Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (22/5/2023 – 13:00)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 22α του μηνός Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μμ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης στο πλαίσιο του φεστιβάλ «ΤΕΧΝΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (9/5/2023 – 13:00)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 09 Μαΐου 2022, ημέρα ΤΡΊΤΗ και ώρα έναρξης 13:00 μ.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Εγκριση και παραλαβή εργασιών για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης, της αναδόχου κας Μουζάκη Αλεξάνδρας.

2. Εγκριση και παραλαβή εργασιών για την πάροχο υπηρεσίας με τίτλο: Μελέτη οδοποιίας οδού πρόσβασης Ε.Ε.Λ Αίγινας, του αναδόχου κου Μεγρέμη Δημητρίου .

3. Λήψη απόφασης επί των πρακτικών που συντάχθηκαν, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την: Προμήθεια δυο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 m3 . Προϋπολογισμός Δαπάνης: 435.000,00 € (με Φ.Π.Α.). Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & Ίδιοι πόροι του Δήμου Αίγινας.

4. Λήψη απόφασης για την παροχή εντολής, πληρεξουσιότητας παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Αίγινας ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας, κατά την μετ’ αναβολή δικάσιμο της υπόθεσης 17.5.2023 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο αυτής, οπότε θα  συζητηθεί η υπ’ αριθμ. Ε1949/2022 αίτηση ακυρώσεως που άσκησε ο Δήμος Αίγινας κατά της υπ’ αριθμ. 4/28.04.2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.,

5. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης για την υλοποίηση δημιουργικού εργαστηρίου για παιδιά, στο πλαίσιο της 58ης Εθελοντικής Αιμοδοσίας Δήμου Αίγινας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (2 Μαΐου 2023 – 13:00)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 02 Μαΐου 2022, ημέρα ΤΡΊΤΗ και ώρα έναρξης 13:00 μ.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Μελέτης και συγκρότηση όρων διακήρυξης διαγωνισμού με τίτλο “Επισκευή και συντήρηση δημοτικών οδών νήσου Αίγινας – Οδοποιία” , προϋπολογισμού 1.644.494,18 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

2. Έγκριση Μελέτης και συγκρότηση όρων διακήρυξης διαγωνισμού με τίτλο “Επισκευή και συντήρηση δημοτικών οδών νήσου Αίγινας – Ηλεκτροφωτισμός”, προϋπολογισμού 704.99,52 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

3. Ορισμός Μελών για συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού με τίτλο “Επισκευή και συντήρηση δημοτικών οδών νήσου Αίγινας – Οδοποιία”, προϋπολογισμού 1.644.494,18 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

4. Ορισμός Μελών για συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού “Επισκευή και συντήρηση δημοτικών οδών νήσου Αίγινας – Ηλεκτροφωτισμός” , προϋπολογισμού 704.99,52 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

5. Αποδοχή της Δ’ κατανομής έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .

6. Αποδοχή της 1ης, 2ης, και 3ης κατανομής έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους .

7. Περί έγκρισης εξειδικευμένης πίστωσης, για την διενέργεια 58ης εθελοντικής αιμοδοσίας Δήμου Αίγινας την Πέμπτη 18 Μαΐου και την Παρασκευή 19 Μαΐου 2023, κατόπιν συνεννόησης με το Γ. Ν. Αθηνών Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, σχετική η υπ. αρ. 5396/28-04-2023 εισηγητική επιστολή από το γραφείου Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (25 Απριλίου 2023 – 11:00πμ)

Δια Περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 25η μηνός Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:00 π.μ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση αγοράς οχημάτων από τη Δ/νση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΔΔΥ) και έκδοση εντάλματος πληρωμής .

2. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης, προϋπολογισμού έτους 2023 για την καταβολή “επιδόματος παραπληγικών, τετραπληγικών δημοσίου” .

3. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης για τη μεταφορά και εναπόθεση λυμάτων Δήμου Αίγινας στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛΜ) Μεταμόρφωσης της ΕΥΔΑΠ .

Για το θέμα σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά, από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι και 2 5 η μηνός Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail) την γραμματεία της  Οικονομικής Επιτροπής, κ. Χρήστο Σκαφιδά, email: skafidas.chris@aeginadimos.gr για τη θέση σας επί του θέματος (πχ. υπέρ, κατά, λευκό). 

Τα μέλη τα οποία δεν διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς, στο τηλ. 22973 20036 με την γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Χρήστο Σκαφιδά.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (11 Απριλίου 2023 – 12:00μ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 11η του μηνός Απριλίου 2023, ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα έναρξης 12:00, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή 1ης δόσης έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.

