ. Πρωτ. 1090 / 5-4-2023 Έγκριση Διακήρυξης για το Υποέργο « Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Αίγινας » Α/Α 1 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5074733 της Περιφέρειας Αττικής.

7. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργιά σταθμών αυτοματοποιημένης ανάγνωσης μετρήσεων υδρομέτρων και ενσωμάτωσης τους στο υφιστάμενο σύστημα Τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού του δικτύου Ύδρευσης της Νήσου Αίγινας, προϋπολογισμού: 1.890.000,00 € πλέον 453.600,00 € ΦΠΑ 24% ήτοι γενικό σύνολο 2.343.600,00 €.

8. Λήψη απόφασης για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα για την ένταξη του Δήμου στην Πλατφόρμα Ψηφιακών Πληρωμών ΟΤΑ, με σκοπό να ξεκινήσει η λειτουργία της πλατφόρμας δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων. 

9. Αποδοχή ποσού 48.765,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 (Α΄ κατανομή) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και κατανομή του παραπάνω ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αίγινας

10. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης για τη δημιουργία προωθητικών βίντεο διαφήμισης, με βιντεοσκόπηση εθίμων του Πάσχα που αναβιώνουν στο νησί μας, σε μια προσπάθεια να αποκτήσει ο Δήμος Αίγινας ικανό αρχειακό και προωθητικό υλικό, με συνολικό κόστος παραγωγής τους ανέρχεται στο ποσόν των εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (992,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

11. Καθορισμός όρων διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος πλαζ στη θέση παραλία Βαγίας της Τ.Κ Μεσαγρού Αίγινας. 

12. Καθορισμός όρων διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος πλαζ στη θέση Λουτρά της Δ.Κ Βαθέος Αίγινας.

13. Καθορισμός όρων διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος πλαζ στη θέση Αιγινήτισσα της Τ.Κ Πέρδικας Αίγινας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΣΤΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΟ 3975 ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΔΑΜ:23PROC012462417)

Ο Δήμος Αίγινας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης άρθρου 118 του Ν.4412/2016 Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών , κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα σύμφωνα με την  έρευνα αγοράς και διαπραγμάτευση της τιμής που διεξήγαγε η επιτροπή οχημάτων και με κριτήριο την άριστη ποιότητα των ανταλλακτικών, την συντομότερη χρονικά εκτέλεση των εργασιών επισκευής, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίας για την επισκευή αιφνίδιας βλάβης στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου υψηλής πίεσης του υπ. αρ κυκλοφορίας ΚΗΟ 3975 φορτηγό της υπηρεσίας καθαριότητας.

Προϋπολογισμού
1.131,00 € πλέον ΦΠΑ 24% Για την προμήθεια ανταλλακτικών.
2200,00 € πλέον ΦΠΑ 24% για την εργασία επισκευής.
Συνολικού προϋπολογισμού : 3.331,00 € πλέον ΦΠΑ 24% .

Τη δαπάνη θα βαρύνει ο προϋπολογισμός του έτους 2023 όπου υπάρχει ειδική πίστωση γραμμένη στους κωδικούς Κ.Α.-20.6671.01 και Κ.Α.-20.6263.01

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθμ. Πρωτ. 3389/29-03-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ :23REQ012444288). 

Σχετικά έγγραφα:

  1. Πρόσκληση (ΑΔΑΜ:23PROC012462417)
  2. Πρωτογενές (ΑΔΑΜ :23REQ012444288)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 6567 ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC012465978)

Ο Δήμος Αίγινας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης άρθρου 118 του Ν.4412/2016 Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών , κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με την έρευνα αγοράς και διαπραγμάτευση της τιμής που διεξήγαγε η επιτροπή οχημάτων και με κριτήριο , την έγκαιρη προμήθεια και συντομότερη χρονικά εκτέλεση των εργασιών επισκευής, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια υλικών και επισκευής του οχήματος μάρκας VOLVO , με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6567 αρθρωτού οχήματος της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου ,κατηγορίας Ν3, εργοστασίου κατασκευής Volvo με αριθμό πλαισίου YV2H2B5A3KB442133 και του επικαθήμενου οχήματος με αριθμό πλαισίου NL 2414 .

Προϋπολογισμού
5.966,52 € πλέον ΦΠΑ 24% για την προμήθεια ανταλλακτικών
2.360,00 € πλέον ΦΠΑ 24% για την εργασία επισκευής
Συνολικού προϋπολογισμού: 8.326,52 πλέον ΦΠΑ 24%

Τη δαπάνη θα βαρύνει ο προϋπολογισμός του έτους 2023 όπου υπάρχει ειδική πίστωση γραμμένη στους κωδικούς ΚΑ-20.6671.01 και ΚΑ-20.6263.01.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ. 4292/05-04-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας  (ΑΔΑΜ:23REQ012444456).

Σχετικά έγγραφα:

  1. Πρόσκληση (ΑΔΑΜ: 23PROC012465978)
  2. Πρωτογενές (ΑΔΑΜ: 23REQ012444456)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share

ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Η δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αίγινας, ενημερώνει τις ωφελούμενες οικογένειες ότι από την Πέμπτη 6 Απριλίου έως και την Μ. Τρίτη 11 Απριλίου 2023 (εκτός Σαββατοκύριακου) και ώρες 9:30 με 14:30 θα πραγματοποιηθεί η διανομή αγαθών στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου, στην οδό Βασιλέως Γεωργίου (δίπλα στην ψαραγορά).

Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι προαιρετική και συνιστάται όταν παρατηρείται συνωστισμός στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε στο 22970 26982.

