Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019 και την εγκύκλιο με αρ.375/Α.Π.39167/2- 6-2022 του ΥΠ.ΕΣ και το άρθρο 78 του Ν.4954/2022, του Ν.5013/2023)

Σας καλούμε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων, στις 22/09/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30΄ – 13:30΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, με το εξής θέμα:

Περί κατανομής των χώρων προβολής και τον καθορισμό του τρόπου χρήσης αυτών κατά την προεκλογική περίοδο των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023

Για το θέμα σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά (μέσω της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου) σχετικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (μέσω e-mail: lorentzosthanasis@gmail.com) ή τηλεφωνικά (22973-20019 ή 6946-753181) τον ειδικό γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Λορέντζο Αθανάσιο, για την ψήφο σας επί του θέματος.

Το  ανωτέρω θέμα  συζητείται, εκτάκτως, προκειμένου να διατεθούν, άμεσα, χώροι στους συνδυασμούς για τις Δημοτικές εκλογές Δήμου Αίγινας καθώς και στους συνδυασμούς για τις Περιφερειακές εκλογές (Περιφέρειας Αττικής), για την προεκλογική προβολή τους, ενόψει των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013451759)

Ο Δήμος Αίγινας πρόκειται να προβεί με τις διατάξεις του N.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 κατόπιν σχετικής έρευνας αγοράς και με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομική προσφορά στην: 

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας. Η παρούσα προμήθεια κρίνεται απαραίτητη για τον εκσυγχρονισμό των υπολογιστικών συστημάτων του Δήμου αλλά και για να είναι εφικτή η άμεση αντικατάσταση τους σε  περίπτωση ανυπέρβλητης βλάβης σε κάποιον από τους εν ενεργεία σταθμούς, ώστε να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ. 12672/12-9-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:23REQ013440834).

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013451759)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ:23REQ013440834)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΟΧ 2 2023

Σχετικοί πίνακες:

 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΥ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 101
 2. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 101
 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΑ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 102
 4. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 102 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
 5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 102 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
 6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Γ ΚΑΙ Ε Η CE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 103
 7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Γ ΚΑΙ Ε Η CE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
 8. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Γ Η C ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
 9. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ Γ’ (C) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 104
 10. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 105
 11. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 105 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
 12. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 106
 13. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 106 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
 14. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 106 ΚΑΙ 107
 15. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 106 ΚΑΙ 107 ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
 16. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 107
 17. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 107 ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
 18. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
 19. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ – ΠΕΜΠΤΗ 21-09-2023 13:00-15:00

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση δια περιφοράς, την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023, και ώρα 13:00 – 15:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως ισχύει καθώς και την αρ.375/απ/39167/02-06-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα  παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως εξής:

 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΛΑΔΑΣ»

 1. Έγκριση του αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκμίσθωση του διαμερίσματος 1ου ορόφου του Κληροδοτήματος στην οδό Σόλωνος 40 στην Αθήνα και σύνταξη πίνακα υποβολής μηδενικών προσφορών.
 2. Έλεγχος προσφοράς του κ. Νικολάου Μποϊδάνη για επαγγελματική μίσθωση με τιμή μηνιαίου μισθώματος ύψους 960€ και λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση του διαμερίσματος 1ου ορόφου επί της οδού Σόλωνος 40 στην Αθήνα, έπειτα από τρεις συνεχόμενους άγονους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς.
 3. Έγκριση πίστωσης δαπάνης α) ποσού 122€ για για την πληρωμή κοινοχρήστων περιόδου Μαΐου 2022 – Αυγούστου 2023 για το διαμέρισμα 1ου ορόφου που είναι κενό στην οδό Σόλωνος 40 στην Αθήνα και β) ποσού 1,20€ προμήθεια τράπεζας για την πληρωμή της οφειλής.
 4. Έγκριση επείγουσας πληρωμής α) ποσού 181€ ληξιπρόθεσμης οφειλής λογαριασμού της ΕΥΔΑΠ με διακοπή υδροληψίας, για το διαμέρισμα 1ου ορόφου στην οδό Σόλωνος 40 στην Αθήνα, β) ποσού 1,20€ προμήθεια τράπεζας για την πληρωμή της οφειλής.