2. Αποδοχή της κατανομής έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προς κάλυψη Δράσεων Πυροπροστασίας.

3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

4. Έγκριση Μελέτης και συγκρότηση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Αίγινας & Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας (ΓΆΛΑ) δυο ετών 2023 & 2024 Προϋπολογισμού: 132.480,00 ευρώ + Φ.Π.Α 13% : 17.222,40 ευρώ Σύνολο : 149.702,40 ευρώ.

5. Έγκριση Μελέτης και συγκρότηση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων και Μπαταριών αυτοκίνητων για τα οχήματα του Δήμου Αίγινας έτους 2023. Προϋπολογισμού: 116.795,00 € + Φ.Π.Α. 24%: 28.030,80€, Γενικό Σύνολο: 144.825,80 €

6. Έγκριση Μελέτης και όρους διακήρυξης για την ανάθεση του έργου με τίτλο : «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Αίγινας ». Σχετ. : Η υπ’ αρ. Πρωτ. 1090 / 5-4-2023 Έγκριση Διακήρυξης για το Υποέργο « Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Αίγινας » Α/Α 1 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5074733 της Περιφέρειας Αττικής.

7. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργιά σταθμών αυτοματοποιημένης ανάγνωσης μετρήσεων υδρομέτρων και ενσωμάτωσης τους στο υφιστάμενο σύστημα Τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού του δικτύου Ύδρευσης της Νήσου Αίγινας, προϋπολογισμού: 1.890.000,00 € πλέον 453.600,00 € ΦΠΑ 24% ήτοι γενικό σύνολο 2.343.600,00 €.

8. Λήψη απόφασης για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα για την ένταξη του Δήμου στην Πλατφόρμα Ψηφιακών Πληρωμών ΟΤΑ, με σκοπό να ξεκινήσει η λειτουργία της πλατφόρμας δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων. 

9. Αποδοχή ποσού 48.765,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 (Α΄ κατανομή) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και κατανομή του παραπάνω ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αίγινας

10. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης για τη δημιουργία προωθητικών βίντεο διαφήμισης, με βιντεοσκόπηση εθίμων του Πάσχα που αναβιώνουν στο νησί μας, σε μια προσπάθεια να αποκτήσει ο Δήμος Αίγινας ικανό αρχειακό και προωθητικό υλικό, με συνολικό κόστος παραγωγής τους ανέρχεται στο ποσόν των εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (992,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

11. Καθορισμός όρων διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος πλαζ στη θέση παραλία Βαγίας της Τ.Κ Μεσαγρού Αίγινας. 

12. Καθορισμός όρων διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος πλαζ στη θέση Λουτρά της Δ.Κ Βαθέος Αίγινας.

13. Καθορισμός όρων διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος πλαζ στη θέση Αιγινήτισσα της Τ.Κ Πέρδικας Αίγινας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (28 Μαρτίου 2023 – 12:00μ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 28η του μηνός Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 12:00,  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης εξειδικευμένης πίστωσης για την πραγματοποίηση κοινής δράσης συγκέντρωσης τροφίμων και φαρμάκων, προς ενίσχυση των ωφελούμενων του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου  Αίγινας, η δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσόν των εκατόν είκοσι ενός ευρώ (121,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από διαθέσιμη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας για το έτος 2023 και ειδικότερα από τον Κ.Α. 02.10.6473.01 «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων»

2. Αποδοχή της Γ’ κατανομής έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους 

3. Αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 2.350.000,00 € με το ΦΠΑ, Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για το έργο με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών οδών Νήσου Αίγινας» 

4. Αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 1.350.000,00 € με το ΦΠΑ , για τη εκτέλεση του έργου με τίτλο : «Αναβάθμιση σχολικών και αθλητικών υποδομών Δήμου Αίγινας» του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ ) στο Πρόγραμμα « Αντώνης Τρίτσης » 

5. Περί έγκρισης εξειδικευμένης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης, διαμονής και διατροφής τριμελούς επιστημονικής ομάδας του 1ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά για την ανάγκη αξιολόγησης μαθητών των σχολικών μονάδων του Δήμου  Αίγινας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (21 Μαρτίου 2023 – 12.00μ.)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 21η του μηνός Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 12:00,  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση προς το Δ.Σ για έγκριση οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2016.

2. Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη εφέσεως κατά της με αριθμό 3707/2022 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς.

