Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (11/5/2023 – 19:30)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί διά ζώσης την 11η του μηνός Μαΐου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 19:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

• Ανακοινώσεις, Ενημέρωση του Δημάρχου Συμβούλιο, Ερωτήσεις Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο άσκησης δημοτικού ελέγχου (19:30΄ έως 20:30΄).
 
1. Υποβολή αιτήματος για την δημιουργία τομέα ΕΚΑΒ στην Αίγινα. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας Αίγινας κ. Δούκας
2. Περί ονοματοδοσίας της αίθουσας φυσικής του Γενικού Λυκείου Αίγινας σε «Αίθουσα Ιωάννης Πούντος». Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
3. Περί έγκρισης πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης φοιτήτριας του τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Δήμο μας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
4. Εξέταση αιτήσεως υδρολήπτη του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς του σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω διαρροής. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Περί διαγραφής οφειλετών του Δήμου από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους για τέλη κοιμητηρίων, σύμφωνα με την εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Διαγραφή προσαυξήσεων οφειλετών του Δήμου από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου ως Προέδρου με τον/ην αναπληρωτή/τριά του/ης στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2023. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
8. Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου ως Προέδρου με τον/ην αναπληρωτή/τριά του/ης στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2023. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share

Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (11/5/2023 – 19:00)

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) την 11η του μηνός Μαΐου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 19:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2016 (Ισολογισμός – Αποτελέσματα Χρήσεως και Προσάρτημα) του Δήμου Αίγινας

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τον Ειδικό Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λορέντζο Αθανάσιο αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σας στη συνεδρίαση, δηλαδή διά ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης, στέλνοντας email στο lorentzosthanasis@gmail.com ή καλώντας στο τηλέφωνο 22973-20019 μέχρι την Πέμπτη 11/5/2023 και ώρα 11:00΄ π.μ.

Στους επιθυμούντες να πάρουν μέρος στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης θα σταλεί εγκαίρως το link σύνδεσης με μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (9/5/2023 – 13:00)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 09 Μαΐου 2022, ημέρα ΤΡΊΤΗ και ώρα έναρξης 13:00 μ.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Εγκριση και παραλαβή εργασιών για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης, της αναδόχου κας Μουζάκη Αλεξάνδρας.

2. Εγκριση και παραλαβή εργασιών για την πάροχο υπηρεσίας με τίτλο: Μελέτη οδοποιίας οδού πρόσβασης Ε.Ε.Λ Αίγινας, του αναδόχου κου Μεγρέμη Δημητρίου .

3. Λήψη απόφασης επί των πρακτικών που συντάχθηκαν, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την: Προμήθεια δυο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 m3 . Προϋπολογισμός Δαπάνης: 435.000,00 € (με Φ.Π.Α.). Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & Ίδιοι πόροι του Δήμου Αίγινας.

4. Λήψη απόφασης για την παροχή εντολής, πληρεξουσιότητας παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Αίγινας ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας, κατά την μετ’ αναβολή δικάσιμο της υπόθεσης 17.5.2023 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο αυτής, οπότε θα  συζητηθεί η υπ’ αριθμ. Ε1949/2022 αίτηση ακυρώσεως που άσκησε ο Δήμος Αίγινας κατά της υπ’ αριθμ. 4/28.04.2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.,

5. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης για την υλοποίηση δημιουργικού εργαστηρίου για παιδιά, στο πλαίσιο της 58ης Εθελοντικής Αιμοδοσίας Δήμου Αίγινας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (5/5/2023 13:00-14:00)

Σας καλούμε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων, στις 05/05/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄ – 14:00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, με το εξής θέμα:

1. Περί καθορισμού τρόπου κατανομής και χρήσης των χώρων Προβολής στα πολιτικά κόμματα ή στους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων  για τις Βουλευτικές Εκλογές της 21ης Μαΐου 2023

Για τα θέμα σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά (μέσω της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου) σχετικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (μέσω e-mail: lorentzosthanasis@gmail.com) ή τηλεφωνικά (22973-20019 ή 6946-753181) τον ειδικό γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Λορέντζο Αθανάσιο, για την ψήφο σας επί του θέματος.

