Οικονομική Επιτροπή

Αλλαγή στην ώρα συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Λόγω έκτακτων ανειλημμένων υποχρεώσεων, είναι αδύνατη η παρουσία του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής στην προγραμματισμένη για τις 9:00 π.μ. συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα.

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (31 Οκτ. 2023 – 9πμ)

Μετά την ματαίωση της κατά την 25η Οκτωβρίου συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 14972/20-10-2023 πρόσκληση συνεδρίασης, λόγω έλλειψης απαρτίας, καλείσθε σε νέα τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 31η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 9:00 π.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αρ. 132/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας που αφορά αίτηση της επιχείρησης προς τον Δήμο Αίγινας για έκτακτη ετήσια επιχορήγησή της.

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επικαιροποιημένης μελέτης και όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ».

3. Εγκριση εξειδικευμένης δαπάνης για τη δημιουργία ενημερωτικών βίντεο κατά του Καρκίνου του Μαστού.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (25 Οκτ. 2023 – 13:00)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 25 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 13:00 μ.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αρ. 132/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας που αφορά αίτηση της επιχείρησης προς τον Δήμο Αίγινας για έκτακτη ετήσια επιχορήγησή της

2. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης για τη δημιουργία ενημερωτικών βίντεο κατά του Καρκίνου του Μαστού.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. Την 17 Οκτωβρίου 2023, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11.00π.μ-13.00

Δια Περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 17η μηνός Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:00 π.μ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. α) Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, για τον διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια αδρανών υλικών, ασφαλτομίγματος και λοιπών οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας”,  συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 46.314,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ομάδα Δ), λόγω μη υποβολής προσφορών στον αρχικό διαγωνισμό (ΑΓΟΝΟΣ) και β) λήψη απόφασης επί της υπ.αρ. 14571/13-10-2023 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας σχετικά  
με τη συνέχιση του διαγωνισμού.

2. Περί έγκρισης εξειδικευμένης πίστωσης για τον εορτασμό την κάλυψη προμήθειας δάφνινων στεφανιών, ηχητικής κάλυψης για τις ανάγκες εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου και αναμνηστικών για τους επιτυχόντες μαθητές στην Τριτοβάθμια  Εκπαίδευση.

3. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού ΙΙ που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης για τον ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για το έργο με τίτλο: “Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών κτιρίων Αίγινας” προϋπολογισμού 322.000,00€ (με ΦΠΑ 24%)

Για τα θέματα σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι και την 17η μηνός Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail) την γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστο Σκαφιδά, e-mail: skafidas.chris@aeginadimos.gr για τη θέση σας επί του θέματος (π.χ. υπέρ, κατά, λευκό).

Τα μέλη τα οποία δεν διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς στο τηλ. 22973 20036 με την γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστο Σκαφιδά.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (10 Οκτ. 2023 – 13:00)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 10 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 13:00 μ.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Λήψη απόφασης επί του 2ου Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον διαγωνισμό επιλογής αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: “Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών οδών Νήσου Αίγινας – Ηλεκτροφωτισμός”.

2. Λήψη απόφασης επί του 2ου Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικής προσφοράς διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για το έργο με τίτλο “Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Αίγινας” προϋπολογισμού 322.000,00 ευρώ με  αναθεώρηση συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

3. Απαλλαγή υπόλογου μετά την εξόφληση εντάλματος προπληρωμής, επιδόματος παραπληγικού σε σύζυγο μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Αίγινας.

4. Απαλλαγή υπόλογου μετά την εξόφληση εντάλματος προπληρωμής, προς την ΕΥΔΑΠ για τον έλεγχο διακρίβωσης και σωστής λειτουργίας υδρομετρητή.

5. Αποδοχή της I΄ κατανομής έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .

6. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης για την Κάλυψη δαπάνης παροχής πρόχειρου γεύματος στους δικαστικούς αντιπροσώπους, γραμματείς και εφορευτικές επιτροπές των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών της 15ης Οκτωβρίου 2023.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής – 26 Σεπτ. 2023 – 13:00

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 26 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 13:00 μ.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας έτους 2023.

2. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, για τον διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια αδρανών υλικών, ασφαλτομίγματος & λοιπών οικοδομικών υλικών για το Δήμο Αίγινας, Προϋπολογισμού: 165.221,20€, πλέον ΦΠΑ 24% 39.653,09€, ήτοι Γενικό Σύνολο 204.874,29.

3. Λήψη απόφασης επί του Έγκριση Πρακτικού ΙΙ δικαιολογητικών κατακύρωσης που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργου με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικόν οδών Νήσου Αίγινας – Οδοποιία» προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με το ΦΠΑ.

4. Αποδοχή της Θ’ κατανομής έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους.

5. Αποδοχή 2ης δόσης έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους , για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.

6. Αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου για την εξόφληση δικαστικών και συναφών υποχρεώσεων.