 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΚΙΚΑΣ»

 1. Έγκριση πίστωσης δαπάνης ποσού 161,32€ για την πληρωμή κοινοχρήστων καθώς και επισκευή παραθύρου φωταγωγού (έναντι) περιόδου Ιουνίου 2023 – Αυγούστου 2023 για το διαμέρισμα 1ου ορόφου στην οδό Ζωοδόχου Πηγής 37 στην Αθήνα. 

 

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων θα αποβεί σε βάρος των ζωτικών συμφερόντων των Κληροδοτημάτων.

Παρακαλείσθε μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα να ενημερώσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων προς το Γραφείο των Κληροδοτημάτων (στο e-mail: klirodotimata@aeginadimos.gr) για την ψήφο σας επί του θέματος (π.χ. υπέρ, κατά, λευκό) ως και τις τυχόν απόψεις σας επί του θέματος προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης.

Τα μέλη τα οποία δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προκειμένου να ενημερωθούν για την εισήγηση και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη γραμματέα της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων (τηλ. 22973-20066).

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η απόφαση που θα ληφθεί στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής  των Κληροδοτημάτων στην πρώτη διά ζώσης συνεδρίαση.

Ο Δήμαρχος Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής  Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΟΧ 1/2023

Σας ενημερώνουμε ότι οι πίνακες που αναρτήθηκαν στον χώρο ανακοινώσεων του Δήμου μας και στην επίσημη ιστοσελίδα Δήμου μας, οι οποίοι αφορούν την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας 08 μηνών, δεν ισχύουν μέχρι νεωτέρας.

Συγκεκριμένα δεν ισχύουν, μόνο σε ότι αφορά την ημερομηνία ανάρτησης και κατά συνέπεια την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης.

Τούτο, λόγω της αναστολής προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών, κατά το χρονικό διάστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών

Share

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2023 η πενθήμερη δράση του Δήμου Αίγινας – Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής για συλλογή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον πληγέντα Δήμο Παλαμά στην Καρδίτσα.
Μια περιοχή με τεράστιες καταστροφές και σημαντικές συνέπειες, αλλαγές και δυσκολίες στην καθημερινότητα των κατοίκων της.

Η ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας μας ήταν, για ακόμη μία φορά, συγκινητική! Άλλωστε, η Αίγινα έχει αποδείξει επανειλημμένως την ευαισθησία της στον ανθρώπινο πόνο, προσφέροντας με αγάπη και πίστη στο καλό.

Μαζέψαμε και αποστείλαμε εμφιαλωμένο νερό, τρόφιμα μακράς διαρκείας, γάλα εβαπορέ και βρεφικό, είδη προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, κλινοσκεπάσματα και ασβέστη. Όλα απαραίτητα βάσει των σχετικών ανακοινώσεων του Δήμου Παλαμά.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά την ομάδα συντονισμού της δράσης, τα μέλη της οποίας έδωσαν πολύ από τον χρόνο τους καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής. Και είναι (με αλφαβητική σειρά) οι: Φανή Κομηνιάδη, Νίκος Μαρίνος και Γιώργος Πέππας.
Ειδικά ο Γιώργος Πέππας ανέλαβε και τη συνοδεία και παράδοση της αποστολής εις χείρας του Δημάρχου Παλαμά κ. Γιώργου Σακελλαρίου.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της δράσης, αποδεικνύοντας στην πράξη τη συμπαράστασή τους προς τον συνάνθρωπο.