3. Λήψη απόφασης για την κάλυψη των εξόδων της νομικής εκπροσώπησης του κ. Π. Μ. του Κ., ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς, (795/2019).

4. Περί έγκρισης εξειδικευμένης πίστωσης για την Προμήθεια 6 δάφνινων στεφανιών με κορδέλα – επιγραφή, ηχητική κάλυψη, δημιουργικό πρόσκλησης και προγράμματος για τις ανάγκες εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.

5. Περί έγκρισης εξειδικευμένης πίστωσης για τα Εγκαίνια Αστυνομικού Σταθμού Μεσαγρού, η τελετή εγκαινίων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (10-Μαρτ-2023 11:00-13:00)

Σας καλούμε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων, στις 10/03/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00΄ – 13:00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του των άρθρων 67 & 75 του Ν.3852/10, όπως ισχύουν για τη λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

1. Περί έγκρισης του πρακτικού ΙΙΙ του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αίγινας»

Η Συνεδρίαση κρίνεται  ως κατεπείγουσα προκειμένου η τεχνική υπηρεσία να προβεί στην συμβασιοποίηση του έργου, στην εγκατάσταση του αναδόχου, και οι εργασίες να ξεκινήσουν προ της έναρξης της καλοκαιρινής περιόδου.
Για το θέμα σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά (μέσω της γραμματείας) σχετικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (μέσω e-mail: lorentzosthanasis@gmail.com) ή τηλεφωνικά (22973-20019) τον υπάλληλο του Δήμου, κ. Λορέντζο Αθανάσιο, για την ψήφο σας επί του θέματος.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (6 Μάρτ. 2023 – 12:00μ.)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 06η του μηνός Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 12:00΄ μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2023, ύστερα από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

2. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Αίγινας» έτους 2023 – (Ο.Π.Δ.-Πίνακας Στοχοθεσίας).

3. Υποβολή έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου τέταρτου (4ου) τριμήνου οικονομικού έτους 2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΝ 01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 01η του μηνός Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 11:00 π.μ., στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Παραλαβή της 1ης φάσης των μελετών πυρασφάλειας σχολείων με τίτλο ««Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αίγινας.

2. Έγκριση της αριθ. 104 / 2023 της 17.02.2023 (ΑΔΑ: ΨΜΕΜΩ68-7ΧΨ) απόφασης Δημάρχου Αίγινας για παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου από τον  οικονομικό φορέα για τον ανοικτό διαγωνισμό για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αίγινας».

3. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά  πλοία έτους 2023-2024, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 209.186,68€ πλέον του ΦΠΑ.

4. Αποδοχή της Β’ κατανομής έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους.

5. Αποδοχή κατανομής για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού  καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2022 – 2023 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αίγινας

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Οικονομικής Επιτροπής (20 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.)

Σε Κατεπείγουσα δια Περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, αφενός διότι υφίστανται στενά χρονικά περιθώρια για τη διεκπεραίωση του θέματος που θα συζητηθεί και αφετέρου διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη απόφασης θα αποβεί σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου μας, την 20η του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 19/2023 απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου μας, περί συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: “Ανάπλαση οικιστικού πυρήνα Δήμου Αίγινας & Υπόγεια Δίκτυα Υποδομών”,  προϋπολογισμού 1.209.677,42 πλέον ΦΠΑ ύστερα από το υπ’ αρ. πρωτ. 3131 / 16-2-2023 έγγραφο του ΤΕΕ με θέμα: Ορισμός Εκπροσώπων του ΤΕΕ.

Για το θέμα σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά, από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι και 20 η του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail) την γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Χρήστο Σκαφιδά, e-mail: skafidas.chris@aeginadimos.gr για τη θέση σας επί του θέματος (πχ. υπέρ, κατά, λευκό).

Τα μέλη τα οποία δεν διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς, στο τηλ. 2297320036 με την γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Χρήστο  Σκαφιδά.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΝ Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12.00

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence ( www . epresence . gov . gr ) την 22η του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 12:00΄, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση προσχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2023 Δήμου Αίγινας με σκοπό την ενσωμάτωση του, στον κόμβο Διαλειτουργικότητας και την έκδοση γνώμης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

2. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού, αξιολόγησης, για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας “Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας”, προϋπολογισμού 672.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%. 

3. Αντικατάσταση μελών τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, που αφορούν συγκεκριμένα την προμήθεια υλικών για τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό στην Χλόη Αίγινας για το έτος 2023 (απόφαση Ο.Ε 275.2022).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αίγινας .
Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share