Το  ανωτέρω θέμα  συζητείται, εκτάκτως, προκειμένου να διατεθούν, άμεσα, χώροι στα πολιτικά κόμματα για την προεκλογική προβολή τους, ενόψει των βουλευτικών εκλογών

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share

Πρόσκληση σύγκλησης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αίγινας (8/5/2023 – 13:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αίγινας (σχετ. η υπ’ αριθ. 212/2023 απόφαση Δημάρχου) που θα πραγματοποιηθεί την 8η του μηνός Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ στο Γραφείο Δημάρχου του Δήμου Αίγινας, που βρίσκεται επί της οδού Οινώνης 3, για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των τρεχουσών εξελίξεων εν όψει έναρξης της αντιπυρικής περιόδου

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ύπαρξη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και τρόποι προληπτικής απομάκρυνσής τους στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Αίγινας.

3. Συζήτηση με Ενώσεις Τουριστικού κλάδου σχετικά με το σχέδιο εκκένωσης των καταλυμάτων τους.

4. Συζήτηση σχετικά με άμεση ενημέρωση σε τοπικό επίπεδο από την ΔΕΗ σε περίπτωση διακοπής παροχής ρεύματος ή σε περίπτωση φυσικής καταστροφής.

5. Συζήτηση σχετικά με τις απαιτούμενες ενέργειες των εμπλεκομένων φορέων σε περίπτωση φυσικής καταστροφής.

Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αίγινας

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Αίγινας, κ. Ιωάννης Ζορμπάς καλεί τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων, των συνασπισμών πολιτικών κομμάτων, των συνδυασμών υποψηφίων και των Επιτροπών Υποστήριξης του άρθρου 10 του ν. 4023/2011 (Α΄220) που μετέχουν στις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023, σε κοινή σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 4 Μαΐου 2023 και ώρα 13:00, στο Γραφείο Δημάρχου του Δήμου Αίγινας (Οινώνης 3 – τηλ: 22973 20013), με θέμα «Καθορισμός τρόπου κατανομής και χρήσης των χώρων που παραχωρούνται από τα Δημοτικά Συμβούλια στα πολιτικά κόμματα, τους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, τους συνδυασμούς υποψηφίων και τις Επιτροπές Υποστήριξης του άρθρου 10 του ν. 4023/2011 (Α΄220), για την προεκλογική προβολή τους, καθώς και άλλων λεπτομερειών».

Share

Κατάθεση αιτήσεων για εγγραφή βρεφών (1,5-2,5 ετών) και νηπίων (2,5- 4 ετών) στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Χλόης και στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Κοντού του Δήμου Αίγινας, για την σχολική περίοδο 2023-2024

Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές για την φιλοξενία παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αίγινας ξεκινούν την 10η Μαΐου 2023 και λήγουν την 31η Μαΐου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να παραλάβουν το έντυπο της αίτησης με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από το Γραφείο της Προϊσταμένης του Τμήματος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αίγινας κ. Σοφίας Χατζίνα (Ισόγειο Δημαρχείου – Οινώνης 3).

Οι αιτήσεις κι όλα τα απαραίτητα ανά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Αίγινας από τις 10/5/2023 έως και την 31/5/2023, εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Επίσης γνωρίζουμε στους ενδιαφερόμενους ότι για τις θέσεις που θα προκηρυχθούν μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ θα πρέπει να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ https://www.eetaa.gr, προκειμένου να υποβάλλουν σχετική αίτηση.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η λίστα των φιλοξενούμενων παιδιών στους Σταθμούς μας, θα ανακοινωθεί μετά από την ανάρτηση των τελικών αποτελεσμάτων του προγράμματος ΕΣΠΑ.

Share

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΚΑΒ ΚΑΙ 2η ΥΠΕ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Με τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ κ. Νίκο Παπαευσταθίου συναντήθηκε ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς την Δευτέρα 24 Απριλίου 2023, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας κ. Σωκράτη Δούκα.