Πιο συγκεκριμένα (και με αλφαβητική σειρά ανά κατηγορία):
1. Τους πολίτες που συμμετείχαν με τις προσφορές τους
2. Τις επιχειρήσεις για τις χορηγίες τους

ΑΙΓΙΝΕΙΟΝ
ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ
ΑΝΕΚΟΝ
ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
BAZΑAR
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΜΗΝΑΣ
WELCOME STORES ΓΟΥΔΗΣ
ΕΠΡΕΠΕ CAFE
ERGODOME ΙΚΕ
EXPRESS MARKET
ΗΛΙΑΧΤΙΝΑ
INN ON THE BEACH
ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ «ΜΕΘΟΔΟΣ»
ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΕΙΟ
ΣΑΒΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΥΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ
ΤΑ ΠΙΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
GENERAL DOORS & WINDOWS
ΤΖΙΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

3. Τον Εξωραϊστικό & Πολιτιστικό Σύλλογο Αιγινήτισσας και τον Μορφωτικό & Εκπολιτιστικό Σύλλογο Βαθέος
4. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αίγινας
5. Τον συνάδελφο και πρόεδρο του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας Μάριο Γκαρή για την ευγενή παραχώρηση της αίθουσας Παύλος Ανδρεόπουλος
6. Τους συναδέλφους Στέλιο Θεριανό, Παναγιώτη Κασιμάκη, Μηνά Γιαννούλη και Ηλία Γρυπαίο για την υποστήριξή τους
7. Τους εθελοντές Γκλαβά Ρούλα, Κορναράκη Διονυσία, Κοσμά Στέλλα, Μακαρατζή Γιώργο, Παπαδοπούλου Ελίζαμπεθ, Ρασιδάκη Μαριλένα, Στρατηγό Βαγγέλη, Τσαρδελίδου Παυλίνα για την όλη βοήθειά τους
8. Τον Δημήτρη Παπανικολόπουλο και την Ομάδα Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Αίγινας επίσης για τη βοήθειά τους.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες:
1. Στη Saronic Ferries για τη δωρεάν διάθεση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
2. Στον Διοικητή του ΑΤ Αίγινας κ. Αθανάσιο Καραγιάννη και τον Διοικητή ΑΤ Τροιζήνας κ. Απόστολο Θυμιόπουλο για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης μετακίνησης του φορτηγού καθ’ όλο το ταξίδι προς Καρδίτσα
3. Στον κ. Τάκη Λαδά για την παραχώρηση φορτηγού της εταιρείας του για τη μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας και την ουσιαστική συμβολή του στο όλο εγχείρημα, καθώς και στους υπαλλήλους της εταιρείας για τη συμβολή τους στο φόρτωμα
4. Την εταιρεία ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΕ για τη δωρεάν διέλευση από τα διόδια
5. Στα τοπικά ΜΜΕ Aegina Portal και Aegina Press για τη δημοσίευση της δράσης
6. Στον ραδιοφωνικό ιστότοπο Μουσικό Λεωφορείο για τη μετάδοση της δράσης.

Τέλος, ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά που μας συνέδραμε σε ό,τι χρειαστήκαμε.

Η Αίγινα πάντα αλληλέγγυα! Όπως ακριβώς της αρμόζει!

Μαίρη Κουκούλη
Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Αίγινας

Share

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επταήμερη δράση συγκέντρωσης σχολικών ειδών την οποία διοργάνωσαν ο Δήμος Αίγινας – Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αίγινας.

Στο ξεκίνημα κάθε νέας εκπαιδευτικής χρονιάς οι ανάγκες των παιδιών – μαθητών των ωφελούμενων οικογενειών παραμένουν σταθερές. Γι’ αυτό φέτος, για πρώτη φορά, οργανώσαμε τη συγκεκριμένη δράση με δική μας πρωτοβουλία, σε χρόνο κατάλληλο. Η ποσότητα που συγκεντρώσαμε ήταν ιδιαιτέρως ικανοποιητική και ικανή να καλύψει όλα τα παιδιά.

Ευχαριστούμε θερμά τους συμπολίτες μας για την ανταπόκριση στο κάλεσμά μας και τις επιχειρήσεις ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ και ΚΟΥΛΟΥΡΑΔΕΣ για τις χορηγίες τους.

Ευχαριστούμε, επίσης, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης Aegina Portal, Saronic Magazine, Aegina Online News και Aegina Press για τη δημοσίευση της δράσης.

Τέλος, ευχαριστώ προσωπικά τις υπαλλήλους του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αίγινας κυρίες Αναστασία Κρομμύδα και Μάρθα Λεούση για την όλη υποστήριξη.