Share

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ATTICA GROUP

Με Διοικητικά στελέχη της ναυτιλιακής εταιρίας Attica Group, κ.κ. Διονύση Θεοδωράτο, Διευθυντή Εμπορικής Εκμετάλλευσης, Βασίλη Λιόντα, Οικονομικό Υπεύθυνο Αργοσαρωνικού και Βασίλη Κάτσαρη, Εμπορικό Διευθυντή συναντήθηκε σήμερα Τρίτη 4 Απριλίου ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας – Αγκιστρίου, κ. Στέλιο Θεριανό και από τον Επιχειρηματία κ. Παύλο Λεούση.

Το κύριο θέμα της συζήτησης επικεντρώθηκε στην ακτοπλοϊκή διασύνδεση της Αγίας Μαρίνας με τον Πειραιά με τα catamaran aero, με στόχο την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, κατοίκων και τουριστών, κατά την θερινή περίοδο. Είχε προηγηθεί επιστολή του Δημάρχου Αίγινας και υπογεγραμμένο αίτημα από συλλογικούς φορείς, ξενοδόχους, επαγγελματίες και κατοίκους της περιοχής. Οι εκπρόσωποι της Attica Group ενημέρωσαν ότι θα ακολουθήσει αυτοψία και έλεγχος από υπεύθυνους της εταιρίας στο λιμένα της Αγίας Μαρίνας μετά το Πάσχα.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τους εκπροσώπους της εταιρίας, για την ανταπόκριση στο αίτημα για ατελή μεταφορά μαθητή για την παρακολούθηση μαθημάτων σε ειδικό σχολείο του Πειραιά (πριν την έναρξη λειτουργίας του Ειδικού Σχολείου Αίγινας) και την ατελή μεταφορά μαθητή για την φοίτηση του στο Μουσικό Γυμνάσιο Πειραιά.

Επίσης ο Δήμαρχος υπέβαλλε αίτημα για αύξηση της έκπτωσης σε 50% στην τιμή των εισιτηρίων για τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που υπηρετούν στο νησί μας, όπου και θα εξετασθεί αρμοδίως.

Ευχαριστούμε θερμά την Attica Group για την φιλόξενη υποδοχή, και ευχόμαστε καλά ταξίδια με ασφάλεια, συνέπεια και ήρεμες θάλασσες.

Share

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΑΓΡΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Από το Σάββατο 1η Απριλίου 2023 λειτουργεί σε 24ώρη βάση ο Αστυνομικός Σταθμός Μεσαγρού. Ο χώρος ανακαινίστηκε και προσαρμόστηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπου και ανέλαβε την δαπάνη των απαιτούμενων υλικών και οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Αίγινας εκτέλεσαν τις ενδεδειγμένες εργασίες.

Μία καθολική επιθυμία των πολιτών, των επαγγελματιών, της Δημοτικής Κοινότητας που είχαν για την επαναλειτουργία του Σταθμού, μετά από 8 και πλέον χρόνια γίνεται πραγματικότητα!

Ο Δήμος Αίγινας μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, παραχώρησε τον χώρο, όπου πλέον έχει καταστεί σύγχρονος και λειτουργικός, με την προσδοκία για παροχή αστυνόμευσης σε κάθε χωριό, οικισμό, κάτοικο της ευρύτερης περιοχής, καθώς σε επισκέπτες, και τουρίστες.

Ως Δημοτική Αρχή επιδιώξαμε την επανίδρυση και επαναλειτουργία του Αστυνομικού Σταθμού με ενίσχυση της στελέχωσης των αστυνομικών υπαλλήλων που υπηρετούν στο νησί μας, κάνοντας όλους μας να αισθανόμαστε πιο «ασφαλείς».

Ευχαριστούμε όλους όσοι συνέβαλλαν στην υλοποίηση αυτής της συλλογικής απόφασης.

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (5 Απριλίου 2023 – 19:30)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) την 05η του μηνός Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 19:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

• Ανακοινώσεις, Ενημέρωση του Δημάρχου Συμβούλιο, Ερωτήσεις Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο άσκησης δημοτικού ελέγχου (19:30΄ έως 20:30΄).
 
1. Έγκριση τροποποίησης της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ AIΓΙΝΑΣ» της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ AIΓΙΝΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5002698 από τον Δήμο μας, ως προς τη χρονική διάρκεια υλοποίησης του υποέργου (φυσικό αντικείμενο). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

2. Περί έγκρισης της υπ’ αρ. 51/2023 αποφάσεως του Δ.Σ. της ΚΕΔΑ που αφορά την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της για το οικονομικό έτος 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ

3. Περί έγκρισης της υπ’ αρ. 52/2023 απόφασης του Δ.Σ της ΚΕΔΑ που αφορά την 1η αναμόρφωση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της για το οικονομικό έτος 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ

4. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αίγινας μετά του αναπληρωτή του σε επιτροπή που θα συγκροτηθεί αρμοδίως από το Λιμεναρχείο Αίγινας σχετικά με την χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής για το έτος 2023. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

5. Διαγραφή οφειλέτη του Δήμου από βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων, σύμφωνα με την εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

6. Διαγραφή προσαυξήσεων οφειλετών του Δήμου από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τον Ειδικό Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λορέντζο Αθανάσιο αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σας στη συνεδρίαση, δηλαδή διά ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης, στέλνοντας email στο lorentzosthanasis@gmail.com ή καλώντας στο τηλέφωνο 22973-20019 μέχρι την Τετάρτη 05/4/2023 και ώρα 11:00΄ π.μ.

Στους επιθυμούντες να πάρουν μέρος στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης θα σταλεί εγκαίρως το link σύνδεσης με μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share