7. Αποδοχή της 7ης ,8ης και 9ης κατανομής 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους προς κάλυψη δαπανών εκτέλεσής έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (15 Σεπτ. 2023 – 13:30)

Σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 15 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 13:30, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση διακήρυξης για την δημοπράτηση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Εξοπλισμού Άθλησης εξωτερικού χώρου» προϋπολογισμού 62.000,00 € με το ΦΠΑ.

2. Αποδοχή επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου λόγω της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού του από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (5 Σεπτ. 2023 – 13:00)

Σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 05 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 13:00 μ.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση και υποβολή στο Δ.Σ της Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Στοχοθεσίας Δήμου Αίγινας έτους 2023.

2. Λήψη απόφασης για την έγκρισή και την Οριστική παραλαβή της “Μελέτης Επέκτασης Δικτύου Όμβριων Υδάτων” αναδόχου κ. Κουκνάκου Παναγιώτη.

3. Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο «Ανάπλαση οικισμών Πόρτες και Ανιτσαίο Αίγινας», προϋπολογισμού 605.000,00€ (με τον ΦΠΑ).

4. Έγκριση Πρακτικού για την σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση οικισμών Πόρτες και Ανιτσαίο Αίγινας», προϋπολογισμού 605.000,00 € με το ΦΠΑ 24%.

5. Αποδοχή της Η’ κατανομής έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (29 Αυγ. 2023 – 13:00)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 29 Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 13:00 μ.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Παροχή πληρεξουσιότητας στην έμμισθη δικηγόρο του Δήμου Αίγινας Αλεξάνδρα Τσάμη για παράστασή της ενώπιον του ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου κατά την δικάσιμο της 1.9.2023 (καθώς και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή από διακοπή δικάσιμο) και  ειδικότερα για την υποστήριξη της κατηγορίας κατά του Ν. Ζ. του Δ., έπειτα από την από 15.5.2023 έκθεση αναιρέσεως του τελευταίου κατά των ΑΤ237/2023, 271/2023, 737/2023 καταδικαστικών σε βάρος του ποινικών αποφάσεων του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου  Πειραιά.

2. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο της υποθέσεως (άσκηση παρεμβάσεως ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας και συζήτηση της υποθέσεως Περιφερειακής οδού Αίγινας), που απαιτεί εξειδικευμένη γνώση, την επιλογή δικηγόρου και καθορισμό  της αμοιβής του. 

3. Περί έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης για την δαπάνη εκτυπωτικών για τη δράση συγκεντρώσεως σχολικών ειδών.

4. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης για τις ανάγκες πραγματοποίησης της ειδικής συνεδρίασης του απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023 . 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (22 Αυγ. 2023 – 13:00)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 22 Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 13:00, στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2023.

2. Περί έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης για την Επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν. 3463/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης για την υποδοχή και φιλοξενία στην Αίγινα της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Western Michigan University.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (14 Αυγ. 2023 – 12:30μμ)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 14 Αυγούστου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 12:30 μ.μ, στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

1. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Β΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2023.

2. Λήψη απόφασης επί του ανασυνταχθέντος 3ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού ανάδοχου, το οποίο ανασυντάχθηκε σύμφωνα με τις παρατηρήσεις στην υπ΄ αρ. 261/2023 πράξης του Στ΄ κλιμακίου του ελεγκτικού συνεδρίου), από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια: “Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργιά σταθμών αυτοματοποιημένης ανάγνωσης μετρήσεων υδρομέτρων και  ενσωμάτωσης τους στο υφιστάμενο σύστημα Τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού του δικτύου Ύδρευσης της Νήσου Αίγινας”, προϋπολογισμού: 1.890.000,00 € πλέον 453.600,00 € ΦΠΑ 24% ήτοι γενικό σύνολο 2.343.600,00 €. Σχετική  απόφαση Ο.Ε 15.2023.

3. Λήψη απόφασης επί του 1ου Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών για τον διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο: “Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών οδών  Νήσου Αίγινας – Ηλεκτροφωτισμός” 

4. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ύψους 68,20€ με Φ.Π.Α στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο  όνομα της ΕΥΔΑΠ είναι αδύνατη καθώς το ποσό πρέπει να κατατεθεί προκαταβολικά.

5. Αποδοχή κατανομής για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2022 – 2023 . 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (7 Αυγ. 2023 – 12:00μ)

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα, διά ζώσης, συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) Σήμερα 7η Αυγούστου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης  12:00΄, στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του Πρακτικού, που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού, αξιολόγησης, επιλογής αναδόχου για την Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Αίγινας & Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας (ΓΆΛΑ) δυο ετών 2023 & 2024 Προϋπολογισμού: 132.480,00 ευρώ + Φ.Π.Α 13%: 17.222,40 ευρώ, Σύνολο: 149.702,40 ευρώ.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας  εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Αίγινας & Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας (ΓΆΛΑ) δυο ετών 2023 & 2024 Προϋπολογισμού: 132.480,00 ευρώ + Φ.Π.Α 13%: 17.222,40 ευρώ Σύνολο: 149.702,40 ευρώ.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share