Ευχόμαστε σε εκπαιδευτικούς και μαθητές η νέα σχολική χρονιά να κυλήσει με όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα.

Μαίρη Κουκούλη
Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Αίγινας

Share

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 1/2023

Σχετικοί πίνακες:

 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ Σ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 101
 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 102
 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 101 Και 102
 4. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 101
 5. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 102
 6. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 101 102
 7. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
 8. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 101
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 6567 ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» (ΑΔΑΜ: 23PROC013417166)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, και με κριτήριο τη δυνατότητα της  καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομικότερη προσφορά στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών του υπό αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6567 αρθρωτού οχήματος (ελκυστήρας+επικαθήμενο) της υπηρεσίας καθαριότητας, κατηγορίας Ν3, εργοστασίου κατασκευής Volvo με αριθμό πλαισίου YV2H2B5A3KB442133 και του επικαθήμενου οχήματος  με αριθμό πλαισίου NL 2414, κατόπιν αιφνίδιας βλάβης που διαπιστώθηκε στο σύστημα υψηλής συμπίεσης απορριμμάτων.

Προϋπολογισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών: 1.840,35 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθμ. Πρωτ. 12597/11.09.2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ :23REQ013384481).

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013417166)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ013384481)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ TABLET ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ” (ΑΔΑΜ: 23PROC013411783)

Ο Δήμος Αίγινας πρόκειται να προβεί με τις διατάξεις του N.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 κατόπιν σχετικής έρευνας αγοράς και με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομική προσφορά στην:

Ανάθεση της προμήθειας συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Λογισμικού, Εκτυπωτών και TABLET για τις ανάγκες του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ», λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές δόθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και  Ανθεκτικότητας σχετικά με το έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» και αφορά στην προμήθεια νέου μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ, οθόνες, εκτυπωτών). Τα συστήματα αυτά θα είναι καινούργια, σύγχρονα, φιλικά προς το περιβάλλον και κατάλληλα για χρήση των  εφαρμογών που χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες του Δήμου Αίγινας και θα καλύψουν τις ανάγκες τους για νέες θέσεις εργασίας και για την αντικατάσταση μέρος εξοπλισμού παλιότερης και ξεπερασμένης τεχνολογίας.

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 7.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ.12642/12-09-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από το Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου μας  (ΑΔΑΜ:23REQ013389127) καθώς και η σχετική Μελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού.

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013411783)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ:23REQ013389127)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ

Υπεγράφη σήμερα 14.9.2023 η Δημόσια Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» προϋπολογισμού 1.390.248,78€ με ΦΠΑ, μεταξύ του εκπροσώπου της Αναδόχου Εταιρείας κ. Νίκου Αργυρόπουλου και του Δημάρχου Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Επενδύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και περιλαμβάνει εργασίες ανάπλασης σε δρόμους και πεζόδρομους του οικιστικού πυρήνα της πόλης της Αίγινας που συνδέουν κτίρια ενδιαφέροντος και περιλαμβάνουν τις οδούς Θωμαΐδου, Πηλέως, Αίαντος και Αγίου Διονυσίου. Επίσης προβλέπεται η κατασκευή υπόγειων δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και λυμάτων, η αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ύδρευσης και η κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού με φωτιστικά παραδοσιακού τύπου, με στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του παραδοσιακού πυρήνα της πόλης.

Μια προσπάθεια που ξεκίνησε με την μελέτη που εκπονήθηκε τον Ιούλιο του 2022, συνεχίστηκε με την ένταξη του έργου σε χρηματοδότηση τον Ιανουάριο του 2023, ολοκληρώνεται σήμερα με την δημοπράτηση και την έναρξη της υλοποίησης του έργου.

Πρόκειται για ένα έργο, μεγάλης σπουδαιότητας για τον Δήμο Αίγινας δεδομένου ότι εκτός από τις αναπλάσεις που θα ομορφύνουν ακόμα περισσότερο το νησί μας, περιλαμβάνει και δύο σημαντικά έργα υποδομής που θα συμβάλουν καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Share