Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αίγινα, 22 – Ιουνίου -2018

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: 6855/2018

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς:

κ. Πτερούδη Νικόλαο.  κ. Ζορμπά Ιωάννη. κ. Μούρτζη Γεώργιοκ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο. κ. Μαρμαρινό Σταμάτη. κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη.

Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας). Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος την Παρασκευή 22Ιουνίου 2018, και ώρα 12:00΄ για να συζητήσουμε το πιο κάτω θέμα ημερήσιας διάταξης : συνέχεια

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αίγινα, 21/06/2018
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αρ. Πρ.Προμ.:99
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ&ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΝΩΝΗΣ 2 Τ.Κ 180-10 Προς,
ΤΗΛ:2297320032
FAX: 2297025099 Κάθε ενδιαφερόμενο

“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ”

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί, σε εργασίες καθαρισμού των ακτών του Δήμου Αίγινας συνολικής
επιφάνειας 10.210,00 τ.μ. , προϋπολογισμού 9.800,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. συνέχεια

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αίγινα, 21/06/2018
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αρ. Πρ.Προμ.:100
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ&ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΝΩΝΗΣ 2 Τ.Κ 180-10 Προς,
ΤΗΛ:2297320032
FAX: 2297025099 Κάθε ενδιαφερόμενο

“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΜΕ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ”

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί, σε εργασίες καθαρισμού των αντιπυρικών ζωνών με χωματουργικά
και χορτοκοπτικά μηχνήματα, προϋπολογισμού 4.960,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. συνέχεια

Share

Υποχρεωτική η εγγραφή στο Μητρωο ΟΑΕΔ ολων των δικαιούχων ΚΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την 1η Αυγούστου, θα είναι υποχρεωτική η
εγγραφή στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, όλων των
δικαιούχων του ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα
Αλληλεγγύης) σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ με ΦΕΚ Β’
2281/15.06.2018 . συνέχεια

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αίγινα, 15-6-2018
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ: 23

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας,
ως Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας,
ως μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων,
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας,
Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Συνεδρίαση 07 η
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων»
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής συνέχεια

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ   Αίγινα, 15 Ιουνίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          Αριθμ. πρωτ. 6582
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Συνεδρίαση 12 η
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»
Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 19η του μηνός Ιουνίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής: συνέχεια

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 – Ιουνίου – 2018

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 – Ιουνίου – 2018 και ωρα  11.00΄π.μ

Προς:
κ.  Πτερούδη Νικόλαο.  κ.  Ζορμπά Ιωάννη.  κ.  Μούρτζη Γεώργιο κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο.  κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη.  κ.  Παπαδόπουλο Ιωάννη.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος  όροφος  την  Τετάρτη  20 – Ιουνίου – 2018,  και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης : συνέχεια

Share

Υποβολή αιτήσεων για τον παιδικό Σταθμό με voucher ESPA

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
Ανοιξε η εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων από  γονείς που επιθυμούν εισαγωγή των παιδιών τους στούς παιδικούς σταθμούς σύμφωνα με το πρόγραμμα » Εναρμόνηση οικογειακής και επαγγελματικής ζωής»
Συνθεθείτε με την ΕΕΤΑΑ   ( http:// www.eetaa.gr  )για την υποβολή της αίτησής σας

Share

Συνεχίζονται τα έργα ασφαλτόστρωσης – επισκευής – συν τήρησης Δημοτικών δρόμων . Συνέντευξη Δημάρχου σε ΜΜΕ

Συνεχίζονται και σήμερα Πέμπτη 14/62018  στην περιοχή Κουρέντη   εργασίες  ασφαλτόστρωσης  σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Εργου » Επισκευή- συντήρηση Οδοποιίας Δήμου Αίγινας » προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ.  Ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Μούρτζης , ο Αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών κ. Παναγιώτης Μαρμαρινός, ο εντεταλμένος του έργου  Δ. Σύμβουλος  κ. Γιώργος Μούρτζης και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέος κ. Ηλίας Γρυπαίος βρέθηκαν επί τόπου για την επίβλεψη της πορείας των εργασιών
Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος παραχώρησε συνέντευξη σε τοπικό ΜΜΕ  , αποσπάσματα του οποίου μπορείτε να δείτε παρακάτω.
Τις επόμενες ημέρες  οι εργασίες θα συνεχιστούν στην περιοχή του Βαθέος , στη συνέχεια  στην Κυψέλη και στη  Αίγινα  (Καποδιστρίου και Στρατηγού Πετρίτη).

Share

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 2018-2019

ΑΔΑ: 6ΔΤ7Ω68-ΠΣΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αίγινα, 13-06-2018
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 6487
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Αίγινας διακηρύσσει ότι:

Στις 27 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 ́ (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), θα
διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής
διαγωνισμού συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για την
παροχή υπηρεσίας που αφορά την «αποστολή των ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου συνέχεια

Share

Μήνυμα Δημάρχου Αίγινας κ. Δημητρίου Μούρτζη για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2018

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ
ΑΙΓΙΝΑ 14/6/2018

Δελτίο Τύπου

Μήνυμα Δημάρχου Αίγινας κ. Δημητρίου Μούρτζη για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2018
Αγαπητά μας παιδιά , Θα ήθελα να ευχηθώ προσωπικά και εκ μέρους του Δημοτικού μας Συμβουλίου σε εσάς , όλες τις μαθήτριες και τους μαθητές του νησιού μας που αυτές τις ημέρες διαγωνίζεστε στις πανελλήνιες εξετάσεις ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ , δύναμη, πίστη στον εαυτό σας και τις δυνατότητες σας για το καλύτερο αποτέλεσμα.

Οι θετικές σκέψεις των γονέων σας , των καθηγητών σας , των φίλων σας και οι δικές μας είναι μαζί σας .

Είμαστε όλοι σίγουροι οτι η μαθητική εργασία που έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια , σε συνδυασμό με την αποφασιστικότητα σας να πετύχετε στίς σπουδές που έχετε επιλέξει θα έχουν καθοριστικό καλό αποτέλεσμα και θα ανταμείψουν τούς κόπους σας .

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΨΥΧΑ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!

Ο Δήμαρχος Αίγινας

Δημήτριος Μούρτζης

Share

Yλοποίηση του έργου “ Επισκευή – συντήρηση οδοποίας Δήμου Αίγινας“

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ

ΑΙΓΙΝΑ 11/6/2018

Ξεκίνησε πριν λίγες ημέρες και συνεχίζεται η υλοποίηση του έργου “ Επισκευή – συντήρηση οδοποίας Δήμου Αίγινας“ προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ και αναμένεται η ολοκλήρωσή του σε 3 μήνες .

Πρόκειται για ενα έργο πνοής για το νησί καθώς προβλέπει την επισκευή και αποκατάσταση μεγάλων τμημάτων των Δημοτικών οδών στις Δημοτικές Κοινότητες Αίγινας, Μεσαγρού , Βαθέος, Κυψέλης και Πέρδικας και θα συμβάλλει τα μέγιστα στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας , του Τουρισμού και της επιχειρηματικότητας .

 

Share