Τα θέματα που τέθηκαν είναι η ίδρυση Τομέα ΕΚΑΒ στην Αίγινα και η συνδρομή μοτοσικλετιστή διασώστη σε καθημερινή βάση τους θερινούς μήνες.

Ο κ. Παπαεσταυθίου δήλωσε ότι θα εξετάσει τα αιτήματα, κατανοώντας την αναγκαιότητά τους.

Την Πέμπτη 27 Απριλίου 2023 ο Δήμαρχος Αίγινας μαζί με τον Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας Αίγινας, κ. Στέλιο Θεριανό, πραγματοποίησαν συνάντηση με τον Διοικητή της 2ης ΥΠΕ κ. Χρήστο Ροϊλό, όπου κι ο ίδιος δήλωσε, ότι συντάσσεται με την πρόταση ίδρυσης Τομέα ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, επικροτεί την πρόταση αυτή και δηλώνει την συνδρομή της Διοίκησης της 2ης ΥΠΕ.

Επίσης υποβλήθηκε αίτημα για την στελέχωση του Κέντρου Υγείας Αίγινας στις ειδικότητες Ακτινολόγου, Μικροβιολόγου, Γενικών Ιατρών, αγροτικού Ιατρού και νοσηλευτών.

Ο κ Ροϊλός ανέφερε ότι θα ανταποκριθεί με βάση τις δυνατότητες που υπάρχουν και πληροφόρησε ότι με την νέα νομοθετική διάταξη του Υπουργού Υγείας κ. Θάνου Πλεύρη, δίνεται η δυνατότητα σε Ιατρούς και νοσηλευτές με αίτημά τους, να μετακινηθούν σε άλλες υγειονομικές δομές από αυτές που υπηρετούν, για να καλύψουν ανάγκες.

Η δυνατότητα μετακίνησης των ενδιαφερομένων αφορά το χρονικό διάστημα από 1/6 έως 30/9 με την χορήγηση μηνιαίων αποζημιώσεων.

Συνεπώς, δίνεται η δυνατότητα σε γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στο ΕΣΥ, να μετακινηθούν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, εφόσον το επιθυμούν.

Τα παραπάνω αιτήματα έχουν προταθεί κι από τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Υγείας κ. Γιώργο Σκαλτσιώτη και τα μέλη της με εισηγήσεις που έχουν κατατεθεί από την εν λόγω Επιτροπή.

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (2 Μαΐου 2023 – 13:00)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 02 Μαΐου 2022, ημέρα ΤΡΊΤΗ και ώρα έναρξης 13:00 μ.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Μελέτης και συγκρότηση όρων διακήρυξης διαγωνισμού με τίτλο “Επισκευή και συντήρηση δημοτικών οδών νήσου Αίγινας – Οδοποιία” , προϋπολογισμού 1.644.494,18 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

2. Έγκριση Μελέτης και συγκρότηση όρων διακήρυξης διαγωνισμού με τίτλο “Επισκευή και συντήρηση δημοτικών οδών νήσου Αίγινας – Ηλεκτροφωτισμός”, προϋπολογισμού 704.99,52 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

3. Ορισμός Μελών για συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού με τίτλο “Επισκευή και συντήρηση δημοτικών οδών νήσου Αίγινας – Οδοποιία”, προϋπολογισμού 1.644.494,18 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

4. Ορισμός Μελών για συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού “Επισκευή και συντήρηση δημοτικών οδών νήσου Αίγινας – Ηλεκτροφωτισμός” , προϋπολογισμού 704.99,52 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

5. Αποδοχή της Δ’ κατανομής έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .

6. Αποδοχή της 1ης, 2ης, και 3ης κατανομής έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους .

7. Περί έγκρισης εξειδικευμένης πίστωσης, για την διενέργεια 58ης εθελοντικής αιμοδοσίας Δήμου Αίγινας την Πέμπτη 18 Μαΐου και την Παρασκευή 19 Μαΐου 2023, κατόπιν συνεννόησης με το Γ. Ν. Αθηνών Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, σχετική η υπ. αρ. 5396/28-04-2023 εισηγητική επιστολή από το γραφείου Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Ο Δήμος Αίγινας φωτίζει «μπλε» τον Πύργο Μάρκελλου για την Παγκόσμια Ημέρα Ευχής

Με μεγάλη χαρά, ο Δήμος μας ανταποκρίθηκε στο αισιόδοξο και εορταστικό κάλεσμα του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) για τη συμμετοχή στον εορτασμό για την Παγκόσμια Ημέρα Ευχής. Έτσι, το βράδυ του Σαββάτου, 29 Απριλίου από τις 20:00 έως τις 24:00, θα βρείτε φωταγωγημένο στις μπλε αποχρώσεις του Make-A-Wish, τον ΠΥΡΓΟ ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ και με τον συμβολικό αυτό τρόπο θα δώσουμε δύναμη σε όλα τα παιδιά με σοβαρές ασθένειες!

Εάν θέλετε να συμβάλλετε και εσείς, μπορείτε να μεταβείτε στο φωταγωγημένο σημείο, φορώντας κάτι μπλε, και να αναρτήσετε μία φωτογραφία στα social media, κάνοντας tag | mention τον οργανισμό (@Make-A-Wish Greece). Όλοι μαζί θα βοηθήσουμε τον οργανισμό να φτάσει σε ΟΛΑ τα παιδιά που έχουν ΑΝΑΓΚΗ από την εκπλήρωση της ευχής τους!

Η 29η Απριλίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Ευχής. Πρόκειται για την 43η επέτειο από την εκπλήρωση της πρώτης ευχής παιδιού με σοβαρή ασθένεια, του μικρού Chris, στο Φοίνιξ της Αριζόνα, το 1980. Η ημέρα αυτή γιορτάζεται σε 50 χώρες σε όλον τον κόσμο με διάφορες δράσεις, φωταγωγώντας σημαντικά μνημεία σε μπλε αποχρώσεις και διαδίδοντας το όραμα του οργανισμού. Στην Ελλάδα, στη μπλε φωταγώγηση συμμετέχουν περισσότεροι από 55 Δήμοι, ανάμεσά τους και ο Δήμος μας!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εορτασμό μπορείτε να ενημερωθείτε από το www.makeawish.gr

Λίγα λόγια για την πρώτη ευχή:
Ο επτάχρονος Chris από το Φοίνιξ της Αριζόνα (Η.Π.Α), το 1980 ήθελε να γίνει αστυνομικός. Έπασχε, όμως, από λευχαιμία και ο αγώνας του για ζωή τον είχε κάνει να πάψει να ονειρεύεται. Καμάρωνε το ελικόπτερο της αστυνομίας που στα μάτια του φάνταζε σαν να ήταν ολόκληρος ο κόσμος. «Κι αν μπορούσε να δει το ελικόπτερο από κοντά;», σκέφτηκε η μητέρα του, η Linda. Η Linda δεν άργησε να σκεφτεί πολλές ακόμα δράσεις για την υπέροχη ημέρα που οργανώθηκε για τον Chris σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές. Και ο Chris μεταμορφώθηκε. Έδειχνε πιο δυνατός, πιο χαρούμενος, με μεγαλύτερη ελπίδα για το «αύριο». Το «αύριο» δεν ήρθε για τον Chris, αλλά η πρωτοβουλία αυτή έμελλε να αλλάξει τον κόσμο. Λίγους μήνες μετά από εκείνη την ημέρα, η Linda, πηγαίνοντας να ευχαριστήσει τους αστυνομικούς και όσους συνέβαλαν στην εκπλήρωση της ευχής του μοναχοπαιδιού της, τους παρότρυνε να συνεχίσουν να προσφέρουν ό,τι έκαναν για τον Chris και σε άλλα παιδιά που πάλευαν μία απειλητική ασθένεια. Και όλοι συμφώνησαν. Συναντήθηκαν ένα απόγευμα στο σπίτι του ενός εκ των αστυνομικών και βγάζοντας από τις τσέπες τους όσα χρήματα είχαν εκείνη τη στιγμή μαζί τους, συγκέντρωσαν 37,76$ και ίδρυσαν το Make-A-Wish!

Share